Kurs przygotowania pedagogicznego

W roku akademickim 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie planuje uruchomić Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla studentów II i III roku kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwentów w wymiarze 300 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012  Kurs daje uprawnienia do nauczania na I i II etapie edukacyjnym dla kierunków, których przedmiot jest realizowany w szkole podstawowej oraz do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym dla kierunków, których przedmiot rozpoczyna realizację w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Kurs pedagogiczny na powyższych kierunkach nie stanowi integralnej części planu studiów i ma charakter zajęć dokształcających, zatem dotacja MNiSW nie pokrywa jego kosztów. Uczestnicy Kursu będą zobowiązani samodzielnie zapewnić sobie praktykę. Z tytułu praktyki Uczelnia nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Istnieje także możliwość uruchomienia Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich nieposiadających przygotowania pedagogicznego w wymiarze 300 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia na Kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym zdobytym na wszystkich szczeblach edukacji. Bardzo wysokie wyniki ewaluacji potwierdzają profesjonalizm prowadzonych zajęć.

Opłaty

Dla studentów PWSZ w Tarnowie ok. 1600 zł.
Dla osób spoza PWSZ w Tarnowie oraz absolwentów PWSZ w Tarnowie ok. 2700 zł.
Dla nauczycieli akademickich ok. 1600 zł. 

Nie przewiduje się zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z kursu, z wyjątkiem sytuacji losowych.

Harmonogram organizacyjny Kursu:

  • do 14 października 2016 r.elektroniczna rejestracja na stronie internetowej PWSZ
  • 17 października 2016 r. godz. 18.00 sala C006 – zebranie organizacyjne dla kandydatów
  • do 21 października 2016 r. – wpłata I raty (połowa ceny Kursu)
    numer konta 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
  • 5, 6 listopada 2016 r. – rozpoczęcie zajęć
  • do 24 lutego 2017 r. – wpłata II raty
  • wrzesień 2017 r. – zakończenie kursu wraz z praktyką

Dokumenty

Karta oceny praktyki nauczycielskiej (pdf)
Plan Kursu Przygotowania Pedagogicznego (pdf)
Regulamin Kursu Przygotowania Pedagogicznego (pdf)


Odbiór świadectw ukończenia kursu

Uczestnikom kursu, którzy dostarczą do Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej (A117) wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:
1. kartę osiągnięć uczestnika kursu
2. kartę oceny praktyki
3. dowód wpłaty
4. dyplom ukończenia studiów (do wglądu)
zostaną wystawione świadectwa ukończenia kursu.

Kontakt

Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego
mgr Urszula Kozioł
dyżur: wtorek 14.45 – 15.30

pok. G303

Szczegółowe informacje dostępne są w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej
pok. A117, tel. 14 63 16 568 (osoba do kontaktu: Agnieszka Wilk),
e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl

Harmonogram.pdf – semestr zimowy

Harmonogram.pdf – semestr letni

Dydaktyka z chemii – harmonogram.pdf – semestr letni