Praktyki – Elektrotechnika II rok – spotkanie organizacyjne

Studenci II roku Elektrotechniki,
w najbliższy piątek 11. maja 2018r. o godz. 12:00 w sali D07 odbędzie się spotkanie organizacyjne ws. praktyk. Na spotkaniu przedstawiona zostanie idea praktyk zawodowych, ich wymiar, efekty kształcenia, sposób wyboru miejsca praktyk, ich organizacja a także zasady zaliczenia.
Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest obecność i aktywność w realizacji zadań przewidzianych programem praktyki. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki na podstawie dzienniczka praktyk potwierdzonego przez osobę sprawującą opiekę nad studentem w zakładzie pracy, karty oceny praktyki wypełnionej przez osobę sprawującą opiekę nad studentem w zakładzie pracy oraz w wyniku rozmowy ze studentem. Opiekun praktyki w jednostce, w której student odbywa praktykę wypełnia kartę oceny praktyki dokonując oceny stopnia realizacji przez studenta wymienionych efektów kształcenia. W trakcie rozmowy z opiekunem praktyk student przedstawia sprawozdanie z praktyki.

Więcej informacji o praktykach znajdziesz tu
Regulamin praktyk zawodowych PWSZ w Tarnowie
Grzegorz Aksamit
pok. D06

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do