Dział Toku Studiów

Komisja Toku Studiów – dokumenty

DZIAŁ TOKU STUDIÓW
godziny przyjmowania stron: od
800 do 1500
od poniedziałku do piątku

DZIAŁ TOKU STUDIÓW – budynek A, pok. 017, tel. (14) 63 16 505

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wydawanie dyplomów przez Dział Toku Studiów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500.

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z dowodem osobistym i uzupełnioną kartą obiegową. Dyplomy ukończenia studiów mogą być odbierane osobiście przez absolwenta lub przez osobę do tego upoważnioną.  Upoważnienie sporządzone do odbioru dyplomu ukończenia studiów przez osobę upoważnioną powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię (pracownika sekretariatu właściwego instytutu) lub notariusza. Inne upoważnienia, w których autentyczność podpisu potwierdził inny organ lub osoba oraz nie posiadające stwierdzenia autentyczności podpisu (dokonane w sposób opisany powyżej) – nie będą stanowiły podstawy do wydania dyplomu lub jego odpisu.

W upoważnieniu należy wskazać szczegółowo, których dokumentów upoważnienie dotyczy, a mianowicie:

  • dyplom ukończenia studiów (oryginał dyplomu, 2 egzemplarze odpisu dyplomu, suplement do dyplomu),
  • odpis dyplomu w języku angielskim,
  • odpis suplementu w języku angielskim,
  • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych.

Zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (…). 

Z treści § 7.1 i § 7.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 z poźn. zm.) wynika, iż legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Zgodnie z treścią § 7.3 powołanego wyżej rozporządzenia w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.