Dział Pomocy Materialnej

tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl

UWAGA STUDENCI!!

Informujemy,
że począwszy od 13.03.2020 r.
Dział Pomocy Materialnej
jest zamknięty do odwołania.

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W PRZEJŚCIOWO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ Z POWODU EPIDEMII

Informacja do wniosku o zapomogę.

Wzoru druków do pobrania:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi                                         WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 4. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

POMOC MATERIALNA
dla studentów PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie dotyczące ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymywania w r. ak. 2019/2020 stypendium socjalnego

Instrukcja postępowania w sprawie ubiegania się o stypendia w roku ak. 2019/2020

Informacja do wniosku o stypendium socjalne 2019/2020

I. STYPENDIUM SOCJALNE

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm. / informujemy, że począwszy
od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie,
student zobowiązany jest
do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny,
pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. WZÓR NR 2 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (drukować dwustronnie)
 3. WZÓR NR 3 – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
 4. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 6. WZÓR NR 6 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 7. WZÓR NR 8 – oświadczenie o samodzielności finansowej
 8. WZÓR NR 9 –  oświadczenie o liczbie przepracowanych miesięcy, w których uzyskiwany był dochód
 9. WZÓR Nr 10 – oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
 10. WZÓR NR 12 – oświadczenie dotyczące umowy najmu
 11. WZÓR NR 13 – oświadczenie dotyczące osób ubezpieczonych w KRUS
 12. WZÓR NR 14 – oświadczenie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci
 13. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 14. WZÓR NR 16 – oświadczenie do celów stypendialnych
 15. WZÓR NR 17 – oświadczenie o braku zatrudnienia
 16. WZÓR NR 18 – oświadczenie dotyczące kontynuowania nauki przez rodzeństwo/dzieci studenta
 17. WZÓR NR 19 – oświadczenie ogólne dotyczące ustalania prawa do świadczeń stypendialnych
 18. ZAŁĄCZNIK NR 5 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w roku akademickim 2019/2020

II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE-DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5 – oświadczenia studenta I,II,III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

III. STYPENDIUM REKTORA

Uchwała Nr 4 w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora w roku ak. 2019/2020 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 1. WZÓR NR 4 – numer rachunku bankowego – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 7 – zaświadczenie potwierdzające działalność w organizacji naukowej WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 4. WZÓR NR 11 – oświadczenia dot. osiągnięć studenta w roku ak. 20182019 WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE
 5. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – podpisuje wyłącznie student

IV. ZAPOMOGA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi                                               WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
 2. WZÓR NR 5oświadczenia studenta I, II, III – drukować dwustronnie
 3. WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Druk do pobrania: Przykładowy wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

STYPENDIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA RECEPTĄ NA PIELĘGNACYJNY DEFICYT”

Regulamin Uczelnianego Programu Stypendialnego

Konkurs – Ogłoszenie

Wniosek o przyznanie stypendium-wzór Nr 1

Oświadczenie studenta-wzór Nr 2

 

DOM STUDENTA
Procedura przyznawania miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 25/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie

Wzory druków do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE – DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego rodziny

WZÓR NR 15 – oświadczenie RODO – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

 

 

 

 

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do