Jakość kształcenia

Legislacja krajowa
§ Prawo o Szkolnictwie Wyższym
§ Rozporządzenie ocena programowa i instytucjonalna
§ Rozporządzenie warunki prowadzenia studiów
§ Rozporządzenie Regulaminy Studiów
§ Rozporządzenie Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
§ Rozporządzenie wzorcowe efekty kształcenia
§ Rozporządzenie Kształcenie na Odległość

 

Akredytacja
§ Załącznik nr 1 – Wzór raportu samooceny – ocena programowa (profil ogólnoakademicki)
§ Załącznik nr 2 – Wzór raportu samooceny – ocena programowa (profil praktyczny)
§ Załącznik nr 1 – Wzór raportu z wizytacji – ocena programowa (profil ogólnoakademicki)
§ Załącznik nr 2 – Wzór raportu z wizytacji – ocena programowa (profil praktyczny)

 

Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych w PWSZ w Tarnowie przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

 

Dokumenty PWSZ w Tarnowie
§ Uchwała nr 49/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie strategii rozwoju uczelni
§ Uchwała nr 4/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu PWSZ w Tarnowie

 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia
§ Uchwała nr 50/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/2013
§ Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Załącznik do Sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2012/13
§ Zarządzenie nr 65/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia
§ Uchwała nr 44/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
§ Uchwała nr 2/2013 Rady Uczelnianej samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie kierunkowych zespołów studenckich
§ Pismo PRR-s.49/2014 Prorektora PWSZ w Tarnowie ds. Współpracy i Rozwoju do Dyrektorów Instytutów z dnia 3 lutego 2014 r. dot. powołania kierunkowych zespołów studenckich
§ Uchwała nr 44/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014
§ Uchwała nr 66/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akad. 2014/2015
§ Uchwała nr 10/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds Jakości Kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2015/2016

 

Regulamin studiów
§ Uchwała nr 17/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów I i II stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
§ Uchwała nr 19/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów I i II stopnia PWSZ w Tarnowie

 

Efekty kształcenia dla kierunków studiów
§ Uchwała nr 15/2013 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo na studiach II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
§ Uchwała nr 34/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Informatyka w PWSZ w Tarnowie
§ Uchwała nr 33/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnowie
§ Uchwała nr 18/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Tarnowie
§ Uchwała nr 5/2014 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w tekście Uchwały nr 18/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Tarnowie
§ Uchwała nr 8/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku: Wzornictwo, studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
§ Uchwała nr 6/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku: Grafika, studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Programy i plany studiów
§ Uchwała nr 17/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów w PWSZ w Tarnowie

 

Ankiety studenckie
§ Uchwała nr 63/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 13/2002 z dn. 29.11.2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady przeprowadzenia ankiet opiniujących proces kształcenia w PWSZ w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 83/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza ankiety PWSZ w Tarnowie służącej ocenie zajęć dydaktycznych oraz warunków studiowania
§ Zarządzenie nr 82/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji w PWSZ w Tarnowie”

 

Studia podyplomowe
§ Zarządzenie nr 22/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji i dokumentacji programów kształcenia na studiach podyplomowych
§ Uchwała nr 24/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
§ Uchwała nr 23/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla jednostek organizacyjnych PWSZ w Tarnowie określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych

 

Nauka języków obcych
§ Zarządzenie nr 79/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu Kursów Języków Obcych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 5/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie
§ Uchwała nr 4/2012 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych w PWSZ w Tarnowie

 

Pracownicy
§ Zarządzenie nr 39/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie prowadzenia obowiązku ukończenia kursu przygotowania do pracy dydaktycznej na wyższej uczelni
§ Zarządzenie nr 34/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania konkursowego na stanowiska dydaktyczne w PWSZ w Tarnowie
§ Zarządzenie nr 3/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie sposobów usprawiedliwiania nieobecności nauczycieli akademickich i dyscypliny pracy

 

Warunki pracy
§ Zarządzenie nr 84/2012 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w PWSZ w Tarnowie

 

Uznawanie efektów uczenia się
§ Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
§ Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji
§ Andrzej Kraśniewski „Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?”

 

§ Procedura oceny programowej PKA
§ Ocena programowa – szczegółowe kryteria (materiał pomocniczy)

Dokumenty i wzory archiwalne
§ Uchwała nr 126/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny
§ Wzór raportu samooceny – ocena programowa (wersja 2015)
§ Uchwała nr 127/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej
§ Wzór raportu z wizytacji PKA – ocena programowa (wersja 2015)
§ Załącznik nr 1 – Wzór raportu samooceny – ocena programowa (profil ogólnoakademicki – wersja 2016)
§ Załącznik nr 2 – Wzór raportu samooceny – ocena programowa (profil praktyczny – wersja 2016)
§ Załącznik nr 4 – Wzór raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej
§ Załącznik nr 1 – Wzór raportu z wizytacji – ocena programowa (profil ogólnoakademicki – wersja 2016)
§ Załącznik nr 2 – Wzór raportu z wizytacji – ocena programowa (profil praktyczny – wersja 2016)
§ Załącznik nr 1 – Wzór raportu z wizytacji – powtórna ocena programowa