Zarządzanie zasobami ludzkimi z modułami praktycznymi – studia w przygotowaniu

Rok akademicki 2018/2019

Cel studiów podyplomowych:
Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi  w instytucjach  sektora publicznego i prywatnego, odpowiednio do zmieniających się potrzeb i zasad  gospodarowania kapitałem ludzkim. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia, uzupełnienia lub rozwinięcia wiedzy potrzebnej do skutecznego kierowania ludźmi, rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy. Program przewiduje także zajęcia z wybranych pod kątem kierunku zagadnień z  – psychologii, socjologii, prawa, komunikacji, mediacji, etyki zawodowej. Słuchacze będą mieli także sposobność doskonalenia praktycznych umiejętności w stosowaniu specyficznych instrumentów zarządzania gospodarką kadrową.

Czas trwania studiów: 2 semestry (160 godzin plus 20 godzin dodatkowego modułu)

Adresat studiów:
Studia w szczególny sposób adresowane są do:
absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych pozyskaniem nowej wiedzy i umiejętności z zakresu HR,
pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi – personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji,
absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, by po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi uzyskali dodatkowe kwalifikacje, przygotowanie w tym zakresie,
nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych zainteresowanych pozyskaniem nowej wiedzy z zakresu prawa pracy, odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej  stosunku do pracowników  pedagogicznych i niepedagogicznych,  naliczaniem wynagrodzeń  oraz innych świadczeń, rozliczeniami  ZUS i Urzędem Skarbowym, dokumentacją kadrową nauczycieli i  pracowników niepedagogicznych,  z  uwzględnieniem obsługi programów kadrowo – płacowych.

Program:
Program studiów podyplomowych zawiera wszystkie kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi. W semestrze pierwszym wykładowcy będą koncentrować się na przekazywaniu wiedzy z zakresu HR. W drugim semestrze studia będą miały charakter praktyczny (do wyboru trzy moduły), które będą doskonalić umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR oraz  kształtować konieczne  kompetencje zawodowe. Praktyczny charakter studiów będzie zapewniony poprzez prowadzenie zajęć przez wykładowców z doświadczeniem praktycznym przy wykorzystaniu aktywnych form nauczania, zwłaszcza metody firmy symulacyjnej. Studia obejmują 160 godzin zajęć realizowanych w dwóch semestrach. Słuchacze będą mogli dodatkowo zrealizować jeden z wybranych modułów (20 godzin), którego  ukończenie zostanie potwierdzone dodatkowym zaświadczeniem.
Moduł I – Zarządzanie kadrami (w tym szkolenia z  obsługi programów kadrowych wykorzystywanych w firmach tj. „Kadry i płace” Comarch – Optima i Insert (część dotycząca kadr).
Moduł II – Płace (w tym szkolenia z obsługi programu „Kadry i płace” Comarch – Optima i Insert (część dotycząca płac) oraz programu „Płatnik”.
Moduł III – Zarządzanie kadrami w placówkach oświatowych (w tym szkolenia z zakresu programów kadrowo płacowych wykorzystywanych w szkołach i innych placówkach związanych z oświatą).

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w terminie od 02 lipca do 28 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania) wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 (od pon do pt w godz. 08.00 – 15.30). Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Opłata:
1200 zł za semestr (2400 zł za dwa semestry) – bez modułu specjalistycznego
200  zł  – za wybrany moduł potwierdzony dodatkowym zaświadczeniem
100  zł –  wpisowe
30  zł  –   za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów:
Na zaliczenie studiów podyplomowych Słuchacze opracowują projekty końcowe dotyczące rozwiązania wybranego, konkretnego problemu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Efektem pracy będzie kompleksowy projekt HR, zawierający analizę problemu, procedurę systemu, narzędzia w formie możliwej do wykorzystania w praktyce.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty)
3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
5. Aktualna fotografia kandydata

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.pdf