Zarządzanie projektami Unii Europejskiej – studia doskonalące

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności: wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami, zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie oraz zakresem ich praktycznych zastosowań, zapoznanie z procedurami opracowania koncepcji realizacji projektu oraz określenia strategii jego realizacji, wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu, zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami, zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami, rozwinięcie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym. Ponadto słuchacze uzyskają wiedzę na temat źródeł finansowania działalności rozwojowej ze środków Unii Europejskiej i procedurach pozyskania środków finansowych.

Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Adresaci

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej, zarówno organizacjami gospodarczymi, jak i jednostkami administracji państwowej i samorządowej. W szczególności studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów wszystkich szczebli, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz kierownictwa tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w różnego typu organizacjach.

Czas trwania studiów

Dwa semestry

Liczba godzin

200 godz. zajęć dydaktycznych

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także praktycy z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej.

Warunki ukończenia studiów

Efekty kształcenia weryfikowane są przez przygotowanie pracy podyplomowej w formie projektu i wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej w wybranej przez uczestnika procedurze konkursowej, praca podyplomowa może zostać przygotowana w zespole składającym się z 2 osób, obrona pracy polega na odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej z zakresu przygotowanej dokumentacji konkursowej oraz problematyki poruszanej podczas zajęć.

Opłata

1250 zł za semestr (2500 zł za dwa semestry, płatne w czterech ratach)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A.

Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
    35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
  3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. Aktualną fotografię kandydata

Kwalifikacje podyplomowe

Kwalifikacje podyplomowe opierają się na zdobyciu  wiedzy z zakresu funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ponadto słuchacze nabędą  umiejętności niezbędne do aplikowania o te fundusze, a także kompetencje umożliwiające zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym planowanie projektu, zarządzanie zespołem projektowym, rozliczanie projektu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls