Informacja dotycząca składania indeksów i kart do sekretariatu

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu wpisu na kolejny semestr studiów w nieprzekraczalnych terminach:

  • do dnia 17-02-2017  w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w I terminie,
  • do dnia 06-03-2017 w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w II/III terminie.

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia przedmiotu/przedmiotów w ww. termiach mogą złożyć podanie o wpis/wpisy warunkowe z jednoczesnym powtarzaniem. Podanie student składa do Dyrektora IOZ wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-03-2017. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia podania jest indeks i karta uzupełnione o wpisy z pozostałych przedmiotów z których student uzyskał zaliczenie wraz z wpisanymi przez wykładowcę ocenami niedostatecznymi z przedmiotu, którego student nie zaliczył.

Przed złożeniem indeksów i kart do sekretariatu w celu wpisu na kolejny semestr studiów prosimy o sprawdzenie: kompletności wpisów w indeksie i karcie; uzupełnienia indeksów pod względem właściwych nazw przedmiotów; nazwisk prowadzących zajęcia; liczby godzin i punktów ECTS.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do