Język niemiecki biznesu

 1. Nazwa studiów podyplomowych

Język niemiecki biznesu

 1. Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/ biurach, w których potrzebna jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

 1. Czas trwania studiów

Dwa semestry  (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

 1. Adresat studiów

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

 1. Opłata

2800 zł (1400 zł za semestr)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

 1. Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 1 czerwca do 30 września 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A, telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl

Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
  35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
 3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 5. Aktualną fotografię kandydata
 1. Warunki ukończenia studiów.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls