Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

 1. Nazwa studiów podyplomowych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

 1. Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego organizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku przeznaczone  są dla absolwentów  studiów wyższych zawodowych  (licencjackich)  lub magisterskich kierunków pedagogicznych oraz filologicznych.

Program studiów obejmuje  wiedzę  z zakresu: psychologii rozwojowej,  biomedycznych i pedagogicznych podstaw  nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  pedagogicznego i psychologicznego przygotowania do nauczania  na pierwszym  etapie kształcenia, a także  praktycznej nauki wybranego  języka obcego  oraz  metodyki nauczania tego języka  w przedszkolach  i klasach I-III szkoły podstawowej.

Obowiązująca praktyka zawodowa obejmuje 150 godzin : 70 godzin  praktyki nauczycielskiej oraz  80 godzin praktyki dydaktycznej w zakresie nauczania wybranego języka obcego.

Celem kształcenia  jest  wyposażenie  studentów  w wiedzę lingwistyczną,  dającą kompetencje do nauczania  wybranego języka obcego dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz  wiedzę metodyczną   z zakresu dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowującą słuchaczy do realizacji procesu edukacyjnego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej  jest zawodem potrzebnym i poszukiwanym na rynku pracy.  Absolwenci  proponowanego kierunku mogą znaleźć pracę w publicznych przedszkolach  i szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.

 1. Czas trwania studiów

3 semestry  (415 godzin  kontaktowych, 90  punktów ECTS)

 1. Adresat studiów

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych  (licencjackich) lub magisterskich kierunków pedagogicznych oraz filologicznych.

 1. Opłata

4500 zł   (1500 zł za semestr)

100 zł –  wpisowe

30 zł  – za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

 1. Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 13 lutego do 28 lutego 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A, telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
  35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
 3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 5. Aktualną fotografię kandydata
 1. Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania dyplomu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf
Plan studiów.xls