Administracja i zarządzanie w oświacie – studia doskonalące

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej. W programie studiów uwzględniono treści, które pozwolą osobom zarządzającym instytucjami oświatowymi prawidłowo funkcjonować i podejmować decyzje w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Uwzględniono m.in. bardzo aktualną problematykę dotyczącą zasad przekazywania do prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, procedur tworzenia szkół niepublicznych oraz procedury tworzenia szkół publicznych prowadzonych przez jednostkę inną niż jednostka samorządu terytorialnego.
Adresaci:
Studia adresowane są do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
160 godz. zajęć dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także osoby zajmujące się praktycznie zarządzaniem instytucjami oświatowymi w tym pracownicy nadzoru pedagogicznego i radcy prawni.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:
1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Opłata:
1100 zł za semestr (2200 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od 02 do 30 września 2021 r. od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni:
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata

Dokumenty do pobrania:
Ankieta osobowa.pdf

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do