Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce

Rok akademicki 2018/2019

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Po ukończeniu studiów absolwent udoskonali i uaktualni wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – dotyczy to osób już zatrudnionych (np. w działach kadr i płac, w biurach rachunkowych i biurach porad prawnych), jak również zdobędzie nowe kwalifikacje – dotyczy to osób poszukujących pracy w obszarze spraw kadrowych i ubezpieczeniowych. Uzyskane lub udoskonalone kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z instytucjami kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i ZUS. Zajęcia prowadzone będą głównie przez doświadczonych praktyków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie wiedzy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programu OPTIMUS – kadry   i płace. W ramach studiów słuchacze między innymi poznają regulacje prawne konieczne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych, uczą się jak należy sporządzać i przechowywać dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, poznają i stosują przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych

Uzyskane  kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry  i obejmują 170 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 15 godzin kurs obsługi programu Optimus.

Adresat studiów:
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia np. w działach kadr i płac instytucji prywatnych lub publicznych, w kancelariach rachunkowo-podatkowych, jednostkach związanych z zarządzaniem personelem lub prowadzą własną działalność gospodarczą.  Adresowane są także do pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji, poznać najnowsze regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz stanowiska sądów i Państwowej Inspekcji Pracy w rozstrzyganiu problemów pracowniczych. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sądem pracy.

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.

Opłata:
1200 zł za semestr (2400 za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf

Harmonogram zajęć II semestr 2018/2019:
Harmonogram – semestr letni- aktualizacja 03.04.2019 r.

Podział na grupy.pdf
Wszystkie ewentualne zmiany między grupami należy uzgodnić wyłącznie z pozostałymi Słuchaczami.

Bardzo proszę o sprawdzanie harmonogramu przed każdymi zajęciami z uwagi na możliwe zmiany.