Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia

Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Nabycie przez Słuchacza – nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto wykształcenie u Słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry, 217 godzin  zajęć dydaktycznych

Adresat studiów:
Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także menedżerów i finansistów – zajmujących się zarządzaniem w publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz finansowaniem ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także doświadczeni praktycy z zakresu zarządzania służbą zdrowia.

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Kwalifikacje podyplomowe:
Absolwenci studiów podyplomowych będą dobrze przygotowani do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych. W trakcie zajęć Słuchacze mają okazję nie tylko do nabywania wiedzy ale również umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym zarządzaniu organizacją. W programie studiów w szczególny sposób skoncentrowano się na przygotowaniu Słuchaczy do poznania PROJEKTU P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, by w przyszłości przygotowani byli do jej praktycznego wdrażania. Ponadto studia pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej

Opłata:
1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
100 zł wpisowe
30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów:
Udział w zajęciach, potwierdzony podpisem na liście obecności. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów –  ocenę  na dyplomie stanowić będzie średnia ocen z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów.

Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 03 lipca do 22 września 2017 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualną fotografię kandydata

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf

Plan studiów.xls