Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565, 014 63 16 507, 014 63 564

e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Tarnowie
w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendiów w roku akademickim 2017-2018

Zarządzenie nr 10/2017 dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2017/2018 stypendium socjalnego

Informacje i wzory druków do pobrania.

Komunikat w sprawie zapisów na termin złożenia wniosków stypendialnych

Komunikat w sprawie terminów przyjmowania wniosków stypendialnych dla studentów I roku

Komunikat w sprawie II terminu przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium Rektora

Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2017-2018 – I rok studiów

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia

Uchwała Nr 6 UKS dotycząca zasad przyznawania stypendium Rektora w r.a. 2017-2018

I. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – Załącznik nr 1 – WYPEŁNIĆ     ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 2. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie)
 3. WZÓR NR 3– oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 4. WZÓR NR 4 – Załącznik Nr 4 konto druk elektroniczny – wypełnić elektronicznie
 5. WZÓR NR 5 oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
 6. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 7. WZÓR NR 8 – o samodzielności finansowej
 8. WZÓR NR 9 – o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 9. WZÓR NR 10 oświadczenia studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania

II. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – Załącznik nr 2 – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – Załącznik Nr 4 konto druk elektroniczny – wypełnić elektronicznie
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

III.  Wniosek o przyznanie stypendium Rektora – Załącznik nr 3 –  WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR Nr 7 – zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej – wypełnić elektronicznie
 2. WZÓR Nr 11 – opis osiągnięć studenta – wypełnić elektronicznie
 3. WZÓR Nr 4 – Załącznik Nr 4 konto druk elektroniczny – wypełnić elektronicznie

IV. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej – Załącznik Nr 4 – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

DOM STUDENTA 

Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2017/2018

Komunikat w sprawie ubiegania się o miejsce w Domu Studenta dla studentów I roku

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

I. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta Załącznik Nr 1 DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu – drukować dwustronnie

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu lub karty podatkowej

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów do ubiegania się o Dom Studenta