Prowadzenie i obsługa działalności gospodarczej

Rok akademicki 2018/2019

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z umiejętnościami jej projektowania oraz prowadzenia bieżących spraw przedsiębiorstwa. W ramach studiów podyplomowych  studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, mikro i makroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, prowadzenia rachunkowości, projektowania działalności i oceny inwestycji, sporządzania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, prawa pracy oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Dodatkowo studenci zdobędą nowe kwalifikacje – obsługa programu OPTIMA (dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz umiejętność praktycznej obsługi kasy fiskalnej. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Adresaci:
Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, głównie nieekonomicznym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia i obsługi działalności gospodarczej. Studia są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą, ale także dla osób chcących podjąć pracę w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych na stanowiskach operacyjnych.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry

Liczba godzin:
300 godz. zajęć dydaktycznych (w tym 15 godzin kurs obsługi kasy fiskalnej)

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także praktycy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz końcowego egzaminu ustnego.

Opłata:
1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry, płatne w czterech ratach)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 17 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446(W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Kwalifikacje podyplomowe:
Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dają szeroką wiedzę o projektowaniu przedsięwzięć gospodarczych, ich ocenie oraz prowadzeniu bieżących spraw przedsiębiorstwa. Studia przygotowują także do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych.

Druki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf