Program Erasmus+ dla pracowników

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU PRACOWNIKÓW UCZELNI W PROGRAMIE ERASMUS+
Wyjazdy w ramach programu  ERASMUS+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów naukowych i dydaktycznych, rozpoczęcie współpracy pomiędzy uczelniami i instytucjami.

PWSZ w Tarnowie ma podpisane Umowy o wymianie w latach 2014 – 2020 z kilkoma uczelniami zagranicznymi

uczelnie_partnerskie_4

Program ERASMUS+ umożliwia:

 • Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazdy pracowników (nauczycieli akademickich lub innych pracowników) do zagranicznych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy szkoleniowe).

FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM

 • Zakwalifikowanie na wyjazd w macierzystym Instytucie/Zakładzie. Uzgodnienie urlopu naukowego lub formy/ terminu odrobienia zajęć dydaktycznych – w Instytucie. Uzgodnienie wyjazdu z Działem Współpracy z Zagranicą (p. 122).
 • Złożenie do JM Rektor „Wniosku o wyjazd zagraniczny, dla pracowników PWSZ w Tarnowie” (najlepiej poprzez Dział Współpracy z Zagranicą).
 • Złożenie do JM Rektor „Indywidualnego programu nauczania; Staff Mobility Agreement_Teaching” czy też „Indywidualnego programu szkolenia; Staff Mobility Agreement_Training” czyli planu pracy w partnerskiej instytucji zagranicznej uzgodnionego przez obie strony (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą).
 • Podpisanie umowy z Rektorem dotyczącej wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ (poprzez Dział Współpracy z Zagranicą)
 • Indywidualne ubezpieczenie na czas wyjazdu

UWAGA – O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. Uczelnia kwalifikuje kandydatów na wyjazd, określa wysokość stypendium i wypłaca je. Wybór kandydatów odbywa się przeważnie w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Priorytet mają osoby zgłaszające się na wyjazd po raz pierwszy.
Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Współpracy z Zagranicą

DOKUMENTY:

WARUNKI FINANSOWE:

 1. Stypendium wypłacane z budżetu programu ERASMUS+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Zasady wyjazdu i kwota stypendium z programu ERASMUS+ zostanie określona w Umowie, która jest podpisywana przez beneficjenta i Rektora PWSZ.
 2. Można starać się o dofinansowanie wyjazdu z funduszy Uczelni (należy określić pełne koszty delegacji we wniosku wyjazdowym składanym do Rektora – patrz: dokumenty/ Wniosek o wyjazd zagraniczny dla pracowników PWSZ w Tarnowie).

UBEZPIECZENIE
W czasie wyjazdu konieczne jest ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przed wyjazdem do krajów UE można uzyskać tzw Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną na wniosek zainteresowanych osób przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpłatnie, po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy). Informacje: www.nfz-krakow.pl. Zalecane jest też ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwszych Wypadków lub od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu osobistym, inne dodatkowe (np bagaż, sprzęt). Można też ubezpieczyć się w komercyjnych firmach (PZU, Hestia, etc., koszt standardowego ubezpieczenia to ok. 20 PLN na tydzień).

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO ZAGRANICZNYCH UCZELNI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych z którymi uczelnia podpisała umowę o wymianie kadry naukowo- dydaktycznej danej specjalności, w ramach ERASMUSA+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów. W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować zajęcia – wykłady, seminaria, warsztaty, etc. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa jeden tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH STAŻOWYCH
Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach, wizyta studyjna etc.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni. Wyjazd tego typu wymaga przygotowania indywidualnego planu pracy przez trzy strony: PWSZ w Tarnowie, instytucję przyjmującą i beneficjenta.

Niektóre oferty stażowe i warsztaty:  http://erasmusintern.org/

FORMALNOŚCI PO POWROCIE
Do rozliczenia pobytu w ramach programu Erasmus konieczne jest:

 1. Przekazanie do Działu Współpracy z Zagranicą zaświadczenia z instytucji partnerskiej, z tamtejszego biura programu Erasmus (potwierdzającego termin i charakter pobytu, rodzaj przeprowadzonych zajęć/ zrealizowanie programu szkolenia). Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym tamtejszej uczelni/ lub opatrzone odpowiednią pieczęcią, potwierdzone podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej.
 2. Wypełnienie sprawozdania z pobytu – link do ankiety beneficjent otrzymuje na adres poczty internetowej
 3. Przekazanie do Kwestury: Uwaga, w przypadku rozliczenia dodatkowych funduszy uzyskanych z uczelni konieczne jest przedstawienie: biletów, rachunków, rozliczenia delegacji – zgodnie z zestawieniem na trzeciej stronie „Formularza dla pracowników …”)

Zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą – od poniedziałku do piątku, budynek A, pokój 122 w godzinach 9.00 – 15.00, dwzz@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316 614

koordynator ERASMUS+: dr inż. Agnieszka Lisowska- Lis, lisowskalis@pwsztar.edu.pl /OR/ international@pwsztar.edu.pl; tel. (+48) 14 6316 594; kom. 505855811
dyżur sekretariatu (p. A122) w semestrze letnim 2016-2017: wtorek 9.00 – 12.00

Więcej informacji na stronach:
Agencji Narodowej: www.erasmusplus.org.pl; www.frse.org.pl
Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
Praktyczne informacje o danym kraju, podróży, pobycie etc. można też znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych – http://www.msz.gov.pl/