Prowadzenie i obsługa działalności gospodarczej – studia kwalifikacyjne

Nazwa studiów podyplomowych

Prowadzenie i obsługa działalności gospodarczej

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z umiejętnościami jej projektowania oraz prowadzenia bieżących spraw przedsiębiorstwa.

W ramach studiów podyplomowych  studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, mikro i makroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, prowadzenia rachunkowości, projektowania działalności i oceny inwestycji, sporządzania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, prawa pracy oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Dodatkowo studenci zdobędą nowe kwalifikacje – obsługa programu OPTIMA (dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz umiejętność praktycznej obsługi kasy fiskalnej.

Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Adresaci

Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, głównie nieekonomicznym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia i obsługi działalności gospodarczej. Studia są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą, ale także dla osób chcących podjąć pracę w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych na stanowiskach operacyjnych.

Czas trwania studiów

Dwa semestry

Liczba godzin

300 godz. zajęć dydaktycznych (w tym 15 godzin kurs obsługi kasy fiskalnej)

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także praktycy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz końcowego egzaminu ustnego.

Opłata

1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry, płatne w czterech ratach)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister).

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A.

Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 17 osób.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
    35 1240 1910 1111 0010 2142 6446(W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
  3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. Aktualną fotografię kandydata

Kwalifikacje podyplomowe

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dają szeroką wiedzę o projektowaniu przedsięwzięć gospodarczych, ich ocenie oraz prowadzeniu bieżących spraw przedsiębiorstwa. Studia przygotowują także do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych.

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls