Program Erasmus+ dla pracowników

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU PRACOWNIKÓW UCZELNI W PROGRAMIE ERASMUS+
Wyjazdy w ramach programu  ERASMUS+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów naukowych i dydaktycznych, rozpoczęcie współpracy pomiędzy uczelniami i instytucjami. W programie ERASMUS+ mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy uczelni. Dodatkowe wsparcie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne.

PWSZ w Tarnowie ma podpisane Umowy o wymianie w latach 2014 – 2020 z wieloma uczelniami zagranicznymi. W pliku są trzy zakładki: uczelnie/ kontakt/ osoby – koordynatorzy.

Uczelnie ERASMUS+ koordynatorzy wrzesień 2018

Program ERASMUS+ umożliwia:

 • Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazdy pracowników (nauczycieli akademickich lub innych pracowników) do zagranicznych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy szkoleniowe).

DOKUMENTY:

szczegółowe ZASADY realizacji projektu, TERMINY znajdziecie Państwo tutaj

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

 • Zakwalifikowanie na wyjazd w macierzystym Instytucie/Zakładzie. Uzgodnienie urlopu naukowego lub formy/ terminu odrobienia zajęć dydaktycznych – w Instytucie. Uzgodnienie wyjazdu z Działem Współpracy z Zagranicą (p. 122).
 • Złożenie do JM Rektor „Wniosku o wyjazd zagraniczny, dla pracowników PWSZ w Tarnowie” (najlepiej poprzez Dział Współpracy z Zagranicą).
 • Złożenie do JM Rektor „Indywidualnego programu nauczania; Staff Mobility Agreement_Teaching” czy też „Indywidualnego programu szkolenia; Staff Mobility Agreement_Training” czyli planu pracy w partnerskiej instytucji zagranicznej uzgodnionego przez obie strony (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą).
 • Podpisanie umowy z Rektorem dotyczącej wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą)
 • Indywidualne ubezpieczenie na czas wyjazdu

UWAGA – O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. Uczelnia kwalifikuje kandydatów na wyjazd, określa wysokość stypendium i wypłaca je. Wybór kandydatów odbywa się przeważnie w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Priorytet mają osoby zgłaszające się na wyjazd po raz pierwszy.
Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą

dodatkowe informacje:

Zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą – budynek A, pokój 122, dwzz@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316 61

 • poniedziałek, wtorek: 9.00- 15.00
 • środa: 9.00- 11.00

koordynator ERASMUS+: dr inż. Agnieszka Lisowska- Lis, lisowskalis@pwsztar.edu.pl /OR/ international@pwsztar.edu.pl; tel. (+48) 14 6316 594; kom. 505855811
dyżur koordynatora ERASMUS+ w semestrze zimowym 2018 – 2019

 • środa: 11.00 – 13.00 pok. 122 bud A.
 • dwzz@pwsztar.edu.pl lub lisowskalis@pwsztar.edu.pl 

Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: www.erasmusplus.org.pl; www.frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. można też znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych – http://www.msz.gov.pl/