Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie należy podejmowanie działań zmierzających do:

 1. inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 2. likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
 3. pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
 4. reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;
 5. zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
 6. udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków;

Do korzystania z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych uprawnione są osoby ze społeczności studenckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:

 1.  niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz
  o Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
 2. przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy;

Studenci ubiegający się o korzystanie z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia odpowiedniego pisma, a także dokumentacji medycznej dotyczącej choroby oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

Dokumentacja medyczna złożona Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych jest objęta ochroną danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1182);

Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych jest zobowiązany do:

 1. wyrażenia pisemnie swoich potrzeb;
 2. aktualizacji danych kontaktowych;
 3. bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej, w sytuacji gdy:
 • stan zdrowia uległ zmianie;
 • przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu;
 • stan zdrowia jest niestabilny.

Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zgłaszający się do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo do:

 1. wglądu w pełną dokumentację dotycząca jego osoby pozostawioną  w biurze Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych;
 2. pełnej poufności informacji powierzanych Pełnomocnikowi Osób Niepełnosprawnych;
 3. zaproponowania korzystnych dla siebie rozwiązań do wprowadzenia przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych;
 4. poufnej rozmowy z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do