Tematy prac dyplomowych

Tematy prac inżynierskich 2016/2017

 1. Modyfikacje fizyczne poliamidu
 2. Recykling poliamidów i innych tworzyw sztucznych
 3. Barwna szkło-ceramika z układu LAS
 4. Właściwości gradientowe szkło-ceramiki LAS
 5. Bioaktywne materiały z układu Ca0-P2O5-SiO2 – wpływ stopnia zagęszczenia materiału na właściwości
 6. Bioaktywne materiały z układu Ca0-SiO2 – wpływ stopnia zagęszczenia materiału na właściwości
 7. Otrzymywanie i właściwości nano-kompozytów szkło/ZrO2.
 8. Umocnienie odkształceniowe stali niskowęglowej
 9. Umocnienie odkształceniowe aluminium w gatunku A1
 10. Umocnienie odkształceniowe stopów AlMgSi
 11. Umocnienie odkształceniowe miedzi w gatunku M1E
 12. Umocnienie odkształceniowe mosiądzów
 13. Pomiar powierzchniowej rezystancji elektrycznej warstw tlenkowych na podłożach metalicznych
 14. Obliczanie zasięgu efektywnego wybranych lantanowców implantowanych do stali ferrytycznej
 15. Obliczanie zasięgu efektywnego wybranych pierwiastków aktywnych implantowanych do stali austenitycznej
 16. Wpływ nanocząstek tlenkowych na własności powierzchniowe szkła typu float
 17. Projekt pieca do badań cyklicznego utleniania
 18. Krajowe kruszywa mineralne i ich składniki podrzędne
 19. Kruszywa naturalne z okolicy Mszczonowa (woj. mazowieckie) i ich przydatność do produkcji betonu
 20. Kopalina ilasta z Sierakowic (woj. śląskie) jako surowiec przemysłu ceramiki budowlanej
 21. Mikrosfery z popiołów lotnych i ich przydatność do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
 22. Synteza elektrolitu ZrO2+Y2O3 w niskich temperaturach metodą MOCVD przy obniżonym ciśnieniu.
 23. Synteza elektrolitu ZrO2+Y2O3 w niskich temperaturach metodą MOCVD przy ciśnieniu atmosferycznym
 24. Wpływ dodatków modyfikujących na właściwości poliamidu
 25. Wytwarzanie oraz badanie mikrosfer polimerowych
 26. Wpływ procesu starzenia wybranych kompozytów na ich właściwości termiczne
 27. Termicznie indukowana separacja faz jako metoda otrzymywania elastycznych podłoży do hodowli komórkowych
 28. Zaprojektowanie betonu architektonicznego o dużej zwartości wzmacnianiego włóknami
 29. Zaprojektowanie betonu architektonicznego o dużej zwartości z udziałem mikrokrzemionki
 30. Ulepszona metoda syntezy Tarflenu wzmacnianego cząstkami
 31. Ulepszona metoda syntezy Tarflenu wzmacnianego włóknami
 32. Metody syntezy poliacetalu, ze szczególnym uwzględnieniem Tarnoformu
 33. Projekt syntezy szkła gospodarczego do produkcji ręcznej.
 34. Badania twardości i wytrzymałości na zginanie poprzeczne wybranych szkieł przemysłowych.
 35. Opracowanie technologii wytwarzania mozaiki szklanej ze szkła odpadowego.
 36. Wytwarzanie tygli laboratoryjnych na bazie szkła kwarcowego.
 37. Wykonanie stanowiska do badania odporności na szok termiczny oraz wyznaczanie odporności na szok termiczny wybranych szkieł przemysłowych.
 38. Obróbka mechaniczno-płomieniowa półfabrykatów wyrobów szklanych formowanych ręcznie – projekt.
 39. Projekt laboratoryjnej kruszarki szczękowej o szczelinie wlotowej 150×100 mm
 40. Projekt laboratoryjnej kruszarki wirnikowej o wlocie 120×80 mm
 41. Projekt laboratoryjnego młyna kulowego o średnicy 200mm
 42. Projekt laboratoryjnego stanowiska do badania sprzężenia ciernego taśmy z bębnem napędowym przenośnika taśmowego
 43. Modernizacja laboratoryjnego stanowiska do badania układu napędowego maszyny roboczej
 44. Projektowanie powłok ochronnych z niklu lub chromu na wyrobach metalicznych
 45. Przegląd stali używanych w konstrukcjach spawanych oraz badania przykładowego złącza spawanego
 46. Technologia wytwarzania łusek nabojów do pistoletu, analiza porównawcza łusek nowych i po wystrzałowych
 47. Analiza i dobór parametrów skrawania wybranych elementów na bazie stopów aluminium
 48. Analiza procesu wytwarzania części stykowych złączy elektrycznych oraz próba optymalizacji produkcji
 49. Charakterystyka materiałów metalicznych stosowanych do produkcji karoserii samochodowych analiza procesu wytwarzania oraz właściwości wybranych elementów
 50. Charakterystyka odlewniczych stopów na bazie żelaza, badania właściwości wybranych elementów odlewanych
 51. Analiza produktów gazowych powstających podczas ogrzewania zużytych mas odlewniczych ze spoiwami organicznymi przygotowanymi na bazie żywic syntetycznych
 52. Badanie wymywalności metali ciężkich z tworzyw wapienno-piaskowych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych
 53. Badanie wymywalności metali ciężkich z tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem produktów spiekania pyłów pochodzących z procesu regeneracji zużytych mas odlewniczych
 54. Otrzymywanie i badanie właściwości wyrobów ceramicznych uzyskanych na bazie keramzytu
 55. Badanie wpływu odpadowego pyłu perlitowego na właściwości tworzyw ceramicznych otrzymanych z jego udziałem