Praktyki

Praktyki zawodowe na Kierunku Ekonomia

Praktyki zawodowe odbywają się po II roku studiów w placówkach, których charakter związany jest ze specjalnością studiów, na podstawie porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych zawieranego na czas nieokreślony lub określony.

Wymiar praktyk zawodowych dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015 oraz 2016  wynosi 12 tygodni, a dla pozostałych studentów 6 tygodni. Zmiany wymiaru godzin związane są z przejęciem od roku akademickiego 2015/2016 praktycznego profilu kształcenia.

Placówki, w których odbywają się praktyki, można podzielić na sześć zasadniczych grup:
– banki i instytucje finansowe,
– przedsiębiorstwa,
– instytucje oraz jednostki działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– gospodarstwa (praca w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej w zależności od profilu i możliwości produkcyjnych gospodarstwa),
– praktyki i staże zagraniczne.

Na zagraniczne praktyki zawodowe kierowani są studenci wyróżniający się w nauce, którzy pozytywnie przejdą wewnętrzny egzamin z języka obcego.

Praktyka umożliwia zdobycie osobistego doświadczenia studentom oraz weryfikację ich przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu.