Tłumaczenia pisemne

1. Nazwa studiów podyplomowych

Tłumaczenia pisemne

2. Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej teorii oraz praktyki tłumaczenia. Słuchacze nie tylko poznają metody, procedury i praktyki stosowane
w tłumaczeniu, ale także mają możliwość rozwijania własnych kompetencji tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń naukowych, medycznych, ekonomicznych, handlowych, unijnych oraz przysięgłych. Absolwenci studiów mogą wykorzystywać te umiejętności pracując jako tłumacz w instytucjach państwowych, urzędach, firmach prywatnych, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą.

3. Czas trwania studiów

Dwa semestry (255 godzin kontaktowych, 68 ECTS)

4. Adresat studiów

Studia podyplomowe kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska.

5. Opłata

2800 zł (1400 zł za semestr)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

6. Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 1 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A, telefon: (014) 63 16 568, mail: uceu@pwsztar.edu.pl
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.
Wymagane dokumenty
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

7. Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls