Wychowanie fizyczne

Charakterystyka kierunku studiów

specjalność główna:  wychowanie fizyczne

specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjna,  instruktor sportu lub edukacja dla bezpieczeństwa

Studiujący na kierunku wychowanie fizyczne biorą udział w zajęciach programowych obejmujących przedmioty ogólne, kierunkowe oraz specjalnościowe, zgodnie z planem studiów. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w wymiarze 220 godzin oraz trzy obozy programowe /narciarski, żeglarski i wędrowny/, łączące naukę i doskonalenie umiejętności sportowych z aktywnym wypoczynkiem.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i przedszkolach, a w tym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń płynących z rozwoju chorób cywilizacyjnych. Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku oraz wysiłku. Potrafią samodzielnie opracować program treningu sportowego. W trakcie trwania studiów nabierają podstawowych umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu takich jak: gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka i pływanie. Pozwala im to prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniczne w tych dyscyplinach sportu. Dzięki zajęciom fakultatywnym studenci spotykają się również z nietypowymi, a jednak również istotnymi w procesie dydaktyki szkolnej dyscyplinami sportu. Są to: unihok, aerobik i wspinaczka sportowa.

Zajęcia prowadzone są na dwóch dodatkowych specjalnościach, czyli gimnastyce korekcyjnej z odnową biologiczną oraz na specjalności instruktor sportu. Wybór specjalności przez studenta nastąpi po pierwszym roku studiów.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne realizujący specjalność gimnastyka korekcyjna otrzymują uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania wad postawy ciała. Potrafią przygotować i przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z gimnastyki korekcyjnej. Posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat masażu, terapii manualnej i urazów sportowych. Potrafią dostrzec nieprawidłowości postawy ciała i przebiegu ruchu, dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie terapii, co zapobiega rozwojowi poważnych wad postawy u dzieci, a u osób dorosłych dolegliwościom bólowym ze strony narządu ruchu. Znają podstawy odnowy biologicznej i potrafią w praktyce przeprowadzić program odnowy biologicznej dla sportowców oraz osób aktywnych sportowo.

Specjalność instruktor sportu umożliwia przyszłym absolwentom ubieganie się o pracę również poza murami szkoły i placówek oświatowych. Absolwent kierunku ze specjalnością instruktor sportu może podejmować pracę nie tylko w szkole, ale również w klubach sportowych, klubach fitness, siłowniach, pływalniach. Ponadto, co bardzo ważne, może podejmować własną działalność gospodarczą, bez konieczności wiązania się z pracodawcą publicznym.

Decyzja o wyborze dyscyplin sportu, które zostaną objęte szkoleniem zostanie podjęta w oparciu o zainteresowania studentów, czego wyznacznikiem będzie ilość chętnych. Przewiduje się, że największą popularnością cieszyć się będą dyscypliny, niewymagające zrzeszania się w klubach i związkach sportowych, dyscypliny sportu popularne jako prozdrowotne i rekreacyjne. Dyscypliny te to fitness, narciarstwo, pływanie. Spośród gier zespołowych należy spodziewać się dużego zainteresowania piłką nożną i piłką siatkową. Dyscypliny te funkcjonują nie tylko w systemie szkolnym, ale również pozaświatowym, co daje absolwentom nowe możliwości zatrudnienia. Zakład Wychowania Fizycznego posiada wykwalifikowaną kadrę i jest przygotowany do prowadzenia zajęć kończących się nadaniem tytułu instruktora sportu również w innych dyscyplinach np. koszykówka, piłka ręczna, lekka atletyka i in. Warunkiem koniecznym jest zainteresowanie ze strony studentów i odpowiednia liczebność grupy rozpoczynającej specjalność.

Wybór specjalności instruktor sportu wiąże się z dodatkowymi sprawdzianami i próbami sprawnościowymi, które potwierdzą posiadanie przez studenta, wymaganych już na wstępie, minimalnych sprawności i umiejętności. Brak odpowiednich predyspozycji może skutkować niezakwalifikowaniem studenta na wybraną przez niego specjalność.

Studenci kończący specjalność Edukacja dla bezpieczeństwa posiadają szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz treści dotyczących organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. Celem kształcenia przyszłych nauczycieli tej specjalności jest m. in. nauczenie schematów działania w różnorodnych sytuacjach zagrożenia w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego, rozeznania w systemach ratowniczych, ostrzegania i alarmowania, trafnego przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych, działania i rozpoznawania substancji psychoaktywnych, zasad postępowania w przypadku zagrożeń w placówkach oświatowych podczas zajęć, wycieczek, imprez z udziałem dzieci i młodzieży, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Po ukończeniu studiów I i II stopnia student może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ośrodkach reagowania kryzysowego oraz samorządach terytorialnych.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do