Inne dokumenty

Statut PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 42/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 25.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 57/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11.12.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie PWSZ w Tarnowie (dokument w formacie pdf)

Uchwała nr 49/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie strategii rozwoju uczelni (dokument w formacie pdf)

Regulamin Studiów pierwszego i drugiego stopnia PWSZ w Tarnowie
(obowiązujący od 1 X 2015 r.)

Regulamin Studiów pierwszego i drugiego stopnia PWSZ w Tarnowie
(obowiązujący od 1 X 2013 r.)

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie na rok akademicki 2017/2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy dla gości – wersja aktualna 2013 (dokument w formacie pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu – formularz zgłoszeniowy – wersja aktualna 2013 (dokument
w formacie pdf)

Zarządzenie nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym przedsięwzięć przez Rektora PWSZ w Tarnowie oraz udziału Rektora PWSZ
w Tarnowie w komitecie honorowym

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2015 Rektora PWSZ w Tarnowie – Wniosek o Patronat   Honorowy lub udział Rektora PWSZ w Tarnowie w komitecie honorowym

Uchwała nr 72/2016 Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie określenia wzorów umów
o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru umowy
o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.

Uchwała nr 45/2016 Senatu PWSZ w Tarnowie  w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat

Zarządzenie nr 32/2016 Rektora PWSZ w Tarnowie  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

Plany studiów

Pozostałe dokumenty na stronie BIP