Historia

Tarnów jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczął prace przygotowawcze mające na celu utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej, uczelni zawodowej nowego typu, kształcącej na poziomie licencjackim i inżynierskim.
Inicjatywa utworzenia WSZ w Tarnowie zrodziła się z potrzeb społeczno – gospodarczych oraz uwarunkowań demograficznych Tarnowa i byłego województwa tarnowskiego. Łącznie obszar ten zamieszkuje obecnie przeszło 682 tys. mieszkańców, w tej liczbie wskaźnik ludzi z wyższym wykształceniem jest mniejszy niż 5%, a w środowiskach wiejskich wskaźnik ten nie przekracza 2%.

Uczelnia będzie mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie zakładów pracy byłego województwa tarnowskiego na kwalifikowane kadry, na potrzeby gmin na absolwentów co najmniej studiów licencjackich oraz na oczekiwania absolwentów szkół średnich w Tarnowie i w byłym województwie tarnowskim dotyczące dostępności studiów i kierunków kształcenia. Przeprowadzone własne badania ankietowe w gminach i w szkołach średnich oraz uzyskane dane z byłego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, pozwoliły na sformułowanie w tym zakresie następujących wniosków:
– 85 % absolwentów szkół średnich pragnie kontynuować naukę;
– prawie 80 % młodzieży mając możliwość studiowania takiego samego kierunku w Tarnowie lub w ośrodkach akademickich, wybrałaby Tarnów;
– dla prawie 50 % młodzieży spoza Tarnowa studiowanie w ośrodkach akademickich przekracza ich możliwości finansowe;

W celu utworzenia szkoły wyższej w Tarnowie prowadzone były różnokierunkowe działania. Do tego celu została powołana Fundacja im. Hetmana Tarnowskiego oraz zostanie powołane w ramach Fundacji Koło Mecenasów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, skupiające przedstawicieli władz powiatowych i miejskich, zakładów pracy, banków i innych instytucji publicznych i samorządowych oraz Tarnowian cieszących się dużym autorytetem i zaufaniem publicznym. Władze miasta i byłego województwa zwróciły się do uczelni krakowskich o pomoc w zorganizowaniu szkoły oraz o opiekę merytoryczną nad działalnością szkoły po jej powołaniu. O koordynację działań w tym zakresie został poproszony Uniwersytet Jagielloński.

Środowisko akademickie Krakowa przywiązuje do faktu powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dużą wagę ze względu na możliwość wprowadzenia w tej szkole nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, a także w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, które potem mogłyby zostać wykorzystane we własnych uczelniach oraz przy tworzeniu następnych uczelni zawodowych.

Współpraca Tarnowa ze środowiskiem akademickim Krakowa zaowocowała zgłoszeniem w 1996 roku projektu rocznego grantu w ramach programu TEMPUS Complementary Mausures pt. “Tarnów University College – feasibility study”, który zrealizowano w roku 1997 i jednym z rezultatów tego projektu była koncepcja struktury organizacyjnej szkoły, którą wykorzystano przy opracowywaniu wniosku o utworzenie szkoły. Partnerami krajowymi w projekcie były następujące instytucje: UJ, AGH, Wojewoda Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Kuratorium Oświaty w Tarnowie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami zagranicznymi były następujące uczelnie: Uniwersytet Paryski (VI), Uniwersytet w Bari (Włochy) oraz Kolegium Uniwersyteckie w Karlstad ( Szwecja). Oprócz tego zostały nawiązane kontakty z francuskimi uniwersyteckimi instytutami technologicznymi w Besancon, Tours, a także z instytutem pedagogicznym w Boulogne sur Mer, instytutami kształcącymi na poziomie zawodowym w cyklu dwuletnim, według nieco innej formuły kształcenia.

Partnerzy zagraniczni pomogli nam dostosować strukturę i programy studiów powstałej uczelni do standardów studiów zawodowych w krajach Europy Zachodniej, co w przyszłości może w efekcie doprowadzić do stworzenia warunków uznawania równoważności dyplomów tej uczelni z dyplomami uczelni zawodowych w Unii Europejskiej.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do