Język francuski biznesu

Rok akademicki 2018/2019

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/ biurach, w których potrzebna jest znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

Adresat studiów:
Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka francuskiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Opłata:
2800 zł (1400 zł za semestr)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf