Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Rok akademicki 2018/2019

Cel studiów: Celem kształcenia na  kierunku Gerontologia i opieka nad osobami starszymi jest przygotowanie słuchaczy do współpracy z osobami starszymi, opieka nad osobami starszymi.

Adresaci: Studia podyplomowe kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich kierunków medycznych.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 1210 godzin,  w tym 280 godzin dydaktycznych i 930 samokształcenia

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także doświadczeni pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Warunki ukończenia studiów: Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy i egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

Opłata:
1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister kierunków medycznych). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.pdf