Administracja urzędów samorządowych i państwowych

Cel studiów:

 Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Absolwentów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej. Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie w programie:
– najnowszych zmian w prawie,
– możliwości wyboru specjalizacji z zakresu administracji publicznej lub administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej,
– nauczania praktycznego.
Uczestnicy studiów otrzymają skrypt zawierający treści związane z wykładanymi przedmiotami.

Adresaci:

 Studia adresowane są do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, które pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji. Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą lub zamierzają brać udział w rekrutacji na różne stanowiska urzędnicze. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Czas trwania:

2 semestry
Liczba godzin:
150 godz. zajęć dydaktycznych w tym 30 godz. zajęć do wyboru (z dwóch bloków specjalistycznych).

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także urzędnicy – praktycy, sędziowie i doświadczeni pracownicy organów pomocy i ochrony prawnej.
Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:

1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Opłata:

1050 zł za semestr (2100 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Opłatę za zajęcia należy wnieść w następujących terminach:
I rata – do 01.10.2013 r. – 550 zł
II rata – do 31.12.2013 r. – 500 zł
III rata – do 01.02.2014 r. – 550 zł
IV rata – do 30.04.2014 r. – 500 zł + 30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 03 czerwca do 20 września 2013. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w sekretariacie Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego pawilon A pokój 027. Ewentualne pytania można kierować pod adres iae@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie (osoba do kontaktu: Monika Gbur) 014 63 16 578. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
(W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do