Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce – studia kwalifikacyjne

Rok akademicki 2016/2017

Zakładane kwalifikacje podyplomowe
Po ukończeniu studiów absolwent udoskonali i uaktualni wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – dotyczy to osób już zatrudnionych (np. w działach kadr i płac, w biurach rachunkowych i biurach porad prawnych), jak również zdobędzie nowe kwalifikacje – dotyczy to osób poszukujących pracy w obszarze spraw kadrowych i ubezpieczeniowych. Uzyskane lub udoskonalone kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z instytucjami kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i ZUS. Zajęcia prowadzone będą głównie przez doświadczonych praktyków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie wiedzy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programu OPTIMUS – kadry   i płace. W ramach studiów słuchacze między innymi poznają regulacje prawne konieczne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych, uczą się jak należy sporządzać i przechowywać dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, poznają i stosują przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych

Uzyskane  kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry  i obejmują 170 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 15 godzin kurs obsługi programu Optimus.

Adresat studiów
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia np. w działach kadr i płac instytucji prywatnych lub publicznych, w kancelariach rachunkowo-podatkowych, jednostkach związanych z zarządzaniem personelem lub prowadzą własną działalność gospodarczą.  Adresowane są także do pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacji, poznać najnowsze regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz stanowiska sądów i Państwowej Inspekcji Pracy w rozstrzyganiu problemów pracowniczych. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sądem pracy.

Zasady rekrutacji
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.

Studia prowadzone będą na zasadzie non-profit, tym samym uczestnicy pokrywają wyłącznie koszty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia studiów

studia kwalifikacyjne (170 godz.) – 1200 zł za semestr
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc

Plan studiów.xls

Harmonogram.xls – semestr zimowy

Lista słuchaczy – podział na grupy w semestrze zimowym.doc

Harmonogram – semestr letni – aktualizacja dnia 03 lutego 2017 r.

Bardzo proszę sprawdzać harmonogram przed każdymi zajęciami w związku z możliwymi zmianami.