Zarządzanie w służbie zdrowia – studia kwalifikacyjne

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie w służbie zdrowia

Zakładane kwalifikacje podyplomowe

Nabycie przez Słuchacza – nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto wykształcenie u Słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem.

Adresaci

Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także menedżerów i finansistów – zajmujących się zarządzaniem w publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz finansowaniem ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych
w jednostkach ochrony zdrowia.

Czas trwania studiów

Dwa semestry

Liczba godzin

217 godz. zajęć dydaktycznych

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także praktycy z zakresu zarządzania służbą zdrowia.

Warunki ukończenia studiów

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy projektowej (np. projekt: outsourcingowy, restrukturyzacji, biznesowy). Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy i egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

Opłata

1250 zł za semestr (2500 zł za dwa semestry, płatne w czterech ratach)

100 zł wpisowe

30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister).

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 01 czerwca do 30 września 2016 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój 117A.

Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568.
Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni
    35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
  3. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. Aktualną fotografię kandydata

Kwalifikacje podyplomowe

Absolwenci studiów mogą zaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora ochrony zdrowia, szczególnie, jako osoby zarządzające tymi placówkami, a także w administracji rządowej
i samorządowej. Studia są też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy  i atrakcyjny zawód. Oferowane studia podyplomowe spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Dz.U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887 oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.doc
Plan studiów.xls
Harmonogram.xls
Podział na grupy.pdf

Zajęcia na studiach podyplomowych – Zarządzanie w służbie zdrowia odbywają się w ramach wykładów, ćwiczeń i w salach komputerowych. Wykłady i ćwiczenia (lewa strona harmonogramu) przeznaczone są dla wszystkich słuchaczy jednocześnie. Natomiast w przypadku zajęć laboratoryjnych uczestnicy studiów zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa I – lewa strona harmonogramu, grupa II prawa strona harmonogramu. Zajęcia w grupach laboratoryjnych przewidziane są z następujących przedmiotów: – Strategie działania na rynku usług medycznych, – Marketing produktów i usług medycznych, – Zarządzanie zasobami ludzkimi, – Negocjacje i mediacje.

Harmonogram – II sem.xls – aktualizacja – stan na 9.03.2017 r.

Koordynator Studiów Podyplomowych Zarządzanie w służbie zdrowia
mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy
Dyżury:
piątek w godz. od 15.00 do 16.30, w sali 027A
tel. 014 6316562