Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego

Rok akademicki 2018/2019

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego organizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku przeznaczone  są dla absolwentów  studiów wyższych zawodowych  (licencjackich)  lub magisterskich kierunków pedagogicznych oraz filologicznych.

Program studiów obejmuje  wiedzę  z zakresu: psychologii rozwojowej,  biomedycznych i pedagogicznych podstaw  nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  pedagogicznego i psychologicznego przygotowania do nauczania  na pierwszym  etapie kształcenia, a także  praktycznej nauki wybranego  języka obcego  oraz  metodyki nauczania tego języka  w przedszkolach  i klasach I-III szkoły podstawowej.

Obowiązująca praktyka zawodowa obejmuje 150 godzin : 70 godzin  praktyki nauczycielskiej oraz  80 godzin praktyki dydaktycznej w zakresie nauczania wybranego języka obcego.

Celem kształcenia  jest  wyposażenie  studentów  w wiedzę lingwistyczną,  dającą kompetencje do nauczania  wybranego języka obcego dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz  wiedzę metodyczną   z zakresu dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowującą słuchaczy do realizacji procesu edukacyjnego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej  jest zawodem potrzebnym i poszukiwanym na rynku pracy.  Absolwenci  proponowanego kierunku mogą znaleźć pracę w publicznych przedszkolach  i szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.

Czas trwania studiów:
3 semestry  (415 godzin  kontaktowych, 90  punktów ECTS)

Adresat studiów:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych  (licencjackich) lub magisterskich kierunków pedagogicznych oraz filologicznych.

Opłata:
4500 zł   (1500 zł za semestr)
100 zł –  wpisowe
30 zł  – za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl.  Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania dyplomu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf

Harmonogram zajęć 2018/2019:

Harmonogram I semestr.pdf – aktualizacja 11.12.2018 r.

Harmonogram II semestr.pdf – aktualizacja 18.02.2019 r.

Bardzo proszę o sprawdzanie harmonogramu przed każdymi zajęciami z uwagi na możliwe zmiany.