Matematyka

Charakterystyka kierunku MATEMATYKA

Studia pierwszego stopnia na kierunku Matematyka o profilu praktycznym odbywają się w trybie stacjonarnym, nasi absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Program studiów obejmuje podstawowe przedmioty matematyczne i informatyczne, przedmioty uzupełniające   oraz szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych, z których wybrane mogą być realizowane również w języku angielskim.  Po pierwszym roku studiów następuje wybór jednej ze specjalności spośród: Matematyka z informatyką w finansach, Matematyka finansowa i aktuarialna lub Matematyka stosowana.

Istotną częścią kształcenia jest sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwalająca na zdobycie cennego doświadczenia praktycznego w środowisku potencjalnych pracodawców.

Studenci mogą też uczęszczać na dodatkowe zajęcia organizowane przez Studium Pedagogiczne PWSZ, które umożliwiają uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Udział w tych zajęciach nie jest wymagany do ukończenia studiów.   Studia matematyczne to jednocześnie świetna okazja do rozwijania swoich pasji.  Nasi studenci od lat prężnie działają w Kole Naukowym Matematyków oraz współtworzą  miesięcznik studentów nauk ścisłych Omega.

Absolwenci kierunku Matematyka uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów matematycznych II stopnia, a także na zatrudnienie w instytucjach operującymi finansami oraz narzędziami związanymi z technologią informacyjną i informatyką, w szczególności:

 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w firmach konsultingowych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego i szkołach,
 • w wielu instytucjach na stanowiskach, na których jest wymagana odpowiednia znajomość informatyki i matematyki.

Na rynku pracy absolwent kierunku Matematyka jest szczególnie ceniony nie tylko dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim ze względu na:

 • dużą zdolność adaptacji do nowych warunków,
 • nabyte na studiach umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Studia matematyczne pierwszego stopnia w PWSZ w Tarnowie w latach 2001-2019 ukończyło już ponad 700 absolwentów.

Matematyka z informatyką w finansach

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka z informatyką w finansach obejmuje 2520 godzin zajęć, w tym

 • podstawowe przedmioty matematyczne (algebra, analiza matematyczna, arytmetyka z teorią liczb, elementy logiki i teorii mnogości, elementy geometrii, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe)
 • podstawowe przedmioty informatyczne wspomagające nauczanie (techniki komputerowe w algebrze i geometrii, techniki obliczeniowe w analizie matematycznej, programy użytkowe, redakcja tekstu matematycznego)
 • przedmioty specjalistyczne wybierane z bloku matematyki finansowej (m.in. statystyka, modele matematyki finansowej, teoria opcji, matematyka ubezpieczeń majątkowych, matematyka ubezpieczeń na życie)  i  bloku informatyki (m.in. bazy danych, systemy operacyjne, projektowanie sieci komputerowych, metody szyfrowania,  projektowanie stron internetowych)
 • przedmioty uzupełniające w tym specjalistyczny język angielski
 • 720 godzin praktyki zawodowej.

Specjalność Matematyka z informatyką w finansach jest adresowana do kandydatów, którzy  pracę zawodową pragną związać z branżą finansową i administracją  oraz są  zainteresowani zdobyciem  zaawansowanych umiejętności w zakresie nowoczesnych narzędzi komputerowych i multimedialnych.  Po jej ukończeniu absolwenci mogą podjąć studia matematyczne drugiego stopnia m.in.  o specjalności matematyka finansowa czy matematyka komputerowa. Dzięki  przedmiotom informatycznym uzyskują oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w miejscach wymagających  zaawansowanych technologii informacyjnych i kompetencji matematycznych.

Matematyka finansowa i aktuarialna

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa)  obejmuje 2520 godzin zajęć, w tym

 • podstawowe przedmioty matematyczne (algebra, analiza matematyczna, arytmetyka z teorią liczb, elementy logiki i teorii mnogości, elementy geometrii, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe)
 •  podstawowe przedmioty informatyczne wspomagające nauczanie (techniki komputerowe w algebrze i geometrii, techniki obliczeniowe w analizie matematycznej, programy użytkowe, redakcja tekstu matematycznego)
 • przedmioty specjalistyczne wybierane z bloku przedmiotów matematyki finansowej i aktuarialnej (m. in. wprowadzenie do rynku akcji z elementami portfela, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, matematyka ubezpieczeń majątkowych, matematyka ubezpieczeń na życie, metody matematyki finansowej)
 • przedmioty uzupełniające w tym specjalistyczny język angielski
 • 720 godzin praktyki zawodowej.

Specjalność Matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) jest adresowana do kandydatów, którzy swoją pracą zawodową pragną związać z branżą ubezpieczeniową lub finansową. Dzięki blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych.  W szczególności kursy matematyki ubezpieczeniowej oraz specjalistycznego języka angielskiego dostarczają absolwentom kompetencji cenionych w branży ubezpieczeniowej. Absolwenci tej specjalności  z powodzeniem kontynuują naukę na studiach II stopnia w zakresie matematyki ubezpieczeniowej i finansowej.

Matematyka stosowana

Program studiów matematycznych na specjalności matematyka stosowana  obejmuje 2520 godzin zajęć, w tym

 • podstawowe przedmioty matematyczne (algebra, analiza matematyczna, arytmetyka z teorią liczb, elementy logiki i teorii mnogości, elementy geometrii, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe)
 •  podstawowe przedmioty informatyczne wspomagające nauczanie (techniki komputerowe w algebrze i geometrii, techniki obliczeniowe w analizie matematycznej, programy użytkowe, redakcja tekstu matematycznego)
 • przedmioty specjalistyczne wybierane z bloku przedmiotów matematyki stosowanej w tym m.in. metody numeryczne, metody aproksymacji i interpolacji, metody matematyczne w biologii, kryptografia i równania różniczkowe.
 • przedmioty uzupełniające w tym specjalistyczny język angielski
 • 720 godzin praktyki zawodowej.

Specjalność Matematyka stosowana jest adresowana do kandydatów, pragnących przygotować się  wszechstronnie  do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego wielu specjalności. Dzięki obszernemu blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują oni umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych i znajomości specjalistycznego języka angielskiego.  W szczególności kursy kryptografii, statystyki oraz równań różniczkowych dostarczają absolwentom dodatkowych cennych kompetencji poszerzających wykształcenie matematyczne na poziomie studiów I stopnia.

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Matematyka.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do