Studia doskonalące dla nauczycieli matematyki w szkołach ponadpodstawowych

Nazwa studiów podyplomowych

Studia doskonalące dla nauczycieli matematyki w szkołach ponadpodstawowych

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Studia mają na celu wspomóc nauczycieli matematyki w organizacji samokształcenia, niezbędnego w zawodzie, który wymaga ustawicznego doskonalenia warsztatu pracy.

Podstawowe cele studiów doskonalących:

 • eliminacja rutyny w nauczaniu matematyki
 • wzbogacenie banku zadań nauczyciela
 • wzbogacenie narzędzi pracy nauczyciela o narzędzia informatyczne i multimedialne
 • przygotowanie nauczycieli do reorganizacji warsztatu pracy w zależności od zmian strukturalnych w szkolnictwie
 • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, wymiana doświadczeń, pomysłów i materiałów

Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem wraz z suplementem zawierającym opis treści zrealizowanych w trakcie zajęć.

Czas trwania studiów

Dwa semestry  (120 godzin kontaktowych, 31ECTS)

Adresat studiów

Studia skierowane są głównie do nauczycieli matematyki pracujących w szkołach ponadpodstawowych, pragnących dobrze zdiagnozować jakość swojej pracy i zdobyć wiedzę oraz narzędzia do jej poprawy i udoskonalenia swojego warsztatu pracy.  Badania prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych pokazują, że warsztat pracy nauczyciela matematyki wciąż pozostawia wiele do życzenia w zakresie stylu i metod pracy.

Kwalifikacje podyplomowe

Absolwenci studiów podyplomowych doskonalących warsztat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej będą dysponować szerokim bankiem nowych narzędzi i materiałów, których  wykorzystanie pozwoli im przekazywać wiedzę matematyczną na najwyższym poziomie.  W ramach zajęć podyplomowych uzyskają umiejętność samodzielnej organizacji warsztatu pracy w taki sposób, by możliwie elastycznie przygotować się do zmian szykowanych w polskim szkolnictwie.

Opłata

1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry, płatne w czterech ratach)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja

Słuchaczem może zostać każdy osoba posiadająca uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych lub legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia  na kierunku matematyka.

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A.

Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
  35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
 3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 5. Aktualną fotografię kandydata

Warunki ukończenia studiów.

Studia kończą się przygotowaniem  pracy projektowej oraz egzaminem podsumowującym
zaliczone kursy.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest  uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywnej oceny z projektu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – matematyka.pdf

Formularz zgłoszeniowy – matematyka.doc
Plan studiów.xls