Aktualności Ochrona Środowiska

Gdzie pracują absolwenci ochrony środowiska?

Przeprowadziliśmy badania dotyczące losów absolwentów kierunku ochrony środowiska. Okazuje się, że nasi absolwenci doskonale radzą sobie na rynku pracy. Z zachowaniem przepisów RODO zamieszczamy poniżej listę zakładów pracy i stanowisk gdzie pracują nasi absolwenci.

Oczywiście to niepełna lista, a jedynie kilkadziesiąt  przykładów, ponieważ nie udało nam się do wszystkich absolwentów dotrzeć:

 1. Instytut Ochrony Przyrody Polskie Akademii Nauk w Krakowie – Zakład Ochrony Ekosystemów (pracownik naukowy w stopniu doktora).
 2. Uniwersytet Jagielloński – Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii – pracownik naukowy – zaawansowany przewód doktorski.
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Katedra Ochrony Środowiska – wykładowca – zaawansowany przewód doktorski na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.
 5. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Krakowie.
 6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – delegatura w Tarnowie.
 7. Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego Delegatura w Tarnowie. Departament Ochrony Środowiska – Inspektor ds. ochrony środowiska.
 8. Jednostka Certyfikująca TUV Rheinland Polska (Czołowa jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce).
 9. Grupa Azoty S.A. – Kontrola Jakości Kaprolaktamu.
 10. Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. (Grupa Azoty) – Laboratorium Ochrony Środowiska.
 11. Urząd Gminy Wierzchosławice Referent/ekodordca Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska.
 12. Grupa PVGE Sp. z o.o. – Dział Projektów (Ogólnopolska firmą z 12-letnim doświadczeniem w branży OZE).
 13. Urząd Gminy Tarnów.
 14. Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Ochrony Środowiska.
 15. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział Tarnów – Główny Specjalista do spraw Ochrony Środowiska.
 16. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział Tarnów –  Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody.
 17. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie / Oddział w Tarnowie: Zabytkowe założenia zieleni.
 18. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Centralne Laboratorium w Krakowie / Pracownia CLB w Tarnowie.
 19. MGGP S.A. Oddział Tarnów – Obszar przetwarzania danych (Polska firma inżynieryjno-konsultingowa działająca na rynku od 1998 roku. Oferuje kompleksowe usługi z zakresu inżynierii, środowiska oraz geoinformacji.  Poprzez swoje realizacje, uczestniczy w ważnych inwestycjach w takich segmentach rynku jak infrastruktura i transport, budownictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna, rolnictwo, energetyka czy telekomunikacja).
 20. Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. (Grupa Azoty) Wydział Oczyszczalni Ścieków  i Składowisk – Technolog.
 21. Sanepid Oddział Dąbrowa Tarnowska.
 22. Firma Ekoradca (Tarnów) – specjalista ds. ochrony środowiska
 23. Firma ECO-HELP Tarnów – właściciel firmy – branża usług środowiskowych i ekspertyz.
 24. Grupowa Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie – specjalista ochrony środowiska.
 25. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej
 26. Kopalnia Soli w Wieliczce – laboratorium.
 27. Tarnowskie Wodociągi – laboratorium – specjalista.
 28. Tarnowskie Góry Wodociągi – laboratorium – specjalista.
 29. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Małopolskiego – oddział Tarnów.
 30. Kilka firm z branży fotowoltaicznej.

Od 22 września do 11 października można rekrutować się na kierunek Ochrona Środowiska. Wszelkie informacje odnośnie naboru  znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

(Data dodania 05.10.2021)


Ochrona środowiska doceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

W bieżącym roku akademickim kierunek ochrona środowiska poddany został planowej procedurze akredytacyjnej. W miesiącach październik-styczeń sporządziliśmy raport samooceny, końcem marca Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała kierunek, a w lipcu otrzymaliśmy uchwałę nr 532/2021 PKA, która wydaje dla kierunku ochrona środowiska ocenę pozytywną na najdłuższy przewidziany ustawą okres bo aż do roku 2026/2027.

Co ważne, wizytacja PKA odbywała się w bardzo dobrej atmosferze, a raport z wizytacji nie zawierał żadnych negatywnych uwag. Poniżej wybrane cytaty z tego raportu:

„Po ukończeniu studiów i przygotowaniu pracy dyplomowej absolwent będzie przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych zarówno z ochroną przyrody, jak i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych…”

„Organizacja kształcenia na ocenianym kierunku jest prawidłowa, a stosowane zróżnicowanie form zajęć oraz duży udział zajęć o charakterze praktycznym daje pełną możliwość osiągnięcia założonych efektów uczenia się z zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych…”

„Wykazany dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe oraz struktura i liczebność kadry prowadzącej zajęcia na kierunku zapewnia prawidłową realizację zajęć, w tym nabywanie umiejętności praktycznych…. Dobór nauczycieli prowadzących zajęcia jest transparentny, adekwatny do potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć…”

„Kadra kierunku, ma bardzo dużą świadomość w zakresie właściwego przygotowania absolwentów do pełnienia ról zawodowych i społecznych wynikających ze specyfiki kierunku i aktywnie włącza interesariusz zewnętrznych w proces kształcenia…”

„Uczelnia zapewnia zarówno studentom, jak i pracownikom odpowiednie wsparcie organizacyjne, finansowe i szkoleniowe (językowe) w realizacji wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany międzynarodowej…”

„Na kierunku ochrona środowiska studenci mogą liczyć na wieloaspektowe, kompleksowe wsparcie w procesie uczenia się, rozwoju społecznym oraz wejściu na rynek pracy…. Osoby odpowiedzialne za wsparcie studentów są przygotowane do udzielenia pomocy i rozwiązywania problemów…”

„Podejmowane działania doskonalące są skuteczne i przyczyniają się do sukcesywnego podnoszenia jakości na ocenianym kierunku…”

(Data dodania 13.07.2021)

————————————————————————-

Publikacje pracowników Katedry Ochrony Środowiska w 2020 roku

Dokonaliśmy przeglądu aktywności naukowej pracowników Katedry Ochrony Środowiska. Wyniki są bardzo dobre. Tylko w roku 2020 dziewięciu wykładowców i ekspertów prowadzących zajęcia na kierunku ochrona środowiska opublikowało łącznie 35 publikacji naukowych. Co ważne większość prac opublikowano w renomowanych czasopismach zagranicznych, a część uzyskała najwyższą punktację wg listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (200 pkt.). Prace z roku 2020 dotyczyły między innymi: inwentaryzacji przyrodniczych, wpływu antropopresji w tym turystyki na zasoby przyrody, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, zagrożeń atmosfery i zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód, toksykologii, funkcjonowania oczyszczalni ścieków i osadu czynnego, zanieczyszczeń środowiska plastikiem, metali ciężkich, biochemii i mikrobiologii, strategii życiowych organizmów oraz nowoczesnych proekologicznych źródeł energii.

Na uwagę zasługuje fakt, że część publikacji została napisana we współudziale ze studentami kierunku Ochrony Środowiska, najczęściej na podstawie badań przeprowadzonych w ramach prac licencjackich.

Listę publikacji wykładowców Katedry Ochrony Środowiska za rok 2020 znajdziesz tu:

Publikacje pracowników w 2020 roku

Listę wybranych publikacji pracowników Katedry Ochrony Środowiska za ostatnie pięć lat znajdziesz tu:

Publikacje pracowników

(Data dodania 08.07.2021)
————————————————————–

Praktyki czas zacząć! Ciekawe propozycje na Ochronie Środowiska

Już 2 sierpnia studenci II roku Ochrony Środowiska rozpoczną półroczna praktykę zawodową.
W trakcie jej trwania studenci będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe cenne umiejętności. Między innymi nabędą doświadczenia związanego z pracą z ludźmi czy poznają, jak dana firma czy instytucja działa od podszewki. Taka wiedza może być bardzo przydatna w budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Przekonali się o tym studenci, którzy kilka lat temu również realizowali półroczne praktyki. Średnio co 5 z nich po odbyciu praktyk otrzymał propozycję podjęcia współpracy na stałe, na podstawie umowy o pracę.
Tegoroczne praktyki będą realizowane w:
• Becker Sp. z o.o. Farby przemysłowe
• Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Pracownia CLB w Tarnowie
• Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska / Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Krakowie – Placówka w Tarnowie
• Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp.z o. o.
• Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie
• Tarnowskich Wodociągach Sp. z o.o.
• Urzędzie Gminy Czarna
• Urzędzie Gminy Wierzchosławice
• Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie – dział założeń zieleni
• Zakładzie Usług Komunalnych w Zakliczynie
Warto jednak zaznaczyć, że to nie wszystkie zakłady pracy, z którymi współpracuje Katedra Ochrony Środowiska. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat studenci realizowali praktykę w Grupie Azoty S.A, Jednostce Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o., Stalprodukt S.A. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział w Tarnowie, Wodociągami Dębickimi sp. z o.o , Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Urzędami Gmin (Szerzyny, Pleśna), Urzędami Miasta (Tarnów, Ryglice, Dąbrowa Tarnowska, Kazimierza Wielka).
Ponadto trwają rozmowy w celu nawiązania współpracy z Biurem Ochrony Środowiska – ogólnopolską firmą konsultingową pomagającą uzyskać wszelkiego rodzaju pozwolenia i decyzje środowiskowe oraz Firmą Pratt&Whitney Rzeszów – światowej klasy producentem silników lotniczych do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych na świecie.
(Data dodania 08.07.2021)
—————————————————

Zajęcia terenowe w Tatrach

O ochronie i zarządzaniu krajobrazem najlepiej jest rozmawiać w terenie, dlatego studenci Ochrony środowiska odbyli wyjazd terenowy do jednego z najpiękniejszych miejsc w Polsce jakim są Tatry. Celem wycieczki była waloryzacja krajobrazu wzdłuż trasy: teren pod Wielką Krokwią – Dolina Białego – Ścieżka pod Reglami – Sarnia Skała – Wodospad Siklawica – Dolina Strążyska. Studenci mogli podziwiać piękne krajobrazy które podlegają ochronie w Tatrzańskim Parku Narodowym, zastanowić się w jaki sposób turystyka wpływa na krajobraz oraz przyjrzeć się terenom Pod Wielką Krokwią na których ogromny wpływ wywarła gospodarka kapitalistyczna.


(Data dodania 05.07.2021)
——————————————————————–

 

Kolejny udany wyjazd studentów Ochrony Środowiska

W dniach 20-22 maja 2021 roku studenci II roku Ochrony środowiska – specjalność Ochrona i Gospodarowanie Zasobami Przyrody uczestniczyli w wyjeździe terenowym w ramach przedmiotu Zajęcia terenowe z ochrony przyrody. Podczas wyjazdu studenci zwiedzili ekspozycję przyrodniczą Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej oraz  wystawę przyrodniczą w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku. Zajęcia edukacyjne odbywały się również na terenie rezerwatów przyrody: Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, Diable Skały w Bukowcu, Wąwóz Homole w Jaworkach, Bór na Czerwonem w Nowym Targu. Podczas wyjazdu studenci odwiedzili również miejsce występowania zagrożonego gatunku pierwiosnki omączonej w Beskidzie Sądeckim oraz wzięli udział w monitoringu  nietoperzy w Jaworkach. W czasie zajęć omawiane były m.in.: tematy dotyczące sposobów prowadzenia działań czynnej ochrony przyrody, sposobów zagospodarowania turystycznego obszarów chronionych.

(Data dodania 17.06.2021)


 

Koło Naukowe Przyrodników OŚKA wznawia wyjazdy – tym razem zajęcia terenowe we Wrocławiu

W maju Koło Naukowe Przyrodników OŚKA odbyło atrakcyjne zajęcia terenowe we Wrocławskim ZOO. Przeprowadziliśmy warsztaty pt.:  Ochrona gatunkowa  Ex-situ oraz edukacja ekologiczna na przykładzie ZOO Wrocław. ZOO we Wrocławiu jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Europie, więc w takcie wizyty w nim można się wiele nauczyć. Studenci doskonalili umiejętności badawcze i zdobywali wiedzę o zwierzętach zagrożonych oraz sposobach ich ochrony. W czasie długiej podróży powrotnej zaplanowano dalsze prace koła.

Fotorelacja z wyjazdu – zdjęcia M. Irla oraz M. Klich

  

(Data dodania 31.05.2021)

——————————————

Studenci kierunku Ochrona środowiska uczestniczyli w badaniach, które przyśpieszą budowę trasy S-19

Co wspólnego ma ochrona środowiska z budową jednej z najważniejszych dróg w Europie – „Via Carpatia”? To, że w wypadku tak znaczących i ważnych inwestycji nie może obejść się bez nadzoru przyrodników i sporządzenia tzw. Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Pracownik Katedry Ochrony Środowiska dr Mariusz Klich, został poproszony o sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla tej inwestycji. Miała ona na celu ocenę stanu ichtiofauny rzeki Lubcza (położonej na południe od Rzeszowa)  oraz wydanie zaleceń dla planowanych prac przy trasie S-19, która będzie tą rzekę przekraczać.

W badaniach pomogli studenci 1. roku ochrony środowiska w ramach przedmiotu: „Biologia ryb płazów i gadów”. Udało nam się zidentyfikować dwa gatunki ryb chronionych: śliza oraz różankę. Studentom dopisywał dobry humor, którego nie zakłóciło nawet nabranie przez niektórych uczestników wody do woderów 🙂

Fotorelacja z badań – zdjęcia S. Klich oraz A. Kurnik

(Data dodania 17.05.2021)


Wznawiamy zajęcia terenowe na kierunku Ochrona środowiska!

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej udało nam się wznowić lubianą przez studentów formę zajęć terenowych. W pierwszych dniach maja w ramach przedmiotu „Biologia ryb płazów i gadów” studenci zwiedzili Małą Elektrownię Wodną w Mokrzcu na rzece Wisłoka. Dzięki środkom UE zapora elektrowni wyposażona została w nowoczesną przepławkę pozwalającą na migracje ryb. Udało się nam zobaczyć końcowy etap budowy przepławki. Następnie udaliśmy się do Gospodarstwa Rybackiego w Sieniawie gdzie dzięki uprzejmości właścicieli zapoznaliśmy się z ekologicznymi metodami hodowli ryb, którymi zarybiane są polskie rzeki. W zajęciach nie przeszkodziła nam bardzo mętna woda w stawach, która była efektem burzy. Stamtąd pojechaliśmy na niezwykle interesujące Lodospady w Rudawce Rymanowskiej występujące w dolinie rzeki górnego Wisłoka. Zajęcia zakończyliśmy inwentaryzując siedliska rozrodcze płazów i gadów gdzie udało nam się zaobserwować skrzek płazów oraz dorosłe osobniki zaskrońców.

(Data dodania 05.05.2021)


Wieloletni kierownik Katedry Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, prof. dr hab. Jan Kozłowski znalazł się na liście TOP 2% najlepszych naukowców na świecie. Ranking – opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies – ocenia cały dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego.

Lista rankingowa zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce). Zestawienie objęło prawie 160 tys. specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. Na liście znalazło się 726 naukowców reprezentujących Polskę.

Prof. Jan Kozłowski (1946) studia magisterskie z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1969 roku broniąc pracę magisterską „Liczebność i rozmieszczenie ptaków w rezerwacie „Turbacz” w Gorcach”. W 1976 roku obronił doktorat w dyscyplinie nauki przyrodnicze (Uniwersytet Jagielloński) rozprawą „Wydajność eksploatowanych populacji laboratoryjnych Daphnia magna Straus” a w roku 1986 otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekologia (Uniwersytet Jagielloński) na podstawie pracy „Optymalizacja wieku dojrzewania i rozmiarów ciała zwierząt i roślin”. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauki biologiczne o specjalności: ekologia ewolucyjna i teoretyczna.

Jan Kozłowski odbył wiele krótko- i długoterminowych wyjazdów naukowych do ośrodków w Europie i USA. Współpracuje z instytucjami w Polsce oraz za granicami, np. z Zakładem Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock (Niemcy); Institute of Mathematics, University of Würzburg (Niemcy); Biodiversity Research Group, Department of Zoology, Charles University in Prague (Czechy); Department of Arctic Biology, University Centre in Svalbard, Longyearbyen (Norwegia).

Był wielokrotnie zapraszany przez środowisko naukowe do wygłoszenia referatów jak np. „The meaning of terms growth rate and adult size in determinate and indeterminate growers” dla Society for Integrative and Comparative Biology, Nowy Orlean, USA (2004); „The reasons why life histories are diverse” dla Symposium for European Freshwater Sciences, Kraków (2005); „Mortality plateau: the role of optimal resource allocation, mutation pressure and heritability” dla Evolutionary Demography of Aging Workshop, Durham University, Wielka Brytania (2006); „Cell size, temperature, and body size optimization in ectotherms” dla ESF Workshop „Thermal adaptation in ectotherms: Linking life history, physiology and behaviour” Barcelona, Hiszpania (2007); „If body mass determines metabolic rate, then what determines body mass?” dla British Ecological Society, Hatfield, Wielka Brytania (2009); „Allocation dilemmas in plants” Mathematical Modeling of Plant Development, Columbus, Ohio (2010); „Scaling of metabolic rate. Enigma or a trivial problem?” Annual Main Meeting, Society for Experimental Biology, Prague (2010).

Zainteresowania badawcze Jana Kozłowskiego koncentrują się głównie wokół ekologii, fizjologii oraz ewolucji strategii życiowych organizmów. Opracowuje modele ewolucyjne wykorzystujące zasadę optymalnego lokowania zasobów w funkcje życiowe organizmu, a także zajmuje się testowaniem empirycznym tych modeli.

W roku 2016 otrzymał prestiżową Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze Nauk o Życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów. Kluczowym dla rozwoju tej teorii był esej teoretyczny z 1992 roku „Optimal allocation of resources to growth and reproduction: Implications for age and size at maturity” opublikowany w czasopiśmie Trends in Ecology and Evolution, w którym Kozłowski opisał jak organizmy rozporządzają dostępnymi zasobami na potrzeby wzrostu i rozmnażania oraz jaki ma to wpływ na wiek dojrzewania i masę ciała.

Stosując zasadę optymalnego podziału zasobów, Kozłowski bada również ewolucję, jak dotąd niewyjaśnionego przez naukę, zachowania wielu organizmów zmiennocieplnych (których temperatura ciała zależy od temperatury otoczenia). Organizmy takie w ciepłym środowisku rosną szybko, ale z powodu wczesnego dojrzewanie osiągają mniejsze rozmiary ciała w porównaniu z organizmami żyjącymi w zimnym środowisku. Prace badawcze Kozłowskiego mają także decydujący wpływ na rozwinięcie koncepcji adaptatywnej wartości rozmiaru komórek, zaproponowanej w 1983 roku przez prof. Henryka Szarskiego. Dzięki utworzonym w zespole Kozłowskiego nowym laboratoriom: histologicznym (w 2010) oraz ekologii termalnej (w 2012) możliwe stało się dalsze rozwijanie badań empirycznych przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury.

Prof. Kozłowski jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularnonaukowych. Jego publikacja, napisana wspólnie z Markiem Konarzewskim „Is West, Brown and Enquist’s model of allometric scaling mathematically correct and biologically relevant?” opublikowana w 2004 została uznana przez Functional Ecology za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych publikacji wydanych przez to czasopismo.

Panu Profesorowi gratulujemy wspaniałego osiągnięcia!

Pełna lista dostępna jest TUTAJ.

Informacja na podstawie uj.edu.pl, Wikipedia i Archiwum PWSZ

(Data dodania 25.11.2020)


Właśnie wkroczyliśmy w sezon grzewczy, czyli czas, gdy o jakości powietrza mówi się źle bądź bardzo źle. O problemie rozpisują się lokalne gazety (np. tygodnik Temi nr 41 z dn. 14.10.2020), coraz częściej problem jest zauważalny również w telewizji i na forach internetowych. Oznacza to, że nadszedł już czas na zbadanie sytuacji. Najnowsze wynik badań włoskich i amerykańskich naukowców wskazują, że na obszarach, na których zanieczyszczenie pyłowe jest największe obserwuje się najwięcej przypadków zachorowań i zgonów wywołanych pandemią COVID-19. Jak każdego roku o tej porze studenci Ochrony Środowiska w PWSZ przemierzają centrum Tarnowa i wykonują pomiary pyłów atmosferycznych. W ubiegłych latach działania te były związane z aktywnością koła naukowego przyrodników (OŚKA) a obecnie jest to także element pomiarów terenowych w ramach przedmiotu Ochrona atmosfery. Wyniki pomiarów obejmują nie tylko pyły PM10 i PM2,5, ale również frakcje PM1, PM4 i pył całkowity. Pomiary terenowe zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony studentów a ich wyniki są prezentowane w dyskusjach i debatach nad jakością powietrza. Zdaniem dr Marka Chyca z Katedry Ochrony Środowiska, PWSZ wstępne wyniki wskazują, że jakość powietrza w kontekście pyłów jest w tym roku gorsza niż chociażby w roku ubiegłym, jednak i średniomiesięczna temperatura w 2019 roku w październiku wynosiła w Tarnowie 12,6°C a dla października 2020 roku wynosi 11,3°C (stan na dzień 25.10.2020). Ta niewielka z pozoru różnica może w znacznym stopniu rzutować na aktualną sytuację.

Kilka dni temu Katedra Ochrony Środowiska wzbogaciła się o program komputerowy umożliwiający m.in. tworzenie symulacyjnych map zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych. Zebrane dane będą cennym wkładem.

(Data dodania 29.10.2020)


 

Dr Marek Chyc, wykładowca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz studenci naszej Uczelni wzięli udział w debatach poświęconych problemom i sposobom walki z zanieczyszczeniem powietrza w regionie. Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa.

– Udział studentów, zwłaszcza specjalności „Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza” pozwolił im na praktyczną konfrontację posiadanej wiedzy z obszaru „ochrony powietrza” z realnym problemami omawianymi przez ekspertów. Debatę poprzedziły wykłady praktyków, zajmujących się na co dzień problematyką ograniczania niskiej emisji – relacjonuje dr Chyc, uznany ekspert w dziedzinie walki ze smogiem.

Wykłady wygłosili: Jacek Janis reprezentujący MPEC S.A., który mówił o transformacji energetycznej tarnowskiego ciepłownictwa, Anna Ponikiewska, ekodoradca w UMT, specjalista programu LIFE, absolwentka PWSZ na kierunku „Ochrona środowiska”, której wykład dotyczył efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wspomniany dr Marek Chyc.

Wykładowca Katedry Ochrony Środowiska WMP PWSZ przedstawił m.in. wyniki badań własnych nad jakością powietrza w Tarnowie, które realizował w ramach grantu wewnętrznego, finansowanego przez Uczelnię. – Nasza uczelnia jest ważną częścią subregionu, dlatego badania prowadzone na obszarze miasta Tarnowa są jej naturalnym wkładem w problematykę ograniczenia niskiej emisji – tłumaczy dr Chyc.

Badania, o których mowa realizują zarówno pracownicy katedry, jak i studenci. Są one realizowane w ramach prac dyplomowych studentów oraz aktywności naukowej koła przyrodników „OŚKA”.

(Data dodania 15.10.2020)


W ostatnich dniach staraniem Katedry Ochrony Środowiska oraz Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie ukazała się nowa książka pt. Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki. Redaktorami książki są dr Mariusz Klich (PWSZ Tarnów) oraz mgr Sabina Klich (Uniwersytet Jagielloński). Autorami i współautorami wybranych rozdziałów są mgr Paweł Franczak (PWSZ Tarnów) oraz mgr Karolina Listwan-Franczak (UJ).

Z recenzji książki autorstwa dr hab. Janusza Fydy (UJ):

 „(…) Monografia stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, na temat fauny i flory występującej w górnych partiach Wisłoki (…). Autorzy potwierdzili występowanie ponad 500 gatunków roślin, 21 gatunków ssaków oraz odpowiednio 5, 8 i 12 gatunków gadów, płazów i ryb (…). Redaktorzy, którzy sami są ekspertami w dziedzinie waloryzacji przyrodniczej i określania ryzyka środowiskowego inwestycji zaprosili do współpracy specjalistów zajmujących się hydrologią i geografią regionu (…). Album stanowi mocną zachętę do odwiedzenia Beskidu Niskiego, który nadal jest stosunkowo dzikim i mało przekształconym regionem Polski”.

(Data dodania 27.12.2019)


Koło Naukowe Przyrodników OŚKA działające przy Katedrze Ochrony Środowiska spotkało się aby podsumować działalność za rok akademicki 2018/2019 oraz zaplanować działania w roku 2020.

Członkowie Koła OŚKA byli autorami i współautorami pięciu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, które opublikowano w omawianym okresie – poniżej lista:

 1. Klich M., Boryczko P., Ciurej A., Korczak M., Maślanka M., Potempa M., Stawarz N., Tomasiewicz A. 2018. Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 101-118. ISBN 978-83-947032-4-0.
 2. Chwistek I. 2018. Rola, ochrona i zagrożenie obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna komunikacji międzyludzkiej. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 50-60. ISBN 978-83-947032-4-0.
 3. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W., Siwek K., Klich M. 2018. Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska południowa) na podstawie makrozoobentosu. Sci. Tech. Innov., 2018, 2 (1), 19-26.
 4. Klich M., Ciężadło A., Żelazo P., Partyński P., Sawczak J., Ziomek A., Żeleźnik P., Klich S. 2018. Makrozoobentos górnej Jasiołki – inwentaryzacja, różnorodność, oznaczenie klasy jakości wody. W: Bogusz M. (red.), Wojcieszak M. (red.), Rachwał P. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom X. Słupsk 2018. s. 431-445. ISBN 978-83-63216-14-6.
 5. Chyc M., Klich M, Klich S., Żelazo P., Ciężadło A., Żeleźnik P., Partyński P. 2019. Atmospheric particulate matter in Tarnów City (Southern Poland) – short time investigation of a spac-time variability in the winter 2019. Sci. Tech. Innov., 2019, 5 (2), 50-59.

W omawianym okresie OŚKA wykonała szereg prac terenowych i badań. Poniżej kilka zdjęć z najciekawszych wyjazdów: Beskid Niski i Jaśliska, Krempna i źródliska Wisłoki, Puszcza Białowieska i Białowieski Park Narodowy, Biebrza i Biebrzański Park Narodowy, Bieszczady i Solina.

OŚKA w przyszłym roku nie zamierza zwalniać – zapraszamy wszystkich chętnych (szczególnie studentów I roku) do wstąpienia w nasze szeregi!

(Data dodania 22.12.2019)


Katedra Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie zaprasza na wykład dr Mariusza Klicha pt.: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek, który odbędzie się w  najbliższy piątek 20.12.2019r. o godz. 10 w sali B02

Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

Zapraszamy zorganizowane grupy ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia do 18.12.2019r.

(Data dodania 16.12.2019)


W ubiegły piątek dr inż. Anna Kowalska wygłosiła wykład pt. Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko. Uczniowie szkoły średniej dowiedzieli się jakie kopaliny są wydobywane na terenie Polski oraz w jaki sposób są eksploatowane. Jak skala i metoda wydobycia wpływa na degradację i dewastację środowiska. Poznali nie tylko negatywne aspekty górnictwa, ale również te pozytywne, o których mówi się sporadycznie.  Wykładowczyni przedstawiła na przykładach szereg pozytywnych zmian w środowisku, które spowodowane były działalnością górniczą. Wykład zakończony był następującą myślą: Większość przedmiotów które nas otacza oraz z których korzystamy powstało z materiałów wyeksploatowanych z wnętrza ziemi, dlatego górnictwo jest niezbędną gałęzią przemysłu, bez której nasza cywilizacja nie będzie istnieć. W związku z tym nie należy górnictwa traktować jako zło konieczne, ale jako działalność która może docelowo wprowadzić dużo pozytywnych zmian.

(Data dodania 27.11. 2019)


W ostatnim tygodniu listopada studenci III roku Ochrony Środowiska zwiedzili tereny zdegradowane oraz zrekultywowane  znajdujące się na obszarze miasta Krakowa. Podczas zajęć terenowych studenci zapoznali się z rekultywacją obszaru po Zakładach Chemicznych Bonarka na których została wybudowana Bonarka City Center, Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay na których został wybudowany Park Handlowy Zakopianka oraz Centrum Jana Pawła II. Trasa obejmowała również tereny po obozie koncentracyjnym Płaszów oraz związany z nim kamieniołom Liban, gdzie zobaczyli w jaki sposób natura sama zagospodarowała opuszczony teren. Obowiązkowym punktem wyjazdu był Park Bednarskiego utworzony ponad 100 lat temu na dnie nieczynnego kamieniołomu.

(Data dodania 27.11.2019)


Pracownik Katedry Ochrony Środowiska otrzymał odznaczenie państwowe

W październiku 2019 roku pracownik Katedry Ochrony Środowiska – dr Mariusz Klich otrzymał postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie państwowe: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Poniżej przedstawiamy skrót wniosku o odznaczenie z jakim wystąpiła PWSZ w Tarnowie:

Dr Mariusz Klich jest absolwentem kierunku biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył uzyskując stopień magistra w 1998 roku. W roku 2002 uzyskał doktorat z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej  w Poznaniu. Pracuje zawodowo od roku 1998, zawsze w instytucjach związanych z ochroną środowiska. W latach 2001-2007 był adiunktem w Zakładzie Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest pracownikiem PWSZ w Tarnowie od roku 2004. W latach 2004-2007 pracował jako wykładowca, od roku 2007 do chwili obecnej jako starszy wykładowca i adiunkt. Od roku 2010 do 2018 pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska, a od 01.10.2018r funkcję Kierownika. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz od roku 2010 pełni funkcję opiekuna uczelnianego Koła Naukowego Przyrodników. Jest elektorem PWSZ w Tarnowie, członkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz członkiem komisji rekrutacyjnej Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego.

Prowadzi zajęcia z wielu przedmiotów, jego zdaniem najważniejsze spośród nich to zoologia, ekologia, obszary Natura 2000, nadzór przyrodniczy nad inwestycjami, wstęp do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych, monitoring i ochrona roślin i zwierząt, ekologia i ewolucja człowieka i inne.

Jest autorem i współautorem ponad 60 prac naukowych i monografii. Praktyk autor 120 inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz środowiskowych, opinii i innych prac wdrożeniowych. Rokrocznie uczestniczy w organizowaniu prac uczelnianego koła przyrodników, czego efektem jest 20 recenzowanych publikacji naukowych i popularnonaukowych, których autorami byli studenci kierunku ochrona środowiska.

Pan dr Mariusz Klich wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej i stanowić może pod tym względem wzór dla wszystkich pracowników Uczelni. Cechuje się również bardzo dobrymi relacjami ze studentami.

Zainteresowania badawcze dr Mariusza Klicha to ekologia, zoologia, ochrona przyrody, ichtiologia, herpetologia, monitoring przyrodniczy, ocena stanu ekologicznego środowiska. Zajmuje się również fotografią przyrodniczą.

(Data dodania 05.11.2019)


W Tarnowie powstaje pierwsza w historii miasta „mapa smogowa”. Zakrojone na niespotykaną w mieście skalę badania realizuje dr inż. Marek Chyc. Naukowiec Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie otrzymał na ten cel specjalny uczelniany grant.

Badania trwają już kilka miesięcy, ale zanim poznamy wyniki musimy uzbroić się w cierpliwość. – Czujniki pomiarowe cały czas gromadzą dane, tak będzie jeszcze kilka miesięcy. Potem potrzebuję jeszcze trochę czasu by zebrane wyniki zinterpretować – relacjonuje dr inż. Marek Chyc.

Według naukowca najważniejszymi źródłami zanieczyszczeń pyłowych w Tarnowie są: ogrzewnictwo, emisja napływowa (ze Śląska, czy Krakowa), emisja przemysłowa, transport i rolnictwo. Dlatego lokalne plany walki ze smogiem powinny opierać się na jak dokładniejszej diagnozie i być „szyte na miarę” aby panaceum na smog było skuteczne.

Tarnów, jak wiele miast w Polsce choruje na smog, a z nim jego mieszkańcy. W Tarnowie zaobserwowałem analogię do zasady Pareto, czyli stosunkowo mała liczba mieszkańców odpowiada za ponadnormatywną jakość powietrza. W mojej ocenie kotły i piece powinny przechodzić przeglądy techniczne, od których, podobnie jak na stacji diagnostycznej pojazdów, zależałby ich dalszy los. Obecnie, również w Tarnowie, pojawiają się próby wprowadzenia restrykcyjnych rozwiązań, uważam że emocje są złym doradcą i jestem gotowy wesprzeć swoim doświadczeniem proces ratowania Tarnowa od smogu – deklaruje naukowiec.

PWSZ w Tarnowie wsparł badania dr. Chyca kwotą 15 tys. złotych. – Wsparcie finansowe badań nad smogiem w naszym mieście przeznaczyłem przede wszystkim na zakup profesjonalnego mobilnego pyłomierza pozwalającego na badania pyłów w szerszym zakresie niż stacje WIOŚ czy komercyjna sieć czujników Airly – wyjaśnia.

Katedra Ochrony Środowiska za kilka tygodni wzbogaci się o najnowszy pyłomierz umożliwiający bezobsługowe pomiary zapylenia powietrza z poborem pyłów do analizy. – Analizy te odpowiedzą na pytanie dotyczące udziału poszczególnych źródeł emitujących zanieczyszczenia i pozwolą na ich charakterystykę fizyczną i chemiczną – tłumaczy.

Dotychczas, temu podobne badania nie były prowadzone w naszym mieście. – Pierwsze wyniki badań zostaną zaprezentowane na konferencji z zakresu ochrony środowiska i energetyki w Gliwicach już w grudniu 2019 r. Kolejna prezentacja tym razem całości wyników odbędzie się w PWSZ na wiosnę 2020 r. po zakończeniu „sezonu grzewczego”. Prezentacja ta odbędzie się na forum publicznym, dlatego liczę na dużą frekwencję wszystkich, którym wspólne dobro czyli nasze powietrze nie jest obojętne – zapowiada dr Chyc.

Wsparcie finansowe badań pracowników Uczelni to inicjatywa która w mojej ocenie pozwoli na nasz rozwój zawodowy, naukowy nie tylko naukowców, ale również naszych studentów, których staramy się angażować we własne projekty. Posiadanie odpowiedniej aparatury umożliwia również podjęcie współpracy międzynarodowej. W chwili obecnej pracuję również nad tematem samooczyszczania się powietrza przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Kolombo (Sri Lanka) i profesorem z Uniwersytetu w San Salvadorze (Salwador) – dodaje naukowiec.

– Badania doktora Chyca znalazły się w gronie 27 projektów finansowanych ze środków własnych uczelni. Jestem pewny, że już niebawem będziemy mogli informować o równie ciekawych przedsięwzięciach naszych naukowców – wyjaśnia dr hab. Rafał Kurczab, prof. PWSZ, szef Działu Badań Naukowych PWSZ.

Wymyśliliśmy i wdrożyliśmy system uczelnianych grantów właśnie po to, by wspierać młodych naukowców. Ich zainteresowania badawcze są niezwykle ciekawe i bez pomocy Uczelni mogłyby nie zostać zrealizowane. Inwestowanie w rozwój badań i naszej kadry naukowej traktujemy jako priorytet także dlatego, że to przekłada się na dydaktykę i podnosi jakość pracy ze studentamidodaje Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

Temat walki ze smogiem – z wiadomych, pogodowych względów – zdominuje doniesienia prasowe w najbliższych miesiącach. Warto aby decydenci i osoby odpowiedzialne za podejmowanie ważnych dla naszego zdrowia decyzji brały pod uwagę naukowe argumenty, a nie powielały klisze i rozwiązania, które – z różnym skutkiem – sprawdziły się, lub nie, w innych miejscach Polski, czy świata. Badania dr. inż. Marka Chyca takiej wiedzy z pewnością dostarczą.

(Data dodania 05.19.2019)


Dr Marek Chyc będzie gościem kolejnego spotkania organizowanego przez Centrum Dialogu Alegoria oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Jego tematem będzie problem smogu. Wykład połączony z dyskusją pozwoli lepiej zrozumieć zagadnienie, które – z uwagi na zbliżającą się zimę – niebawem znów zagości na czołówkach gazet. Warto wziąć w nim udział także ze względu na postać prelegenta – wybitnego specjalisty zajmującego się tym tematem od wielu już lat.

– Tytuł mojego wystąpienia nawiązuje do faktu, że już w średniowieczu podejrzewano, że w powietrzu może być coś zabójczego, powodującego „czarną śmierć”. Ta analogia skłania do refleksji, gdzie jesteśmy w walce ze smogiem, czy jest szansa na zwycięstwo i kiedy ono nastąpi? – wyjaśnia dr Marek Chyc.

– Tytuł ten niesie przekaz, że tak, jak kiedyś i dzisiaj są ofiary, ofiarami jesteśmy my wszyscy. Przekaz medialny wskazuje, że jesteśmy w końcowej fazie batalii, ale czy tak jest naprawdę? Czy gdy zlikwidujemy wszystkie piece i kotły węglowe to powietrze będzie czyste, jak w Niemczech, czy Skandynawii? – dodaje prelegent.

Pytań, z którymi zmierzy się dr Chyc jest jednak dużo więcej: jak inne kraje poradziły sobie z problemem i dlaczego nam nie idzie? Co już osiągnęliśmy a czego jeszcze brakuje do odtrąbienia sukcesu w tej trudnej, nierównej i kosztownej walce ze smogiem? Czy problemem w Polsce jest węgiel czy ludzka mentalność, utrwalone przez dziesięciolecia nawyki i filozofie grzewcze? Jak wygląda obecnie poziom zanieczyszczeń pyłowych w Tarnowie, gdzie i kiedy jest dobrze a gdzie i kiedy źle? Czy pomiary WIOŚ potwierdzają wskazania czujników komercyjnych? Dlaczego wskazania PM10 mówią, że jest nieźle a pomiary PM2,5 wręcz przeciwnie? A jak wygląda sprawa PM1, przecież jest on bardziej szkodliwy niż PM10 i PM2,5 a mimo to nie jest mierzony rutynowo na stacjach monitoringu WIOŚ?

– Robi się obecnie wiele w tematyce antysmogowej jednak wskaźniki jakościowe powietrza prawdę mówią, wielkiej poprawy nie ma. Kiedy to nastąpi i dlaczego nie poprosić o pomoc przyrodę skoro apele do zdrowego rozsądku zawodzą? – kończy dr Marek Chyc.

Wszystkich zainteresowanych problemem zapraszamy na kolejne spotkanie Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego działającego w przestrzeni – Centrum Dialogu Alegoria w czwartek, 31 października 2019 r. o 18 (wejście od Placu Kazimierza). Wstęp wolny.

Dr Marek Chyc – doktor nauk technicznych (summa cum laude), chemik, wynalazca, specjalista w zakresie ochrony atmosfery. Absolwent: Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i PWSZ w Tarnowie.

W 2016 roku odbył staż w Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (Haga, Holandia). Biegły sądowy z zakresu chemii, inżynierii i ochrony środowiska. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu inżynierii środowiska. Wyróżniony m. in. Medalem dla wyróżniających się absolwentów PWSZ, Tarnowską Innowacją 2017, Różą Tygodnika Temi.

Uczestnik licznych debat antysmogowych i konferencji tematycznych. Pracownik Grupy Azoty S.A., Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. Pasjonat szachów i podróży.

(Data dodania 23.10.2019)


Wykład pod tytułem „Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska” który wygłosi mgr Monika Olchawa-Pajor odbędzie się 18 X 2019 o godzinie 10:00.

Biotechnologia jest interdyscyplinarną nauką skupiającą się na wykorzystaniu organizmów żywych lub ich składników (np. enzymów) do wytwarzania oraz modyfikowania produktów lub procesów o określonym zastosowaniu. W ochronie i rekultywacji środowiska najczęściej wykorzystuje się mikroorganizmy, które z uwagi na różnorodność przeprowadzonych procesów biochemicznych są zdolne nie tylko do bioremediacji zanieczyszczeń, ale przede wszystkim sprawiają, że procesy przemysłowe są bardziej przyjazne środowisku. Podczas wykładu słuchacze uzyskają odpowiedzi na pytania: Jak znaleźć mikroorganizmy przydatne w ochrony środowiska? Jak zagospodarować odpady? Jak zwalczać choroby roślin bez użycia pestycydów? oraz Co mikroorganizmy mogą nam „powiedzieć” o stanie środowiska.

(Data dodania 11.10.2019)


Do niedawno zakupionego pyłomierza dołączyły mikroskopy firmy Nikon.  Z uwagi na różnorodność obserwacji przeprowadzanych przez studentów zostały zakupione dwa typy mikroskopów: stereoskopowe SMZ445, które pozwalają na obserwację szerokiej gamy próbek, od płytek Petriego, przez rośliny, owady, po minerały oraz biologiczne Eclipse E100, które dedykowane są głównie do obserwacji tkanek i komórek. Z pewnością wszystkich studentów ucieszy również wiadomość, że będą mieć także do dyspozycji mikroskop Eclipse E200 z kamerą oraz specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwi dokumentację i złożoną analizę obrazu.

(Data dodania 23.09.2019)


W ramach grantu wewnętrznego Zakład Ochrony Środowiska doposażył się w pyłomierz laserowy Aerocet 831 amerykańskiej firmy Met One. Urządzenie to umożliwia jednoczesny pomiar takich frakcji pyłowych jak PM1, PM2.5, PM4, PM10 i pyłu całkowitego (TSP). Dzięki temu będą możliwe pomiary składu frakcyjnego pyłów atmosferycznych dla Tarnowa i innych lokalizacji w okresie grzewczym i poza nim. Dotychczas takie badania nie były prowadzone w Tarnowie a co za tym idzie nie ma informacji literaturowych na ten temat. Unikatowość badań w tym zakresie otwiera pole do badań naukowych na potrzeby prac dyplomowych i publikacji naukowych. Dla mieszkańców Tarnowa zostanie opracowana mapa zanieczyszczeń miasta, dzięki czemu każdy będzie mógł dowiedzieć się jak w miejscu jego zamieszkania jest z jakością powietrza na tle innych lokalizacji. Poniżej zaprezentowano dotychczas niepublikowane pierwsze pomiary składu frakcyjnego powietrza tarnowskiego w okresie letnim.

(Data dodania 02.09.2019)


Studenci Ochrony środowiska uwieńczyli publikacją w czasopiśmie Science, Technology and Innovation swoją pracę badawczą dotyczącą „Oceny czasoprzestrzennej zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie pyłami PM10 i PM2,5”. Badania były prowadzone w miesiącu lutym 2019 roku z wykorzystaniem danych ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ, sieci Airly oraz przenośnych pyłomierzy laserowych będących na wyposażeniu Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ. Merytoryczny nadzór nad całością prowadzili dr Marek Chyc i dr Mariusz Klich.

Przeprowadzone badania wskazują, że nadal występują „czarne punkty” na mapie Tarnowa, gdzie jakość powietrza jest wyraźnie gorsza niż w pobliżu stacji pomiarowych. Wyniki tych badań wskazują, że dopiero gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 4 m/s wymiana powietrza jest na tyle intensywna, że umożliwia usunięcie smogu z miasta. Czarny smog w Tarnowie występuje najczęściej na obszarach zabudowy indywidualnej, gdzie dominuje ogrzewnictwo indywidualne a często są to pozaklasowe kotły węglowe którym obce są obowiązujące normy emisyjne (niestety obowiązujące tylko nowo sprzedawane kotły). Zimą szczególnie zanieczyszczone powietrze występuje w dzielnicach Krzyż i Chyszów, jednak i w okolicach ul. Krakowskiej czy Rynku sytuacja nie jest dobra. Obecnie nasz Zakład oczekuje na dostarczenie nowego analizatora umożliwiającego pomiary składu frakcyjnego pyłu atmosferycznego w znacznie szerszym stopniu niż robią to rutynowo stacje WIOŚ, co umożliwi prowadzenie nowatorskich badań. Również wyniki dalszych prac będą prezentowane na konferencjach naukowych i publikowane w czasopismach naukowych gdyż rosnąca świadomość ekologiczna i nowe wymogi prawne będą skutkowały tym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów w zakresie ochrony powietrza.

Poniżej link do artykułu o smogu w Tarnowie:

https://stijournal.pl/resources/html/article/details?id=190380

(Data dodania 34.07.2019)


W upalną sobotę 8 czerwca studenci I roku udali się na zajęcia terenowe z hydrologii. Sobotni wyjazd poświęcony został tematom związanym z występowaniem wód mineralnych w Karpatach. Dlatego udaliśmy się m.in. do Krynicy Zdrój i Muszyny, gdzie mogliśmy zasmakować wpływających z tamtejszych zdrojów szczaw. Sposoby zgospodarowania lokalnych ujęć tych wód mogliśmy zobaczyć także w Szczawniku i Jastrzębniku. Udaliśmy się także nad największe w polskich Karpatach mofety w Tyliczu i Złocku, gdzie na powierzchnię spektakularnie wydostają się te chłodne ekshalacje wulkaniczne. Tego upalnego dnia byliśmy także nad Zbiornikiem Klimkówka, gdzie rozmawialiśmy nad rolą sztucznych zbiorników w obiegu wody oraz zwiedziliśmy zabytkową cerkiew w Brunarach wpisaną na Światową Listę Zabytków UNESCO.

(Data dodania 21.06.2019)


Początkiem maja studenci II roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu zajęcia terenowe z ochrony przyrody, wzięli udział w wyjeździe terenowym w Pieniny. Podczas wyjazdu zwiedzili pawilon wystawowy w Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku w którym zapoznali się z historią utworzenia Parku oraz jego walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Następnie po przejechaniu do Jaworek zwiedzili rezerwat przyrody Wąwóz Homole zapoznając zarówno z jego walorami przyrodniczymi jak również z innymi formami ochrony przyrody występującymi na terenie Pienin oraz Beskidu Sądeckiego. Po opuszczeniu rezerwatu studenci udali się na ostatnie naturalne stanowisko pierwiosnki omączonej w Beskidzie Sądeckim, gdzie zapoznali się z historią ochrony gatunku, istniejącymi zagrożeniami dla gatunku i jego siedliska oraz podejmowanymi działaniami ochrony czynnej.

(Data dodania 17.06.2019)


W dzień przyjazdu studenci zwiedzili północną część Białowieskiego Parku Narodowego. Spacerując „Wilczym Szlakiem” przez teren Obrębu Ochronnego Rezerwatu zobaczyli jak wyglądają bory bagienne, dużych rozmiarów głazy narzutowe, będące pomnikami przyrody, malownicze łąki nad rzeką Narewką oraz białowieski grąd z potężnymi dębami. Zwiedzili wystawę Muzeum Przyrodniczo-Leśnego przedstawiającą fragmenty ekosystemów występujących w Puszczy Białowieskiej oraz mieli okazję obejrzeć jedną z największych kolekcji ssaków na świecie. Wysłuchali także wykładu Dyrektora Instytutu prof. Rafała Kowalczyka pt. „Koncepcja gatunku uchodźcy”.

W drugi dzień wyruszyli dalej na północ aby zobaczyć tak zwaną polską Amazonkę – rzekę Biebrzę w Biebrzańskim Parku Narodowym. Z kilku wież widokowych podziwiali rozlewiska tej rzeki, nasłuchując oraz wypatrując przy tym różnych gatunków ptaków wodnych. Głównym punktem tego dnia był jednak spływ kajakowy, który dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Podczas spływu mieli okazję zobaczyć  żurawie, czaple, bociany czarne, a na sam koniec trasy parę łosi przy brzegu rzeki, co było dla nich wielkim zaskoczeniem.

Trzeciego dnia o świcie udali się do Rezerwatu Ścisłego, czyli serca Puszczy Białowieskiej, najmniej zmienionej części przez działalność człowieka. Przewodnicy oprowadzali ich po naturalnym lesie, który kiedyś pokrywał nizinną Europę, opisując spontanicznie zachodzące w nim zmiany nadające mu niepowtarzalny charakter i ukazujący potęgę natury. Niestety nie mieli tyle szczęścia żeby zobaczyć żubry w Puszczy, dlatego po zwiedzaniu wstąpili do Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Hajnówce.  W rezerwacie zobaczyli wszystkie gatunki zwierząt kopytnych żyjących w Puszczy oraz duże drapieżniki, żubry i żubronie. W drodze powrotnej zrobili sobie mały przystanek w pięknym Sandomierzu.

(Data dodania 17.06.2019)


W dniach 8-9 maja studenci II roku Ochrony Środowiska wraz z opiekunem mgr Pawłem Franczakiem przebywali na dwudniowych zajęciach terenowych z geologii i geomorfologii w gminie Zawoja. Podczas dwóch dni zajęć pokonaliśmy kilkadziesiąt kilometrów przemierzając leśnymi ścieżkami i po szlakach turystycznych udając się do obiektów, gdzie mogliśmy się zapoznać z procesami geomorfologicznymi i hydrologicznymi zachodzącymi w Karpatach. Jednak będąc na terenie Ziemi Babiogórskiej omówiliśmy także inne zagadnienia związane m.in. z osadnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym i kulturą ludową.

Pierwszego dnia udaliśmy się pod najwyższy w Beskidach wodospad, mieszczący się na Mosornym Potoku, następnie na osuwisko z rowami rozpadlinowymi rozciągające się na stoku Surmiaków Gronia ponad centrum Zawoi, a także nad Jastrzębie Jeziorko. Tego dnia byliśmy także w głębokiej gardzieli Skawicy Górnej oraz w Zawoi Dolnej, gdzie w miejscu zwanym Gorącymi Skałami rzeka Skawica przedziera się wśród wychodni fliszu karpackiego. Na koniec dnia oglądaliśmy mieszczące się na Suchej Górze antropoformy oraz byliśmy pod otworem mierzącej ponad 400 m długości Jaskini Oblica.

Drugi dzień przywitał nas piękną słoneczną pogoda, dlatego skoro świt wyszliśmy na całodniową wycieczkę w Pasmo Polic. Po żmudnym i ciężkim podejściu dotarliśmy na wielkie osuwisko zwane Łysiną, gdzie wśród kilkumetrowej średnicy bloków skalnych znajduje się powalona przez silny wiatr Gruba Jodła. Następnie przez las bukowy dotarliśmy na Halę Kucałową, gdzie pomimo, że był już maj to powitał nas zalegający jeszcze śnieg. Po zapoznaniu się z szeroką panoramą okolicznych pasm górskich udaliśmy się na szczyt Polic wznoszący się na wysokości 1369 m n.p.m. Po drodze na szczyt mogliśmy zobaczyć rozległe wiatrołomy i wiatrowały, a na szczycie poznaliśmy historię katastrofy lotniczej która miała miejsce pod szczytem Polic w 1969 r. Następnie udaliśmy się na Cyl Hali śmietanowej oraz na Mosorny Groń, gdzie mieści się wyciąg krzesełkowy, i skąd roztaczała się piękna panorama na Babią Górę. W Zawoi Policzne zakończyliśmy nasze zajęcia.

(Data dodania 24.05.2019)


Studenci II roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu zajęcia terenowe z ochrony przyrody, wraz z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie zwiedzali rezerwat przyrody Groty Kryształowe. Rezerwat przyrody Groty Kryształowe (Grota Kryształowa Dolna, Grota Kryształowa Górna wraz z otoczeniem) zlokalizowany w Kopalni Soli w Wieliczce, na głębokości 70-114 m pod powierzchnią terenu Miasta i Gminy Wieliczka, w województwie małopolskim. W związku z faktem iż dojście do rezerwatu wiedzie poza wyznaczoną trasą turystyczną, przed zjazdem pod ziemię wszyscy uczestnicy wyjazdu przeszli obowiązkowe szkolenie z zakresu przepisów BHP i zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt ratunkowy. Zwiedzanie rezerwatu odbywa się w obecności Pracowników Kopalni Soli Wieliczka. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dziedzictwa geologicznego w postaci podziemnych komór o ścianach obrosłych kryształami halitu o unikatowej wartości mineralogicznej wraz z ich otoczeniem, stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej  mioceńskiego złoża wielickiego. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z przedmiotami ochrony, występującymi w rezerwacie zagrożeniami oraz podejmowanymi działaniami ochronnymi.

Po zakończeniu zwiedzania rezerwatu uczestnicy zajęć zwiedzili również trasę turystyczną Kopali Soli Wieliczka.

(Data dodania 24.05.2019)


Początkiem kwietnia studenci I roku Ochrony Środowiska w ramach przedmiotu Ćwiczenia terenowe z hydrologii udali się do Policht, gdzie mieli okazje zapoznać się z funkcjonowaniem źródeł siarczanowych. Na ich przykładzie poznali przyczyny występowania wód mineralnych i swoistych w Karpatach. Kilku odważnych studentów postanowiło poprzez własne zmysły sprawdzić dlaczego miejscowa ludność nazywa te źródła „jojkową wodą”. Podczas wyjazdu studenci przeszli także ścieżką przyrodniczą Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Polichatch.
(Data dodania 12.04.2019)

Jakość powietrza w Tarnowie to sprawa dyskusyjna, bo z danych WIOŚ wynika, że jest lepiej niż w Krakowie a jednocześnie są „czarne punkty” w których powietrze jest dosłownie wyraźnie gorsze niż w okolicach stacji monitoringu (ul. Ks. R. Sitki czy ul. Bitwy pod Studziankami).

Jakość powietrza w Tarnowie to problem dotyczący ponad 100 tysięcy jego mieszkańców a zatem istotna kwestia dla lokalnej społeczności. Wychodząc naprzeciw potrzebie kompleksowej oceny jakości powietrza w sezonie grzewczym, ale i poza nim dr Marek Chyc z Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ będzie realizował badania czasoprzestrzennej oceny jakości powietrza w Tarnowie w ramach grantu wewnętrznego finansowanego ze środków własnych PWSZ. W efekcie tych badań dowiemy się gdzie powietrze w Tarnowie mamy najlepsze a gdzie najgorsze. Ocena powietrza będzie prowadzona pod kątem nie tylko pyłu PM10 i PM2,5 ale również pyłu całkowitego (TSP), frakcji PM4 i najbardziej szkodliwej frakcji pyłowej określanej mianem pyłu ultradrobnego czyli PM1.

W ramach grantu planowany jest zakup profesjonalnego pyłomierza AEROCET 831 na którym oprócz badań prowadzonych przez pracowników planowana jest realizacja prac dyplomowych.

W związku z powyższym poszukiwana jest osoba chętna do realizacji pracy dyplomowej z zakresu „Ochrony powietrza” i pomocy w badaniach w ramach grantu do czego zachęcamy szczególnie studentów II roku.

(Data dodania 12.04.2019)


Jeśli lubicie wyzwania i chcecie wykorzystać swoją wiedze i umiejętności, aby sprostać oczekiwaniom stawianym przez otoczenie – nie czekajcie i już dziś dołączcie do interdyscyplinarnego, studenckiego zespołu „Projekty dla Otoczenia”, którego opiekunkami merytorycznymi będą Pani Bożena Groborz (Zakład Wzornictwa) oraz Pani Monika Olchawa-Pajor (Zakład Ochrony Środowiska).

Zespół utworzony przez 6-8 studentów różnych kierunków (II i III roku) przyjrzy się potrzebom otoczenia i samodzielnie zdecyduje, z jaką tematyką zmierzy się wykorzystując metodykę Design Thinking (DT). Udział w „Projekcie” pozwoli na podniesienie szczególnie cenionych przez pracodawców kompetencji takich jak: kreatywne, innowacyjne i projektowe myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz praca w grupie.

Zapisy można dokonywać u opiekunów merytorycznych, a także wypełniając formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300 b.  Rekrutacja odbywa się w terminie: od 15/03/2019 do 29/03/2019.

Spotkanie otwarte w dniu 29.03.2019 r., o godzinie 14.15 w bud. G, sala 100

Więcej informacji na stronie:

https://perspektywy.pwsztar.edu.pl/studenckie-projekty-dla-otoczenia-spoleczno-gospodarczego-realizowane-metoda-design-thinking-dt-spotkanie-otwarte-19-03-2019-r/

(Data dodania 24.03.2019)


Projekt wdrożeniowy POWER umożliwia udział w nieodpłatnych kursach specjalistycznych. Po ukończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w  zajęciach wydany przez PWSZ w Tarnowie, a dla ponad połowy uczestników zostanie sfinansowany egzamin zewnętrzny, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem.

Obecnie ramach projektu studenci III roku uczestniczą w kursach:

„GIS w ochronie środowiska” – kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy z zakresu kartografii z elementami geodezji, podstaw systemów informacji geograficznej oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości pakietu programów ArcGIS do tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Treść programu kursu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin EPP GIS.

AutoCADa – kurs ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

(Data dodania 24.03.2019)


Program Praktyk Zawodowych to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego celem było nabycie przez studentów nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Przeprowadzone po praktykach badania wskazują na bardzo wysoką ocenę projektu zarówno przez Pracodawców jak i Studentów. Studenci w ramach praktyk otrzymywali satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W latach 2017 – 2018 do programu zakwalifikowało się i uczestniczyło w nim 95% studentów II i III roku Ochrony Środowiska! Odbyli oni praktyki w ponad 20 Zakładów pracy, między innymi:

 • Beckers Group, Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., Tarnów;
 • Fundacja Ekologiczna Czysta Wisłoka, Tarnów
 • Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego, Tarnów;
 • Grupa Azoty S.A; Centrum Analiz Specjalnych, Tarnów;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie;
 • Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach;
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
 • Stalprodukt S.A., Bochnia;
 • Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.;
 • Urząd Gminy i Miasta Kazimierza Wielka;
 • Urząd Gminy Ciężkowice;
 • Urząd Gminy w Pleśnej;
 • Urząd Gminy Wierzchosławice;
 • Urząd Miejski w Ryglicach;
 • Urząd Gminy Szerzyny;
 • Urząd Miasta Tarnów.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Tarnowie;
 • Wodociągi Dębickie sp. z o.o.;
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Tarnów;

Aby uzyskać więcej informacji na temat przebiegu praktyk oraz opinie Studentów i Przedstawicieli zakładów pracy zachęcamy do obejrzenia poniższych filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=PNrEn8HxAck

https://www.youtube.com/watch?v=JoCuvaWb_rU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zgir7mRvwQ0

(Data dodania 15.03.2019)


Tarnowskie Piątki OŚ

15 lutego 2019 roku odbył się wykład pt. „Aktualne problemy ochrony atmosfery”. Tym razem wykład wygłosił dr inż. Marek Chyc z Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ. Wystąpienie zgromadziło około 70 osób z tarnowskich szkół średnich i podstawowych zainteresowanych problematyką smogu, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej czy uciążliwości odorowej. Dr Chyc zaprezentował aktualne trendy obowiązujące w omawianej tematyce, przedstawił również wyniki badań które prowadzi ze studentami kierunku „Ochrona środowiska” dotyczących jakości powietrza w Tarnowie i występowania kwaśnych opadów. Na zakończenie wykładu odbyła się dyskusja w której wymieniono uwagi dotyczące tego jak każdy z nas może i powinien dbać o jakość powietrza.

Rozwój świadomości ekologicznej zwłaszcza u ludzi młodych jest szansą na przyszłość, bo jest to „praca u podstaw”. Obecność uczniów i nauczycieli na wykładzie świadczy o potrzebie zmian w omawianym zakresie i niesie nadzieję na lepsze jutro – wolne od smogu.

(Data dodania 19.02.2019)


Specjalistyczny kurs GIS

Zapraszamy studentów kierunku Ochrona środowiska PWSZ w Tarnowie do udziału w niedopłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym GIS w ochronie środowiska podnoszącym umiejętności komputerowe w zakresie systemów informacji geograficznej z wykorzystaniem aplikacji środowiska GIS. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta w semestrze letnim 2018/2019 skierowana jest do studentów roku III tj. semestru 6 studiów licencjackich kierunku Ochrona środowiska.

Kurs GIS w ochronie środowiska obejmujący 30 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych, kilkunastu osobowych grupach. Kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy z zakresu kartografii z elementami geodezji, podstaw systemów informacji geograficznej oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości pakietu programów ArcGIS do tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Treść programu kursu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin EPP GIS.

Dla ponad połowy najlepszych studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem EPP GIS. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach GIS w ochronie środowiska wydany przez PWSZ w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300b. Rekrutacja odbywa się w termnie: 23/01/2019 – 19/02/2019. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja w semestrze letnim 2018/2019 dotyczy studentów semestru 6 kierunku Ochrona środowiska.

Zajęcia będą się odbywać przez 10 tygodni w trakcie semestru letniego. Termin i lokalizacja zajęć: piątki, godz. 14:30 – 16:45,  s. A205.

(Data dodania 02.02.2019)


Konkurs fotograficzny


Z okazji Jubileuszu XX-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły w Tarnowie, Zakład Ochrony Środowiska IMP zaprasza dzieci, młodzież i studentów PWSZ do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. ”PRZYRODA TARNOWA W OBIEKTYWIE”. Samodzielnie wykonane prace można nadsyłać do dnia 10 kwietnia 2018 r. na adres:

Biuro Promocji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Regulamin Konkursu oraz Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie dla osób niepełnoletnich można pobrać tutaj: Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Komisja Konkursowa, w każdej z trzech kategorii wiekowych wybierze po 3 najlepsze fotografie, a Laureaci otrzymają cenne nagrody wśród których są aparaty i akcesoria fotograficzne, a także książki o tematyce fotograficznej.

(Data dodania 13.02.2018)

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do