Filologia polska

NOWA OFERTA KSZTAŁCENIA

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

12 stycznia 2018 r. Senat PWSZ w Tarnowie przyjął uchwały o zatwierdzeniu nowych specjalności – od roku akad. 2018/2019 – na kierunku filologia polska.
[Uchwała nr 5/2018; Uchwała nr 6/2018; Uchwała nr 7/2018;  Uchwała nr 10/2018; Uchwała nr 14/2018]
oraz  Uchwały nr 53-61/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r.

FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia (stacjonarne), specjalności:

 • menedżer i animator kultury NOWOŚĆ!
 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz
 • nauczycielska
 • twórcze pisarstwo
Informacje szczegółowe > TUTAJ

FILOLOGIA POLSKA, studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), specjalności:

 • menedżer i animator kultury NOWOŚĆ!
 • język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej NOWOŚĆ!
 • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations
 • nauczycielska
Informacje szczegółowe > TUTAJ

OFERTA KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2017/2018

13.01.2017 r. Senat PWSZ w Tarnowie przyjął uchwały o zatwierdzeniu nowych specjalności – od roku akad. 2017/2018 – na kierunku filologia polska.
[Uchwała nr 7/2017; Uchwała nr 8/2017; Uchwała nr 9/2017]

FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia (stacjonarne), specjalności:

 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz NOWOŚĆ!
 • nauczycielska
 • retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej NOWOŚĆ!
 • twórcze pisarstwo NOWOŚĆ!
Informacje szczegółowe > TUTAJ

FILOLOGIA POLSKA, studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), specjalności:

 • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations NOWOŚĆ!
 • nauczycielska
 • retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej NOWOŚĆ!
 • twórcze pisarstwo NOWOŚĆ!
Informacje szczegółowe >  TUTAJ

Zapraszamy do obejrzenia  f i l m ó w  o naszych specjalnościach: 

http://pwsztar.edu.pl/filologia-polska-nowa-oferta-ksztalcenia/?param=FP

 • Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny – od roku akad. 2017/2018 > plik

 • Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska, studia II stopnia, profil praktyczny – od roku akad. 2017/2018 > plik

——————————————————————————————-

——————————————————————————

Charakterystyka kierunku i specjalności

kierunek: filologia polska – profil praktyczny, studia pierwszego stopnia

specjalności:

 • animacja kultury
 • edukacja medialna i dziennikarska
 • nauczycielska

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku filologia polska są prowadzone w trybie stacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata filologii polskiej.

Studia I stopnia na kierunku filologia polska umożliwiają zdobycie wiedzy z historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, współczesnego języka polskiego, jego rozwoju, historii i zróżnicowania leksykalnego, funkcjonowania w różnych odmianach stylowych, kultury języka. Studia pozwalają również na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie redagowania wypowiedzi, komunikacji społecznej, retoryki oraz sztuki żywego słowa. Ściśle kierunkowe przedmioty są poszerzone o zagadnienia z zakresu historii Polski, historii filozofii, nowożytnych języków obcych i łaciny i wykorzystania technologii informacyjnej.

Absolwent studiów I stopnia posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej.

Dzięki zastosowaniu elastycznego modelu edukacyjnego student tarnowskiej polonistyki może wybrać jedną z trzech oferowanych specjalności i – zgodnie z własnymi zainteresowaniami – dopełnić program nauczania preferowanymi przez siebie treściami. Wybierając swoją ścieżkę kształcenia, student wybiera zarazem cel, do którego zmierza: konkretne umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 • Specjalność animacja kultury obejmuje zajęcia:

– przybliżające teorię i praktykę działalności kulturalnej (animowanie środowiska lokalnego, wystawiennictwo, organizacja imprez masowych, amatorska twórczość artystyczna),

– pozwalające rozwijać wiedzę i umiejętności menedżerskie dotyczące podstaw ekonomiki oraz zarządzania kulturą,

– uczące techniki opracowywania i realizacji projektów oraz organizacji grup zadaniowych.

Absolwent polonistyki ze specjalnością animacja kultury jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury i oświaty, organizacjach pozarządowych, placówkach administracji samorządowej.

 

 • Specjalność edukacja medialna i dziennikarska obejmuje zajęcia:

− prowadzone przez zawodowych dziennikarzy we współpracy z lokalnymi mediami i pozwalające zdobyć doświadczenia praktyczne w zakresie warsztatu dziennikarskiego (prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego, nowych mediów – dziennikarstwo Web 2,0).

− budujące ogólną wiedzę o współczesności i historii mediów w Polsce i na świecie,

− zaznajamiające ze specyfiką mediów lokalnych i środowiskowych,

− naświetlające zagadnienia szczegółowe, związane z etycznymi i prawnymi aspektami mediów, ich rolą społeczną, edukacyjną, kulturowym uwarunkowaniem i oddziaływaniem,

− rozwijające praktyczne umiejętności z zakresu retoryki, erystyki i stylistyki dziennikarskiej.

Absolwent polonistyki ze specjalnością edukacja medialna i dziennikarska jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, w portalach internetowych, w redakcjach czasopism, w placówkach kulturalnych i w biurach prasowych instytucji, w placówkach oświatowych i administracji samorządowej.

 • Specjalność nauczycielska obejmuje zajęcia:

− dostarczające pierwszych doświadczeń zawodowych w postaci prowadzenia i omawiania lekcji języka polskiego w szkołach podstawowych,

− budujące wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka polskiego,

− umożliwiające kontakt z doświadczonymi pedagogami i nauczycielami,

− pozwalające zdobyć orientację w problematyce współczesnej edukacji w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent polonistyki ze specjalizacją nauczycielską jest przygotowany do nauczania języka polskiego i sprawowania funkcji wychowawcy klasowego w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata filologii polskiej i mogą kontynuować polonistyczne studia drugiego stopnia w naszej uczelni.

————————————————————————————————-

Kierunek: filologia polska – profil praktyczny, studia drugiego stopnia

Specjalności:    

 • animacja kultury
 • edukacja medialna i dziennikarska  
 • nauczycielska

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra filologii polskiej.

Studia magisterskie – głębsze myślenie, szersze spojrzenie

Polonistyczne studia drugiego stopnia dają możliwość pogłębienia wiedzy o języku polskim, najnowszej literaturze polskiej oraz najnowszych kierunkach polskiej i światowej humanistyki. Program kształcenia obejmuje kanon przedmiotów polonistycznych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz bloki przedmiotów w zakresie wybranej specjalności. Uzupełnieniem korpusu zajęć podstawowych są opcje i wykłady monograficzne, prezentujące szczegółowe problemy językoznawcze lub literaturoznawcze i wybierane przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami.

Na studiach drugiego stopnia kontynuowane są również trzy specjalności, które umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Studia drugiego stopnia poszerzają i wzmacniają kompetencje absolwentów każdej z tych specjalności.

 • Po ukończeniu specjalności animacja kultury absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego, teoretycznych i praktycznych trendów współczesnej animacji, podstaw prawnych i ekonomicznych, polityki i zarządzania w sferze kultury; wyposażony jest w umiejętności, które pozwalają na organizowanie działalności publicznej w dziedzinie szeroko pojętej edukacji, animowania aktywności, obywatelskiej i kulturalnej, aktywizowania społeczności lokalnych, budowania partnerstwa społecznego, zarządzania projektami animacyjnymi, współpracy z sektorem organizacji pozarządowych i społecznej gospodarki rynkowej, wprowadzania kultury lokalnej do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w administracji samorządowej.
 • Po ukończeniu specjalności edukacja medialna i dziennikarska absolwent zna problematykę dotyczącą współczesnych mediów lokalnych i środowiskowych, etycznych i prawnych aspektów mediów, mediów w edukacji, społecznego i kulturowego oddziaływanie mediów. Posiada umiejętności w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w mass mediach (w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, w redakcjach czasopism, w portalach internetowych), w placówkach kulturalnych i w biurach prasowych instytucji, w placówkach administracji samorządowej.
 • Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania literatury i języka polskiego, pedagogiki, psychologii, warsztatu tekstotwórczego ucznia. Absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego i sprawowania funkcji wychowawcy klasowego we wszystkich typach szkół.

 Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).