Ruszył program Absolwent skierowany do osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu Absolwent, umożliwiającego wejście na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Udział w programie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej. Uwaga, osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Przez absolwenta szkoły wyższej, w programie rozumie się osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu Absolwent udzielona może być pomoc w ramach:

– obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
a) koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta programu,
b) koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
c) koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej,

– obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych
a) koszty zdobycia uprawnień zawodowych,
b) koszty kursów i szkoleń zawodowych, zdobycia licencji i certyfikatów, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursów i szkoleń,
c) koszty stypendium stażowego, koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego,

– obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłoszenie się do Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr. Ryszarda Mysiora, tel. 666 937 084 w terminie do 20 czerwca 2017 r.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do