Mechatronika

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek uczelni o nadanie uprawnienia do prowadzenia na kierunku „mechatronika” kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Nowy kierunek studiów, podlegający pod Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, zostanie uruchomiony od roku akademickiego 2018/2019.

Decyzja PKA
Decyzja MNiSW

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Mechatronika prowadzone są w Instytucie Politechnicznym i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po ukończeniu studiów Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera mechatroniki.

Studia mają charakter interdyscyplinarny z różnych dyscyplin nauk technicznych, takich jak: mechanika, budowa maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technik programowania, grafiki inżynierskiej, technik pomiarowych, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, podstaw elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, automatyki, robotyki, komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie, technik wytwarzania i montażu, maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

Absolwent potrafi samodzielnie projektować i testować sterowniki przemysłowe, systemy wbudowane, potrafi integrować systemy elektroniczne oraz mechaniczne, a także programować maszyny CNC oraz roboty przemysłowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie konstruowania, projektowania, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania układów i systemów mechatronicznych.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa 3-miesięczna praktyka zawodowa (realizowana w dwóch etapach), służąca zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

Na piątym semestrze studiów, studenci dokonują wyboru przedmiotów specjalistycznych, zorganizowanych w ramach dwóch bloków obieranych: Mechatronika Przemysłowa lub Inżynieria Systemów Mechatronicznych.

Przy wyborze bloku Mechatronika Przemysłowa student poszerza swoją wiedzę w zakresie elektromobilności, układów napędowych pojazdów, mechatronicznych (elektronicznych) układów i systemów w pojazdach, programowania i prototypowania na maszynach CNC, sterowników przemysłowych PLC.

Przy wyborze bloku obieralnego Inżynieria Systemów Mechatronicznych student poszerza swoją wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów, diagnostyki pojazdów samochodowych, diagnostyki technicznej urządzeń mechatronicznych, sterowania robotów i manipulatorów, programowania obrabiarek CNC, przemysłowych systemów wizyjnych, zintegrowanych systemów sterowania.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów na kierunku Mechatronika uzyskał wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja studentów na kierunek Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się po raz pierwszy na rok akademicki 2018/2019.

Do prowadzenia zajęć na tym kierunku przewidziana jest kompetentna i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, a także zabezpieczona jest odpowiednia baza techniczna, w tym dobrze wyposażone laboratoria naukowo-dydaktyczne oraz pracownie, gwarantujące wysoki poziom prowadzonych studiów w Instytucie Politechnicznym.

Po ukończeniu studiów, Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

• zakładach oraz firmach wytwarzających, eksploatujących i serwisujących urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, chemicznym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym;

• zakładach i firmach produkcyjnych lub usługowych w gałęziach gospodarki, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, a także utrzymaniem ruchu, nadzorowaniem oraz bezpieczeństwem różnych systemów mechatronicznych, systemów automatyki, sterowania oraz robotyki.

Absolwent będzie mógł również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych.