Zarządzanie gospodarką odpadami

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się przepisami prawnymi regulującymi gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i jej finansowaniem świetle zmienionych przepisów, uzyskują wiedzę w dziedzinie organizacji przetargów publicznych, aktualizują wiedzę dotyczącą procesów technologicznych praktycznego zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Czas trwania studiów   

 2 semestry

150 godzin

Adresat studiów

Pracownicy samorządu gminnego i powiatowego, przedstawiciele przedsiębiorstw działających w zakresie wytwarzania i zagospodarowywania odpadów, absolwenci uczelni wyższych pragnący rozszerzyć swoje kwalifikacje o zarządzanie gospodarką odpadami.

Warunki ukończenia studiów

  1. Udział w zajęciach
  2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Zasady odpłatności

Studia prowadzone będą na zasadzie non-profit, tym samym uczestnicy pokrywają wyłącznie koszty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia studiów.

1000 zł opłata za semestr (2000 za dwa semestry)

100 zł  wpisowe,

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

Opłatę należy wnieść w następujących terminach:

I rata – do 01.10.2014 r. – 500 zł

II rata – do 31.12.2014 r. – 500 zł

III rata – do 01.02.2015 r. – 550 zł

IV rata – do 30.04.2015 r. – 500 zł + 30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:


O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister).

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 7 lipca do 26 września br. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w sekretariacie Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, pawilon A, pokój 027.

Ewentualne pytania można kierować pod adres iae@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie (osoba do kontaktu: mgr Monika Gbur)  14 63 16 578.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione  przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:

     1. Formularz zgłoszeniowy

     2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni 

        35 1240 1910 1111 0010 2142 6446

/W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty/

  3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

  4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

  5. Aktualną fotografię kandydata

Formularz zgłoszeniowy.DOC

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do