Chemia

Charakterystyka kierunku

     Studia na kierunku Chemia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie to propozycja dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód.

     Studia licencjackie na kierunku Chemia mają profil ogólnoakademicki i prowadzone są w trybie stacjonarnym przez- sześć semestrów. Mają one na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia.

Nauka jest bezpłalaboratorium2tna i obejmuje 2390 godzin zajęć. Nasze priorytety to kreatywne myślenie i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, stąd aż 1535 godzin to zajęcia praktyczne w formie laboratoriów i ćwiczeń. W programie studiów problematyka chemiczna została podzielona na następujące bloki tematyczne: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna i teoretyczna, chemia organiczna oraz blok przedmiotów technologicznych obejmujący technologię i inżynierię chemiczną a także chemię i technologię polimerów.

     Poza przedmiotami chemicznymi studenci uczestniczą również w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki w zakresie ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie sobie poznawanej dziedziny wiedzy. Również wykłady z przedmiotów humanistycznych mają na celu poszerzenie ogólnego wykształcenia absolwentów. W procesie kształcenia szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem języka branżowego co jest niezbędne przy rozwijającej się międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymianie studentów w ramach programów unijnych.

         Od roku akademickiego 2016/2017 studenci Chemii po pierwszym roku studiów, będą mogli wybierać pomiędzy specjalnościami:

   

     Program studiów na wszystkich specjalnościach przewiduje również 4 tygodnie praktyki, którą studenci odbywają po II roku studiów. Celem praktyki jest zapoznanie studenta z problematyką i specyfiką prac prowadzonych w wybranym zakładzie przemysłowym, ośrodku naukowo-badawczym bądź laboratorium analitycznym lub chemicznym.

    laboratorium1 Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy licencjackiej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata

     Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w jednostkach pracujących na rzecz ochrony środowiska. Pracodawcami dla absolwentów chemii są również szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, pod warunkiem zaliczenia bloku przedmiotów pedagogicznych. Kształcimy kadry dla firm chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych, które potrzebują fachowców nie tylko do kontrolowania jakości, ale także do produkcji nowych preparatów oraz zabezpieczania sterylności produkcji.

Specjalność: Chemia Stosowana

     SONY DSCChemia Stosowana przybliża studentom zasady i metody produkcji związków chemicznych na skalę przemysłową. Zajęcia proponowane w ramach tej specjalności pokazują szerokie zastosowania osiągnięć chemicznych w przemyśle petrochemicznym, tworzyw sztucznych, technologii polimerów, nanotechnologii itp. Elementy inżynierii i technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów katalitycznych, na których opiera się ponad 90% produkcji nowoczesnego przemysłu chemicznego (bez których rozwój nowoczesnej chemii byłby niemożliwy), pozwolą studentom poznać zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej przebieg procesów chemicznych oraz parametry procesowe decydujące o ich efektywności. Cykl zajęć związanych z chemią i technologią polimerów wprowadza studentów w dziedzinę bez której nie wyobrażamy sobie obecnie życia – poczynając od naczyń i torebek jednorazowych, przez powłoki antykorozyjne, zabawki czy wykładziny podłogowe a na implantach i niciach chirurgicznych kończąc. Z kolei rozwój nanonauki i nanotechnologii, coraz szersze zastosowania nanomateriałów sprawiają, że chemia znajduje zastosowanie w nowych dziedzinach wiedzy. Uczynienie z chemii sprzymierzeńca w podnoszeniu jakości naszego życia jest możliwe pod warunkiem, że będziemy mądrze stosować wszystkie poznawane i odkrywane tajemnice natury i do tego chcemy przygotować naszych studentów.

Specjalność: Chemia Medyczna

    SONY DSC Chemia Medyczna ma charakter interdysplinarny łączący elementy praktycznego zastosowania chemii, biotechnologii, mikrobiologii i osiągnięć informatycznych. Otwiera nowe możliwości dla absolwentów chemii kształcąc ich w zakresie umiejętności pozwalających na rozwój kariery zawodowej w istotnej i dochodowej gałęzi przemysłu chemicznego.

Przedmioty proponowane w ramach tej specjalności obejmą cykl zajęć łączących treści chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o biomateriałach znajdujących coraz szersze zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli studentom poznać metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu nowych leków oraz modelowaniu molekularnym metodami chemii kwantowej. Zaznajomi z podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie projektowania i poszukiwania nowych leków według strategii in silico. Proponowana specjalność przybliży młodym ludziom metody projektowania, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej.

Specjalność: Chemia Żywności

ChZ_1Chemia Żywności oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu produkcji, analizy, toksykologii i higieny żywności. Przygotowuje absolwentów Chemii m.in. do przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych oraz nowoczesnych dodatków do żywności wyposażając ich tym samym w atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców.
Wiodącymi przedmiotami tej branżowej specjalności, oprócz tzw. kierunkowej podstawy chemicznej są: Chemia żywności, Chemiczne dodatki do żywności, Analiza jakościowa i ilościowa żywności, Analiza toksycznych składników żywności, Mikrobiologia, Chemiczne podstawy biotechnologii przemysłowej, Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna. W ramach studiów realizowane są także wizyty w firmach regionu, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży.
Dbałość o ekologię, straty ponoszone w wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost zainteresowania bezpieczeństwem żywności, a dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje specjalistów w zakresie chemii spożywczej.
Absolwent Chemii Żywności będzie specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, analizy i zapewnienia jakości żywności. Znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, w laboratoriach analitycznych przemysłu spożywczego lub chemicznego.

Specjalność: Ratownictwo Chemiczne

RCh_2Ratownictwo Chemiczne oferuje praktyczne podejście do zagadnień bezpieczeństwa procesów technologicznych i ochrony przed zagrożeniami związanymi z toksycznymi środkami przemysłowymi i materiałami promieniotwórczymi  na etapie  ich wytwarzania, transportu, składowania i użycia. Przekazywana studentom wiedza i praktyczne umiejętności będą związane z identyfikacją potencjalnych źródeł skażeń, sposobami zapobiegania awariom, oceną ich skutków, likwidacją skażeń, z problemami bezpieczeństwa  i ratownictwa chemicznego.
Powszechne wykorzystywanie w przemyśle i innych gałęziach gospodarki różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie, wymaga stałego monitorowania niebezpiecznych procesów, doskonalenia zawodowego oraz aktualizacji umiejętności osób zaangażowanych w taką działalność.
Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające identyfikować zagrożenia atmosfery, wód powierzchniowych i gleby skażeniami chemicznymi, a także będą potrafili wykorzystać posiadane kompetencje w sytuacji kryzysowej. Absolwenci będą przygotowani do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach niebezpiecznych wynikających z obecności substancji mogących wywołać pożar, wybuch, zatrucia ludzi i zwierząt, a także skażenie środowiska naturalnego.

Znajdź nas na facebooku