Dział Toku Studiów

DZIAŁ TOKU STUDIÓW
godziny przyjmowania stron: od
730 do 1430
od poniedziałku do piątku

DZIAŁ TOKU STUDIÓW – budynek A, pok. 017, tel. (14) 63 16 505, (14) 63 16 648

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wydawanie dyplomów przez Dział Toku Studiów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430.

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z dowodem osobistym i uzupełnioną kartą obiegową. Dyplomy ukończenia studiów mogą być odbierane osobiście przez absolwenta lub przez osobę do tego upoważnioną.  Student/absolwent wypełnia upoważnienie osobiście w sekretariacie właściwego Instytutu i składa podpis w obecności pracownika sekretariatu w celu potwierdzenia autentyczności podpisu osoby upoważniającej.

Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

Druk upoważnienia zatwierdzony przez Radcę Prawnego Uczelni jest zamieszczony na stronie internetowej Uczelni przy każdym kierunku studiów w zakładce: wzory podań studenckich.

Zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (…). 

Z treści § 7.1 i § 7.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554) wynika, iż legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Zgodnie z treścią § 7.3 powołanego wyżej rozporządzenia w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.