Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikujące

Rok akademicki 2016/2017

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Adresaci:
Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
305 godz. zajęć (w tym 60 godz. praktyki)

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także osoby zajmujące się praktycznie zarządzaniem instytucjami oświatowymi w tym pracownicy nadzoru pedagogicznego i radcy prawni.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:
1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.
3. Udokumentowana praktyka w wymiarze określonym programem studiów.

Opłata:
1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister).
Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni:
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls

Harmonogram – semestr zimowy

Harmonogram – semestr letni – aktualizacja 09.03.2017 r.

Grupy laboratoryjne

Bardzo proszę sprawdzać harmonogram przed każdymi zajęciami w związku z możliwymi zmianami.