Zakład Wychowania Fizycznego – Wychowanie Fizyczne zajęcia ogólne

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego:

dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ – pok. 013, pawilon G.

Zastępca Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego

mgr Kazimierz Mróz – pok. 013, pawilon G.

ZAKRES DZIAŁANIA

Zakład Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oprócz prowadzenia kierunku wychowanie fizyczne od października 2015 w wyniku reorganizacji przejął zadania wcześniej realizowane przez jednostkę ogólnouczelnianą „Studium WF” (powstało w 1999 roku).

Zadaniem Zakładu WF jest:

 • planowanie, organizacja i prowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla studentów PWSZ w Tarnowie. 
 • realizacja zadań wynikających i określonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji w zakresie  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
 • popularyzacja Kultury Fizycznej wśród społeczności akademickiej. Kultury fizycznej jako środka profilaktyki zdrowotnej i społecznej, jako czynnika kulturotwórczego, warunkującego jakość życia i racjonalny wypoczynek oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy zawodowej.

Powyższe zadania realizowane są w ścisłej współpracy z Klubem Uczelnianym AZS PWSZ oraz Samorządem Studentów.

Siedziba Zakładu Wychowania Fizycznego
Budynek Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ, Pawilon G pokój nr 013, 014.

Kontakt: 
telefon:  
14 631 07 30
e-mail:    swf@pwsztar.edu.pl

KADRA ZAKŁADU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ZAJĘCIA OGÓLNE

 • mgr Kazimierz Mróz  –  piłka ręczna, pływanie, gimnastyka podstawowa, atletyka – siłownia,
 • mgr Stanisław Derus – zajęcia ogólne,
 • mgr Janusz Stawarz – zajęcia ogólne,
 • mgr Jan Salamon – piłka siatkowa, zajęcia ogólne,
 • mgr Ryszard Mróz – pływanie,
 • mgr Przemysław Markowicz – pływanie, turystyka piesza,
 • mgr Robert Wardzała – sporty walki, atletyka – siłownia, techniki interwencyjne,
 • mgr Magdalena Zyznar – fitness, taniec towarzyski,
 • mgr Anita Ziemba – fitness, pływanie,
 • mgr Katarzyna Wódka – modelowanie sylwetki,
 • dr Beata Nowak – fitness,
 • dr Magdalena Kwiek – fitness,
 • mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz – fitness,
 • mgr Marcin Bibro – wspinaczka,
 • mgr Krzysztof Tomalski – zajęcia ogólne, futsal,

Dyżury pracowników Zakładu Wychowania Fizycznego, Pawilon G, pok. 014.

Harmonogram dyżurów pracowników ZWF – zajęcia ogólne
w semestrze II letnim 2016/2017 (20.02.2017 – 14.06.2017)

INFORMACJE OGÓLNE
Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (dwa semestry zajęć – 60 godzin dydaktycznych rocznie) z wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, na którym zajęcia odbywają się w semestrach pierwszym i trzecim. Zajęcia organizowane są raz w tygodniu w formie wybranej przez studenta. Dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie organizowane są odrębne zajęcia. Programy zajęć  ogólnouczelnianych WF realizowanych przez Zakład WF   opracowano na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji zawarty w opisie Efektów Kształcenia  Zakładu WF na studiach pierwszego i drugiego stopnia profil ogólnoakademicki lub profil praktyczny.
Zajęcia realizowane w ramach kursów obowiązkowych w I i II semestrze kończą się zaliczeniem z oceną i  maja wartość 2 punków ECTS ( 60 godzin).

Studenci I  i II (pielęgniarstwo) roku studiów stacjonarnych I i II stopnia mają obowiązek uczęszczać na jedną z wybranych form zajęć podstawowych:

 • zajęcia ogólne z wychowania fizycznego,
 • pływanie,
 • fitness,
  lub zajęć międzyinstytutowych:
 • piłka siatkowa,
 • atletyka – siłownia ,
 • futsal,
 • wspinaczka sportowa,
 • samoobrona – elementy sportów walki

Zajęcia obowiązkowe  dla studentów legitymujących się zwolnieniem lekarskim zgodnie z

Zarządzeniem nr 17/2011 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 18.05.2011 w sprawie zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne przez osoby ze zwolnieniami lekarskimi 

do wyboru:

 • Turystyka piesza (zajęcia  w soboty wg planu),
 • Zajęcia na pływalni  – ćwiczenia w wodzie, nauka i doskonalenie pływania,
 • Modelowanie sylwetki – gimnastyka kompensacyjna,
 • Zajęcia teoretyczne dla osób z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością.

ZAPISY:

W I semestrze (zimowym) za pośrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego podczas  rekrutacji i zapisów, W II i III semestrze studenci  Kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia u Zastępcy Kierownika Zakładu WF, mgr Kazimierza Mroza.

ZASADY ZALICZENIA:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest zgodnie z regulaminem studiów aktywny udział w  co najmniej 80 % zajęć.  Zajęcia można odrobić na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia. W przypadku urazów, kontuzji, choroby, dyrektor właściwego instytutu może na zaopiniowany przez Kierownika Zakładu WF wniosek studenta przenieść realizację przedmiotu na  następny(e) semestry. Powyższe reguluje zarządzenie nr 17/2011 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 18.05.2011 w sprawie zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne. Szczegółowe zasady – kryteria zaliczenia ustalają prowadzący określone zajęcia.

Zajęcia wybranych sekcji sportowych KU AZS PWSZ minimum 1 raz w tygodniu – 2 godziny dydaktyczne 90 min po uzyskaniu akceptacji prowadzącego sekcję trenera – instruktora:  Zarządzenie nr 33/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 29.06.2012 w sprawie dodatkowej możliwości zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne w ramach zajęć sekcji sportowej KUAZS PWSZ

Sekcje sportowe KU AZS:

 • Piłka siatkowa – mgr Jan Salamon,
 • Koszykówka – mgr Janusz Stawarz,
 • Piłka ręczna – mgr Przemysław Markowicz,
 • Wspinaczka sportowa – mgr Marcin Bibro,
 • Pływanie – mgr Anita Ziemba,
 • Grappling, ergometr – mgr Robert Wardzała,
 • Futsal – mgr Krzysztof Tomalski,
 • Lekka atletyka – dr Piotr Kuczek,

Harmonogramy zajęć z wychowania fizycznego w poszczególnych Instytutach z podziałem na grupy oraz prowadzących w II semestrze letnim  roku akademickiego 2016/2017.

Harmonogramy zajęć w obiektach sportowych Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w II semestrze letnim 2016/2017.


Kryteria ocen z pływania na kierunku FIZJOTERAPIAPodział na grupy – pływanie – FIZJOTERAPIA, obowiązuje od dnia 01.10.2016


Zajęcia do wyboru dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi

Ćwiczenia w wodzie – mgr Anita Ziemba
Pływalnia PWSZ – pawilon F,
środa 13.30 – 15.00

Modelowanie sylwetki – mgr Katarzyna Wódka
Sala gimnastyki korekcyjnej – sala 03, pawilon G,
wtorek 8.00 – 9.30

Zajęcia teoretyczne – mgr Przemysław Markowicz
„Teoria rekreacji” – sala , pawilon G, wtorek  – wykład, ćwiczenia
„Teoria turystyki” – sala , pawilon G, wtorek  – wykład, ćwiczenia

Turystyka piesza – mgr Przemysław Markowicz
Tarnów i okolice – według planu, informacje na bieżąco na stronie internetowej uczelni w dziale: Zakład Wychowania FizycznegoWychowanie fizyczne zajęcia ogólne  OGŁOSZENIA BIEŻĄCE.

 • Realizacja zajęć w roku akademicki 2016/2017 semestr I: październik, listopad, grudzień.

Harmonogram wycieczek turystycznych w I semestrze, zimowym 2016/2017

 • Realizacja zajęć w roku akademicki 2016/2017 semestr II: marzec, kwiecień, maj.

Harmonogram wycieczek turystycznych w II semestrze, letnim 2016/2017