Władze

Rektor – dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ

Doktor habilitowana nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską pt.: Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie.
Doświadczenie pielęgniarskie zdobywała na Bloku operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, a od 2012 r. przejęła obowiązki Kierownika.

Koordynator przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (opracowywanie planu i programu nauczania, skryptu). Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej i Komisji Jakości działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Brała udział w opracowaniu programu kształcenia i przewodnika dla studentów pielęgniarstwa. Koordynator ds. studenckiej wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS, w ramach którego wygłosiła wykłady na Uniwersytecie w Treście – Włochy i w Centria University of Applied Science Kokkola – Finlandia.

Brała udział w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyła    w opracowywaniu Projektu w ramach ZPOR – Działanie 2.1, Rozwój Umiejętności Powiązany z Potrzebami Regionalnego Rynku Pracy, Możliwości Kształcenia Ustawicznego w Regionie – Studia Wyższe dla pielęgniarek, w pracy nad projektem w ramach Funduszu PHARE – Grant I i II edycja, współpracowała przy przygotowaniu umowy ramowej i potrzebnych dokumentów w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, poddziałanie 2.3.2 POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007/2013) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”. Zajmowała się administrowaniem Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Była organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych dla środowiska medycznego, w tym cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”.

Obecnie działalność naukowa dr hab. Małgorzaty Kołpy obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Jest współautorem i realizatorem programu „Zdrowy Tarnowianin” na lata 2014-2017.

Jej pasją jest praca ze studentami. Posiada kilkadziesiąt publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest promotorem oraz recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich. Jako kierownik Zakładu Pielęgniarstwa nawiązała współpracę z wieloma instytucjami z Tarnowa i regionu. od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, od 2011 r. członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, w której udziela się w pracach Komisji Kształcenia.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Małgorzata Martowicz

Tarnowianka, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W 1997 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Od 2001 roku zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w Instytucie Matematyczno – Przyrodniczym w Zakładzie Chemii, początkowo na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej w 2002 roku i uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. Absolwentka Studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku, przez okres dwóch kadencji, członek Senatu PWSZ w Tarnowie jako przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego. Koordynator kierunku Chemia w programie międzynarodowej wymiany studentów – Erasmus. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Chemia. W swoim dorobku posiada 13 publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współpracuje naukowo z lokalnym przemysłem. Prowadzi zajęcia z chemii polimerów oraz chemii środowiska. Interesuje się polimerami do zastosowań biomedycznych oraz ekologicznymi aspektami recyklingu tworzyw sztucznych.

Kanclerz – mgr inż. Andrzej Irla

Mgr inż. Andrzej Irla – tarnowianin, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1982 r.).

Związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie od momentu jej powstania. W roku 1998 został powołany na stanowisko Głównego Inżyniera odpowiedzialnego za utrzymanie kampusu Uczelni w odpowiednim stanie technicznym. Uczestniczył również w budowie kolejnych obiektów dydaktycznych współpracując z władzami tarnowskiej PWSZ.

W ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika Działu Technicznego odpowiedzialnego za eksploatację budynków uczelnianych. W styczniu 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska powierzyła mu pełnienie obowiązków kanclerza PWSZ w Tarnowie.

Przez wiele lat nauczyciel przedmiotów elektronicznych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. Jako nauczyciel ZSME współtworzył i wyposażał tamtejszą pracownię elektroniczną, był promotorem wielu prac dyplomowych absolwentów szkoły i wychowawcą młodzieży.

Uczestnik szkoleń z dziedziny technik mikroprocesorowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz licznych szkoleń organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

Senat kadencja 2019 – 2020

W skład Senatu PWSZ w Tarnowie wchodzą:
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ – Przewodnicząca Senatu, Rektor PWSZ
dr hab. Józef Kania, prof. PWSZ – Przedstawiciel Rektora UR w Krakowie
prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński – Przedstawiciel Rektora AGH w Krakowie
dr hab. Dariusz Latowski – Przedstawiciel Rektora UJ w Krakowie
prof. dr hab. Ryszard Żarów – Przedstawiciel Rektora AWF w Krakowie
dr Małgorzata Martowicz – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
mgr inż. Andrzej Irla – Kanclerz
dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. PWSZ – Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
dr Joanna Graca – Dziekan Wydziału Humanistycznego, przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. PWSZ – Dziekan Wydziału Politechnicznego
dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Dziekan Wydziału Administracyjno- Ekonomicznego
dr Jerzy Szczepański – Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego
dr Bartłomiej Bałut – Dziekan Wydziału Sztuki
dr Andrzej Ogonowski – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr hab. Rafał Kurczab – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Ewa Otfinowska – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr inż. Paulina Bednarz – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Aleksandra Zuba-Benn – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr inż. Tomasz Potempa – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Magdalena Drwal – Przedstawiciel pozostałych pracowników
Oliwia Drogoś – Przedstawiciel studentów
Konrad Senderak – Przedstawiciel studentów
Anna Wajchamer – Przedstawiciel studentów
Krystian Wałaszek – Przedstawiciel studentów
Katarzyna Łazarz – Przedstawiciel studentów
Marcin Nasiadka – Przedstawiciel studentów

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do