Zakład Elektrotechniki

Kierownik Zakładu Elektrotechniki – dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. PWSZ
Z-ca Kierownika Zakładu Elektrotechniki – mgr inż. Tomasz Kołacz