Matematyka

Matematyka w PWSZ w Tarnowie – serwis dla kandydatów!

Charakterystyka kierunku

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku matematyka, o profilu ogólnoakademickim, z możliwością dalszego wyboru specjalności:

Kierunek matematyka – specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna 

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku matematyka, o profilu ogólnoakademickim, z możliwością dalszego wyboru specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) (nowa specjalość – rekrutacja od roku 2013/14) albo matematyka stosowana (nowa specjalność planowana od roku 2013/14), prowadzone są przez Zakład Matematyki Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Od 1.10.2012 r. program studiów obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym

 • przedmioty matematyczne (wstęp do matematyki, wstęp do analizy matematycznej, algebra liniowa, elementy geometrii, podstawy topologii, arytmetyka z teorią liczb, analiza matematyczna, teoria miary i całki, elementy algebry ogólnej I, rachunek prawdopodobieństwa I, równania różniczkowe i funkcje analityczne)
 • przedmioty informatyczne (laboratorium komputerowe, podstawy informatyki, informatyka i języki programowania, technologia informacyjna)
 • przedmioty uzupełniające (ekonomia I, język angielski, język angielski dla matematyków lub język angielski w matematyce finansowej oraz wychowanie fizyczne)
 • seminarium dyplomowe
 • przedmioty specjalistyczne (do wyboru po pierwszym roku studiów) blok przedmiotów matematyki finansowej i aktuarialnej (ubezpieczeniowej) (do wyboru m.in. rachunek prawdopodobieństwa II, statystyka, teoria opcji, modele matematyki finansowej, matematyka ubezpieczeń na życie, matematyka ubezpieczeń majątkowych, teoria gier, modele matematyczne w demografii i in.) albo blok przedmiotów matematyki stosowanej (do wyboru m.in. metody numeryczne, metody aproksymacji i interpolacji, metody matematyczne w biologii, metody optymalizacji, kryptografia, teoria grafów, elementy algebry ogólnej II, wstęp do analizy funkcjonalnej i in.)

oraz 150 godzin praktyki zawodowej (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów,
a także szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną własności intelektualnej.

Studenci matematyki mogą ponadto uczęszczać na dodatkowe zajęcia międzyinstytutowe organizowane przez Studium Pedagogiczne PWSZ w Tarnowie, które umożliwiają uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie jest wymagany do ukończenia studiów matematycznych.

Absolwenci matematyki w PWSZ w Tarnowie w zakresie specjalności matematyka finansowa i aktuarialna uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na zatrudnienie w instytucjach operującymi finansami, a także zaawansowaną technologią informacyjną, w szczególności

 • w bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • firmach kosultingowych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego i szkołach,
 • w innych instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość informatyki i matematyki.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich studiach uzupełniających) na wszystkich uczelniach prowadzących kierunek matematyka, np. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Politechnice Krakowskiej i in.

Kierunek matematyka – specjalność matematyka stosowana 

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku matematyka, o profilu ogólnoakademickim, z możliwością dalszego wyboru specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) (nowa specjalość – rekrutacja od roku 2013/14) albo matematyka stosowana (nowa specjalność planowana od roku 2013/14), prowadzone są przez Zakład Matematyki Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Od 1.10.2012 r. program studiów obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym

 • przedmioty matematyczne (wstęp do matematyki, wstęp do analizy matematycznej, algebra liniowa, elementy geometrii, podstawy topologii, arytmetyka z teorią liczb, analiza matematyczna, teoria miary i całki, elementy algebry ogólnej I, rachunek prawdopodobieństwa I, równania różniczkowe i funkcje analityczne)
 • przedmioty informatyczne (laboratorium komputerowe, podstawy informatyki, informatyka i języki programowania, technologia informacyjna)
 • przedmioty uzupełniające (ekonomia I, język angielski, język angielski dla matematyków lub język angielski w matematyce finansowej oraz wychowanie fizyczne)
 • seminarium dyplomowe
 • przedmioty specjalistyczne (do wyboru po pierwszym roku studiów) blok przedmiotów matematyki finansowej i aktuarialnej (ubezpieczeniowej) (do wyboru m.in. rachunek prawdopodobieństwa II, statystyka, teoria opcji, modele matematyki finansowej, matematyka ubezpieczeń na życie, matematyka ubezpieczeń majątkowych, teoria gier, modele matematyczne w demografii i in.) albo blok przedmiotów matematyki stosowanej (do wyboru m.in. metody numeryczne, metody aproksymacji i interpolacji, metody matematyczne w biologii, metody optymalizacji, kryptografia, teoria grafów, elementy algebry ogólnej II, wstęp do analizy funkcjonalnej i in.)

oraz 150 godzin praktyki zawodowej (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów,
a także szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną własności intelektualnej.

Studenci matematyki mogą ponadto uczęszczać na dodatkowe zajęcia międzyinstytutowe organizowane przez Studium Pedagogiczne PWSZ w Tarnowie, które umożliwiają uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie jest wymagany do ukończenia studiów matematycznych.

Absolwenci matematyki w PWSZ w Tarnowie w zakresie specjalności matematyka stosowana uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów II stopnia na kierunku matematyka specjalności matematyka ogólna, matematyka nauczycielska, matematyka stosowana, biomatematyka, matematyka w ekonomii, matematyka finansowa i innych a także na podjęcie zatrudnienia w instytucjach, w których niezbędna jest wiedza matematyczna i znajomość technologii informacyjnej oraz języka angielskiego.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich studiach uzupełniających) na wszystkich uczelniach prowadzących kierunek matematyka, np. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Politechnice Krakowskiej i in.

Kierunek matematyka – specjalność: matematyka finansowa

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku matematyka, o profilu ogólnoakademickim (z możliwością dalszego wyboru specjalności: matematyka finansowa albo matematyka ogólna) prowadzone są przez Zakład Matematyki Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Od 1.10.2012 r. program studiów obejmuje 2070 godzin zajęć, w tym

 • przedmioty matematyczne (repetytorium z matematyki, wstęp do matematyki, algebra liniowa, geometria i topologia, arytmetyka z teorią liczb, analiza matematyczna, teoria miary i całki, geometria i topologia, elementy algebry ogólnej I, rachunek prawdopodobieństwa I, równania różniczkowe – wykład monograficzny)
 • przedmioty informatyczne (laboratorium komputerowe, podstawy informatyki, informatyka i języki programowania, technologia informacyjna)
 • przedmioty uzupełniające (ekonomia I, język angielski, język angielski dla matematyków lub język angielski w matematyce finansowej oraz wychowanie fizyczne)
 • seminarium dyplomowe
 • przedmioty specjalistyczne (do wyboru po pierwszym roku studiów) blok przedmiotów matematyki finansowej albo blok przedmiotów matematyki ogólnej

oraz 150 godzin praktyki zawodowej (pięć tygodni po 30 godzin praktyki) realizowanej po czwartym semestrze studiów,
a także szkolenia związane m.in. z wprowadzeniem na rynek pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną własności intelektualnej.

Studenci matematyki mogą ponadto uczęszczać na dodatkowe zajęcia międzyinstytutowe organizowane przez Studium Pedagogiczne PWSZ w Tarnowie, które umożliwiają uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie jest wymagany do ukończenia studiów matematycznych.

Absolwenci matematyki w PWSZ w Tarnowie w zakresie specjalności matematyka finansowa uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na zatrudnienie w instytucjach operującymi finansami, a także zaawansowaną technologią informacyjną, w szczególności

 • w bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • firmach kosultingowych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego i szkołach
 • w innych instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość informatyki i matematyki.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich studiach uzupełniających) na wszystkich uczelniach prowadzących kierunek matematyka, np. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Politechnice Krakowskiej i in.

Kierunek matematyka – specjalność: matematyka z informatyką

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku matematyka, o profilu ogólnoakademickim z możliwością dalszego wyboru specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna (od roku 2013/14) albo matematyka stosowana (nowa specjalność planowana od roku 2013/14) prowadzone są przez Zakład Matematyki Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Nabór kandydatów do specjalności matematyka z informatyką zakończono w roku akademickim 2011/12.

Pożegnanie absolwentów matematyki PWSZ w Tarnowie - piątek 1 lipca 2011 r.

Instytut Matematyczno – Przyrodniczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie prowadzi bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) z zakresu matematyki od 1998 r. Dotychczas studia matematyczne w PWSZ w Tarnowie ukończyło 607 absolwentów (stan na dzień 21 grudnia 2012 r.), którzy kontynuują studia drugiego stopnia (magisterskie) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie lub w innych wyższych uczelniach, często dzieląc czas między pracę zawodową a studia.

Studia na kierunku matematyka zostały objęte dofinansowaniem w ramach dwóch projektów związanych z zamawianiem kształcenia