Wsparcie w procesie kształcenia

Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w  procesie  kształcenia określa Regulamin  Studiów  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej w Tarnowie będący załącznikiem do Uchwały Nr 14/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 24 kwietnia 2015 r., według, którego:

 1. Student ma prawo utrwalenia treści przekazanych przez prowadzącego podczas zajęć    w  formie  nagrywania,  robienia  zdjęć,  kopiowania  za  zgodą prowadzącego, ale bez prawa rozpowszechniania (§ 7 ust. 1 pkt 9).
 2. Na pisemny  wniosek  studenta  niepełnosprawnego  Dyrektor  Instytutu  może  wyrazić zgodę na uczestniczenie w zajęciach z opiekunem i utrwalanie treści zajęć przez opiekuna (§ 7 ust. 2 pkt 1 i 2).
 3. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie IPS (§ 18 ust. 4 pkt 4);
  do wniosku student jest obowiązany dołączyć dokumenty wymienione w ust. 5.
 4. Na pisemny  wniosek  studenta  niepełnosprawnego  lub  przewlekle  chorego,  po zasięgnięciu  opinii  Pełnomocnika  Rektor    Osób  Niepełnosprawnych,  Dyrektor Instytutu: – określa warunki odbywania studiów, w tym formy zaliczenia zajęć, dostosowując je  do  indywidualnych  możliwości  studenta,  rodzaju  niepełnosprawności  i  stanu zdrowia (§ 19 ust. 1 pkt 1), –  może  ustanowić  opiekuna  naukowego  studenta  niepełnosprawnego  lub przewlekle chorego (§ 19 ust. 1 pkt 1).
 5. Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego lub przewlekle chorego Rektor może wyrazić  zgodę na  odbywanie  indywidualnych  konsultacji, przystępowanie do zaliczeń i egzaminów w miejscu jego zamieszkania (§ 19 ust. 2).
 6. Osoby niepełnosprawne  lub  przewlekle  chore  w  szczególnie  uzasadnionych przypadkach  mogą  wnioskować  do  Dyrektora  Instytutu o  dostosowanie organizacji sesji egzaminacyjnej do ich stanu zdrowia, poprzez:
 • przeprowadzenie  egzaminu  przez  innego  nauczyciela  akademickiego  niż prowadzący zajęcia z danego przedmiotu (§ 27 ust. 1),
 • przesunięcie terminu egzaminu poza sesję egzaminacyjną (§ 27 ust. 2),
 • ustalenie trzeciego terminu egzaminu nie będącego egzaminem komisyjnym (§ 27 ust. 3),
 • przyjęcie formy egzaminu dostosowanej do ich możliwości wykonawczych (§ 27 ust. 4).
 1. Osoby niepełnosprawne lub  przewlekle  chore,  w  przypadku  zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach, mogą się ubiegać
  o udzielenie urlopu krótkoterminowego lub długoterminowego (§ 37).
 2. Osoby niepełnosprawne lub  przewlekle  chore  w  uzasadnionych  przypadkach mogą wnioskować do Rektora o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (§ 39 ust. 2).
 3. Na wniosek studenta  niepełnosprawnego  lub  długotrwale  chorego  Dyrektor Instytutu  ustala  formę  egzaminu  dyplomowego  dostosowaną  do  możliwości wykonawczych osoby niepełnosprawnej lub długotrwale chorej (§ 42 ust. 2).
  W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć za zgodą dyrektora instytutu opiekun studenta niepełnosprawnego lub tłumacz języka migowego (§ 41 ust.3).

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do