Badania naukowe

2017

„Oznaczanie zawartości kadmu, arsenu i ołowiu w wątrobach zwierzęcych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej” – praca licencjacka (Wioletta Jędryka, studentka chemii w latach 2014-2017; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy przeanalizowano 20 próbek wątróbek pod kątem zawartości kadmu, arsenu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. W jednej próbce stwierdzono poziom kadmu przekraczający normy.

„Miedź, mangan i chrom w winie” – projekt realizowany przez studentów Naukowego Koła Chemików (Piotr Smoleń, Edyta Sekuła, pod opieką dr Krzysztofa Kleszcza). W projekcie oznaczono stężenie Cu, Mn i Cr w winach białych i czerwonych metodą ASA z atomizacją elektrotermiczną.


2016 

„Oznaczanie ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometrii Uv-Vis” – praca licencjacka (Martyna Mika, studentka chemii w latach 2013-2016; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy zastosowano spektrofotometryczną metodę oznaczania ceru do analizy kamieni do zapalniczek. Praca zaowocowała publikacją w TCN – czasopiśmie wydawanym przez PWSZ w Tarnowie. Artykuł do pobrania tutaj

„Oznaczanie cynku, kadmu i manganu w liściach herbaty metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej” – praca licencjacka (Wioletta Podwika, studentka chemii w latach 2013-2016; promotor: dr Krzysztof Kleszcz). W pracy przeanalizowano 27 próbek herbaty różnego typu i pochodzących z różnych krajów. Pomiarów stężeń metali dokonano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Biological Trace Element Research. Artykuł do pobrania tutaj

„Opracowanie technologii produkcji dla grupy octanów” – projekt realizowany na zlecenie AGH, docelowo dla firmy z branży przemysłowej. Opracowano metodykę wytwarzania dioctanu sodu jak również zoptymalizowano parametry dotyczące produkcji octanu sodu. Wykonawcy: dr Krzysztof Kleszcz, dr Rafał Kurczab, dr inż. Jerzy Nosek