Filologia romańska – o specjalności

 Zapraszamy do obejrzenia filmu (dostępny TUTAJ) o specjalności filologia romańska przygotowanego przez naszych studentów

 

 Poniższa prezentacja przedstawia zakres działalności naszego Zakładu

 

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

zobacz TUTAJ

 

Charakterystyka specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKA

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Kierunek: filologia
Specjalność: filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia

Sześciosemestralne studia I stopnia na specjalności Filologia romańska pozwalają na bardzo dobre opanowanie języka francuskiego, tak pisanego jak i mówionego. Absolwenci filologii romańskiej:
– legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
– mają wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego,
– posiadają umiejętność posługiwania się francuskim językiem specjalistycznym,
– potrafią wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje wykorzystując najnowsze technologie informacyjne,
– mają umiejętności językowe w zakresie wybranego drugiego języka obcego,
– potrafią współdziałać i współpracować w grupie i są przygotowani do funkcjonowania na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze asystenta językowego w:
– instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
– przedsiębiorstwach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych posiadających swoje przedstawicielstwa w Polsce,

– branży  turystycznej i hotelarskiej,
– instytucjach kultury oraz w innych placówkach i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej.

Studia na specjalności filologia romańska mają profil praktyczny.

Umożliwiają zdobycie i doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego oraz wiedzy o historii, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego. Ukierunkowane są na wykorzystanie praktycznej znajomości języka francuskiego do celów zawodowych. Większość zajęć prowadzonych jest w niewielkich liczebnie grupach w formie ćwiczeń praktycznych, ćwiczeń lub laboratoriów. Duże znaczenie przypisuje się prowadzeniu zajęć przez pracowników z praktycznym doświadczeniem zawodowym.

Począwszy od roku drugiego studiów w programie  kształcenia przewidziany jest wybór jednej z dwóch specjalizacji język francuski w administracji i przedsiębiorstwie lub język francuski w turystyce i hotelarstwie odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy. Proponujemy je we współpracy z pracodawcami i w oparciu o opinie
i doświadczenia absolwentów.

Celem zajęć na specjalizacji język francuski w administracji i przedsiębiorstwie jest doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego używanego w pracy zawodowej oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy w sektorze administracji i w świecie biznesu. Student rozwija umiejętność interakcji i formułowania wypowiedzi ustnych, czytania i analizy tekstów specjalistycznych, przygotowuje się do prowadzenia korespondencji specjalistycznej i dokonywania tłumaczeń. Ma możliwość nabycia umiejętności praktycznych w celu podejmowania działań biznesowych w ramach zajęć Przedsiębiorstwo w praktyce – firma symulacyjna. Zajęcia te prowadzone są w odpowiednio wyposażonej do tego celu sali symulacyjnej.

Wybór specjalizacji język francuski w turystyce i hotelarstwie umożliwia poznanie języka specjalistycznego stosowanego w branży turystycznej i hotelarskiej. Praktyczna znajomość języka francuskiego doskonalona jest na zajęciach o regionach turystycznych Francji i Polski, o kulturze krajów francuskiego obszaru językowego i o sztuce Francji. Duże znaczenie przypisuje się umiejętnościom komunikacyjnym oraz tłumaczeniom w zakresie turystyki i hotelarstwa. Student ma możliwość nabycia umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania biura turystycznego w ramach zajęć Biuro turystyczne w praktyce – firma symulacyjna. Zajęcia te prowadzone są w odpowiednio wyposażonej do tego celu sali symulacyjnej.

Dzięki podjętej współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie i dla podkreślenia praktycznego charakteru kształcenia, w planach studiów zaproponowano przedmioty dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu Małopolski. Zajęcia prowadzone w formie pracy projektowej i przy wsparciu pracowników tarnowskiego Muzeum mają na celu realizację francuskojęzycznych audioprzewodników i materiałów promujących bogactwo dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Duże znaczenie w kształceniu przypisuje się również zajęciom z wychowania fizycznego w nowych i świetnie wyposażonych obiektach sportowych Instytutu Ochrony Zdrowia, a także technologii informacyjnej i nauczaniu drugiego języka obcego – są to dzisiaj umiejętności stanowiące niezaprzeczalny atut w ubieganiu się o ciekawe miejsca pracy naszych przyszłych absolwentów.

Program kształcenia przewiduje również realizację 360 godzin  praktyki zawodowej w biurach, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, turystyce lub instytucjach kultury, sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej. Studenci korzystają ze szkoleń z zakresu wprowadzenia na rynek pracy oraz zakładania i prowadzenia własnej firmy i spotykają się z przedstawicielami firm – ewentualnymi przyszłymi pracodawcami, poszukującymi kandydatów ze znajomością języka francuskiego na staże i do pracy (o niektórych naszych działaniach i przedstawicieli pracodawców – zobacz TUTAJ).

Spora grupa naszych studentów i absolwentów przekonała się, że zdobyte umiejętności językowe i kompetencje społeczne zadecydowały o akceptacji ich kandydatury i o przyjęciu do pracy w Disneylandzie, największym parku rozrywki w Paryżu oraz w firmach międzynarodowych z siedzibą w Polsce, takich jak: Sopra Steria, Schell, IBM, Capgemini i inne.

Język francuski jest na świecie trzecim z kolei językiem używanym w świecie biznesu. To właśnie dzięki zdobytym doświadczeniom, nasi absolwenci mówią dzisiaj z przekonaniem:

my nie szukamy pracy, to praca szuka nas!

Dzięki nawiązanej współpracy, niektórzy skorzystali również z możliwości odbycia płatnego stażu w firmie outsourcingowej. Podjęta praca może zostać zaliczona jako praktyka zawodowa.

W trakcie studiów studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań i zdobywania ciekawych doświadczeń w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów. Biorą udział w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, prowadzą zespołowe i indywidualne prace naukowo-badawcze, wygłaszają referaty uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych studenckich kół naukowych. Zwieńczeniem powyższych dokonań są pierwsze w ich dorobku publikacje.

 Studenci podejmują również działania promocyjne na rzecz Uczelni w ramach Dni otwartych PWSZ, jak i popularyzują kulturę francuską wśród szerszej publiczności w czasie obchodów Dni Frankofonii. Uczestniczą w organizowanych w uczelniach Małopolski Dniach Jana Pawła II.

Dzięki zawartym umowom o współpracy, studenci korzystają z kilkumiesięcznych wyjazdów stypendialnych, w ramach programu Lifelong Learning – ERASMUS+, studiując w: Université de Nantes (Francja), Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Malonne (Belgia) oraz Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca (Rumunia), (zobacz: opinie studentów o wyjazdach).

Mają możliwość przygotowania się do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu edukacyjnego „Poznajmy się lepiej”, który obejmuje cykl wideokonferencji ze studentami Uniwersytetu w Nantes, we Francji. Kształtują oni swój pogląd na odmienność kulturową i doskonalą język francuski, jednocześnie pomagając studentom z Uniwersytetu w Nantes w nauce języka polskiego.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

By poznać nas lepiej, obejrzyj GALERIĘ  na stronie specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKA!

Język francuski, obecny na wszystkich kontynentach, pozostaje wciąż oknem na świat!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!