Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565, 014 63 16 507, 014 63 564

e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2016/2017

Ogłoszenie w sprawie składania odwołań od decyzji stypendialnych w okresie światecznym

Zarządzenie 60/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie 63/2016 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Nr 4 Uczelnianej Komisji Stypendialnej z dnia 11.04.2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2016 dotyczącego ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2016/2017 stypendium socjalnego

Informacje i wzory druków do pobrania

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia

 I. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego– Załącznik Nr 1 (wypełnić elektronicznie, drukować dwustronnie)

  1. wzór nr 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  2. wzór nr 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu(drukować dwustronnie)
  3. wzór nr 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
  4. wzór nr 4 – formularz numeru rachunku bankowego
  5. wzór nr 5 – oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
  6. wzór nr 6– oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
  7. wzór nr 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
  8. wzór nr 9 – oświadczenie o liczbie miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
  9. wzór nr 10 – oświadczenia studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
  10. Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2016-2017 (drukować dwustronnie)

II. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnychZałącznik Nr 2, wypełnić elektronicznie (drukować dwustronnie)

III. wniosek o przyznanie stypendium Rektora – Załącznik nr 3, wypełnić elektronicznie (drukować dwustronnie)

wzór nr 7 – zaświadczenie o działalności w organizacji naukowej lub projekcie naukowym

wzór nr 11 – opis osiągnięć studenta

 wzór nr 4 -formularz numeru rachunku bankowego

 Załącznik nr 4, wypełnić elektronicznie (drukować dwustronnie)

IV. wniosek o przyznanie  zapomogi losowejZałącznik Nr 4, wypełnić elektronicznie (drukować dwustronnie)

DOM STUDENTA 

Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu lub karty podatkowej

 Informacja dotycząca wymaganych dokumentów do ubiegania się o Dom Studenta