Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska

Zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w popularnych wykładach na aktualne tematy związane z ochroną środowiska. Będą się one odbywać w PWSZ w Tarnowie od listopada 2016 r. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Opiekun grupy uczniów powinien skontaktować się z z Uczelnianym  Centrum Edukacji Ustawicznej PWSZ w Tarnowie (email: uceu@pwsztar.edu.pl lub telefon: 14 63 16 568) lub Instytutem Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie (email: imp@pwsztar.edu.pl lub tel. 14 63 16 530). Prosimy o zgłoszenia nie później niż do środy poprzedzającej wybrany piątkowy wykład do godziny 12.00.

TEMATY TARNOWSKICH PIĄTKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 2016/2017

Data: 20.10.2017r.
Temat: Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko
Prowadzący: dr inż. Anna Kowalska – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie
 W skrócie: Górnictwo odkrywkowe od wielu lat kojarzone jest wyłącznie z negatywnymi oddziaływaniami na większość komponentów środowiska oraz z dużą uciążliwością dla miejscowej ludności. Wiele opracowań naukowych porusza temat szkód, podczas gdy nie eksponuje się pozytywnych aspektów górnictwa. Odzwierciedla się to głównie w artykułach i forach na lokalnych stronach internetowych, gdzie opisywane są jedynie zniszczenia w środowisku. Faktem jest również to, że wiele z tych wypowiedzi dotyczy zaniedbań przedsiębiorców oraz nielegalnej eksploatacji. Również w Standardowych Formularzach Danych, opisujących obszary Natura 2000, górnictwo odkrywkowe wymieniane jest głównie jako zagrożenie dla chronionych gatunków roślin i zwierząt. Negatywne skutki są długotrwałe i bardziej widoczne, ale nie oznacza to, że pozytywne skutki nie istnieją. W referacie autorka postara się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób górnictwo odkrywkowe może wpłynąć pozytywnie na środowisko i w jakich przypadkach jest to możliwe.

Data: 17.11.2017r.
Temat: Nanocząsteczki w środowisku
Prowadzący: dr hab. Janusz Fyda – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie
W skrócie: Nanotechnologie i nanoprodukty znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach życia człowieka. Chociaż korzyści z ich stosowania w przemyśle i gospodarstwie domowym nie podlegają dyskusji, wciąż niewiele wiadomo o występowaniu, drogach rozprzestrzeniania i wpływie nanoodpadów na organizmy żywe i środowisko naturalne. W trakcie wykładu przedstawione będą podstawowe rodzaje zaprojektowanych i wytwarzanych przez człowieka nanocząstek jak również aktualny stan wiedzy dotyczący ich obecności w środowisku, szkodliwości oraz możliwości dezaktywacji i usuwania.

Data: 15.12.2017r.
Temat: Co ryby „mówią” o stanie środowiska polskich rzek
Prowadzący: dr Mariusz Klich – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie
W skrócie: Ryby to największe i najliczniejsze spośród dużych zwierząt zasiedlających wody płynące w Polsce. Ich skomplikowane wymagania środowiskowe dotyczące jakości parametrów fizykochemicznych wód, hydromorfologii oraz potrzeby wędrówek, sprawiają, że obecność bądź brak ryb w rzece dostarcza doskonałej informacji o stanie środowiska. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe informacje o metodach oceny środowiska na podstawie badań składu i struktury ichtiofauny oraz interesujące przykłady z biologii krajowych ryb. Informacje te wzbogacone będą o unikalny własny materiał badawczy rzek z Polski południowej zgromadzony przez autora w ciągu ostatnich 15 lat.

 
Data: 19.01.2018r.
Temat: Aktualne problemy ochrony atmosfery
Prowadzący: dr inż. Marek Chyc – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie
W skrócie: Do powietrza atmosferycznego każdego dnia wprowadzane są olbrzymie ładunki zanieczyszczeń. Jednak dzięki procesom samooczyszczania zanieczyszczenia mogą być rozkładane bądź usuwane z atmosfery. Samooczyszczanie atmosfery zwykle prowadzi do wtórnego zanieczyszczenia gleby i wód, gdyż jak wiadomo „w przyrodzie nic nie ginie”. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe problemy z zakresu ochrony atmosfery: smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze. Poruszona zostanie problematyka jakości powietrza w Tarnowie na tle Polski i Europy. Na zakończenie odbędzie się dyskusja w której słuchacze będą mieli możliwość przedstawienie poglądów na stan powietrza w swojej okolicy oraz propozycji zmian i działań służących poprawie aktualnego stanu.
Jakość powietrza dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas przyczynia się do jego zanieczyszczania i każdy go potrzebuje. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska mówi, że „powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu”, dlatego dbajmy o powietrze jako składnik środowiska by nie zagrażało nam samym – będzie brzmiało przesłanie tego spotkania.

Data: 16.03.2018r.
Temat: Biotechnologia w ochronie i rekultywacji środowiska
Prowadzący: mgr Monika Olchawa-Pajor – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie
W skrócie: Biotechnologia jest interdyscyplinarną nauką skupiającą się na wykorzystaniu organizmów żywych lub ich składników (np. enzymów) do wytwarzania oraz modyfikowania produktów lub procesów o określonym zastosowaniu. W ochronie i rekultywacji środowiska najczęściej wykorzystuje się mikroorganizmy, które z uwagi na różnorodność przeprowadzonych procesów biochemicznych są zdolne nie tylko do bioremediacji zanieczyszczeń, ale przede wszystkim sprawiają, że procesy przemysłowe są bardziej przyjazne środowisku. Podczas wykładu słuchacze uzyskają odpowiedzi na pytania: Jak znaleźć mikroorganizmy przydatne w ochrony środowiska? Jak zagospodarować odpady? Jak zwalczać choroby roślin bez użycia pestycydów? oraz Co mikroorganizmy mogą nam „powiedzieć” o stanie środowiska?

Data: 20.04.2018r.
Temat: Przyczyny i skutki zmian klimatu
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Kozłowski – Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie
W skrócie: Coraz częściej słyszymy o zmianach klimatu, zwłaszcza gdy huragany szaleją coraz częściej w różnych częściach świata. Grupa sceptyków maleje, ale są tacy, co słusznie twierdzą, że w przeszłości były większe zmiany. To prawda, zmiany klimatu nie zniszczą przyrody, one są groźne dla społeczeństw ludzkich. Jakie są przyczyny zmian klimatu? Jaki jest mechanizm ich powstawania? Jakie są i będą skutki? Czy można temu zaradzić? Będziemy szukać odpowiedzi na te pytania.