Zamówienia publiczne – studia kwalifikacyjne

Nazwa studiów podyplomowych

Zamówienia publiczne

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do właściwej realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

W trakcie studiów podyplomowych  słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zamówień publicznych uczestnicząc w zajęciach dotyczących m.in. systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, prawnych modeli współpracy publiczno-prawnej, przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów w sprawach zamówień publicznych, zamówień sektorowych czy też dokumentowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Adresaci

Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności do osób zatrudnionych bądź ubiegających się o zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej, w sektorach zdrowia, bezpieczeństwa i obronności, spółkach skarbu państwa oraz innych podmiotach.

Czas trwania studiów

Dwa semestry

Liczba godzin

190 godz. zajęć dydaktycznych

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi oraz prawnicy związani z obsługą prawną zamówień publicznych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

Opłata

1250 zł za semestr (2500 zł za dwa semestry, płatne w czterech ratach)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister).

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A.

Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
    35 1240 1910 1111 0010 2142 6446(W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
  3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. Aktualną fotografię kandydata

Kwalifikacje podyplomowe

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do praktycznej realizacji przedsięwzięć w obszarze problematyki prawa zamówień publicznych. Daję szeroką wiedzę na temat  prawnych regulacji zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz szeroko pojętej organizacji procesu udzielenia zamówień publicznych.

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls