Marketing oświatowy

Rok akademicki 2018/2019

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie pracowników sektora oświatowego do samodzielnego, efektywnego i wielowymiarowego promowania reprezentowanej przez siebie jednostki (przede wszystkim szkoły) na rynku oświatowym w warunkach zmiennych realiów prawnych, społecznych i marketingowych. Studia podyplomowe Marketing oświatowy są pierwszymi tego rodzaju studiami w ofercie dydaktycznej uczelni.
W ramach studiów podyplomowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie marketingu oświatowego, a tym samym pozyskują zdolności do czynnego i twórczego podejmowania wyzwań związanych z promocją szkół i innych jednostek oświatowych.

Adresaci:
Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu marketingu oświatowego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, dyrektorów szkół każdego typu, którzy chcą świadomie kreować wizerunek swojej placówki w zmieniającej się szybko rzeczywistości edukacyjnej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
200 godzin w tym 40 godzin praktyk w szkole lub wybranej jednostce oświatowej

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz doświadczeni praktycy zajmujący się oświatą i zarządzaniem.

Warunki ukończenia studiów:
Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów; ocena końcowa wpisana na świadectwie ukończenia studiów zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na podstawie zaliczeń oraz egzaminów objętych planem studiów

Opłata:
1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf