Elektronika i telekomunikacja

Charakterystyka kierunku

Absolwent stacjonarnych siedmio-semestralnych studiów I-go stopnia na kierunku „elektronika i telekomunikacja” w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem kształcenia na tym kierunku jest odpowiednie przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, kompletowania i konfigurowania sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, projektowania oraz budowy telekomunikacyjnych sieci dostępowych (światłowodowych, przewodowych i bezprzewodowych), sieci teleinformatycznych, wytwarzania i eksploatowania analogowych i cyfrowych urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Absolwent posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych w wymienionych dziedzinach. Osiągnięcie tego celu gwarantuje program studiów, który oprócz przedmiotów podstawowych, ogólnych i kierunkowych, obejmuje przedmioty obieralne.

Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu w przedmiotów ogólnych (Język obcy, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, Podst. ekonomii, finansów i prawa w biznesie), podstawowych (Matematyka, Fizyka, Metodyka i techniki programowania, Techniki obliczeniowe, Techniki symulacyjne, Teoria obwodów, Teoria sygnałów,) co zapewnia dobre przygotowanie do dalszych studiów, zaś opanowanie języków obcych (na poziomie biegłości B2) ułatwi funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej.
Odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta zapewnia dalsze kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych i obieralnych. Znaczny udział zajęć praktycznych z tych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia projektowe wspomagane komputerowo, oraz ćwiczenia rachunkowe), nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratoria, a także praktyka zawodowa realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej. W grupie przedmiotów kierunkowych można wyróżnić m. in.: 1). Przedmioty dotyczące układów, urządzeń i systemów elektronicznych: przyrządy półprzewodnikowe, analogowe układy elektroniczne, technika cyfrowa, technika mikroprocesorowa, optoelektronika, technika wysokich częstotliwości, układy i systemy scalone, inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, języki opisu sprzętu. 2). Przedmioty z zakresu telekomunikacji: podstawy telekomunikacji, przetwarzanie sygnałów, systemy i sieci telekomunikacyjne, anteny i propagacja fal, techniki bezprzewodowe.

Dalsze uprofilowanie sylwetki absolwenta następuje poprzez wybór przedmiotów obieralnych zgrupowanych w dwóch blokach. Blok przedmiotów obieralnych A ukierunkowany jest na „aparaturę elektroniczną” i zawiera takie przedmioty jak: technika sensorowa, komputerowe systemy pomiarowe, sprzętowa implementacja algorytmów, sterowniki przemysłowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych, procesory sygnałowe i wybrane zagadnienia energoelektroniki.
Blok przedmiotów obieralnych B jest ukierunkowany na „teleinformatykę” i zawiera takie przedmioty jak: bazy danych, programowanie w Internecie, sieci komputerowe, systemy komórkowe, przetworniki A/C i C/A, komputerowe metody diagnostyki akustycznej i transmisja danych. Zdobyta, w trakcie studiów, wiedza pozwala absolwentowi kontynuować kształcenie na studiach II – go stopnia na uczelniach akademickich, a także na podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego kształcenia samodzielnego lub instytucjonalnego.

Absolwent kierunku „elektronika i telekomunikacja” będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych i produkcyjnych sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w różnego rodzaju firmach przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych. Wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych umożliwi absolwentowi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym w tym, na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu sprzętu i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Raport z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „elektronika i telekomunikacja”, maj 2016