Inne dokumenty

Statut PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 42/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 25.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 57/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11.12.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 27/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28.03.2017 r.  w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 49/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie strategii rozwoju uczelni (dokument w formacie pdf)

Regulamin Studiów pierwszego i drugiego stopnia PWSZ w Tarnowie
(obowiązujący od 1 X 2015 r.)

Uchwała nr 53/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zarządzenie nr 32/2017 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej         w Tarnowie

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 77/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie   z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania Uchwały nr 41/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego w PWSZ w Tarnowie na rok akademicki 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren  PWSZ
w Tarnowie – formularz zgłoszeniowy dla gości – wersja aktualna 2013 (dokument w formacie pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren  PWSZ
w Tarnowie – formularz zgłoszeniowy – wersja aktualna 2018 (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym przedsięwzięć przez Rektora PWSZ w Tarnowie oraz udziału Rektora PWSZ
w Tarnowie w komitecie honorowym

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie – Wniosek o Patronat   Honorowy lub udział Rektora PWSZ w Tarnowie w komitecie honorowym

Uchwała nr 67/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie określenia wzorów umów
o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.

Uchwała nr 42/2018 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat

 Zarządzenie nr 26/2018 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Plany studiów

Pozostałe dokumenty na stronie BIP