Władze

Rektor – prof. dr hab. Stanisław Komornicki

RektorProf. dr hab. Stanisław Komornicki został wybrany 24 marca 2011 r. po raz drugi na stanowisko Rektora PWSZ.

Funkcję tę będzie pełnił w latach 2011-2015. Jest specjalistą z zakresu ciała stałego i elektroceramiki. Wykłada w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich (chemia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ Kraków. Od trzydziestu trzech lat pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994), tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w 2003.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnił kolejno funkcje: w latach 1993-1996 – Prodziekana Wydziału IMiC d/s Kształcenia, w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału IMiC.

Z tarnowską uczelnią związany jest od lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie PWSZ. Jest profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym PWSZ, prowadzi zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Senat powierzył mu sprawowanie funkcji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni na kadencję 2003-2007. Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem Uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego.

W swoim dorobku naukowym posiada blisko 60 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne.

Prof. Stanisław Komornicki działa w towarzystwach naukowych: był przez dwie kadencje wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwo Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Pasją prof. Stanisława Komornickiego jest wioślarstwo – uważane na całym świecie za dyscyplinę akademicką. Od 1987 r. jest międzynarodowym sędzią wioślarskim, a od 2001 r. członkiem Komisji Arbitrów FISA (Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich).

Prof. Stanisław Komornicki prowadzi też seminarium: Muzyka od baroku do impresjonizmu.

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – dr hab. Wacław Rapak

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju - dr hab. Wacław RapakDr hab. Wacław Rapak – prof. PWSZ jest Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju. Ukończył studia w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na UJ zdobył tytuł doktora nauk w roku 1987 a 2005 r. obronił pracę habilitacyjną.

Jest autorem obszernego studium «Après coup précédé par Le ressassement éternel» de Maurice Blanchot: une lecture, wydanego przez Universitas, i współautorem podręcznika z metodologii badań literackich dla studentów romanistyki. W swoim dorobku naukowym dr hab. Wacław Rapak ma około 40 artykułów ogłoszonych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Belgii, Francji, Czechach i na Węgrzech. Jest członkiem Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności, stypendystą Centre Européen Universitaire w Nancy i Rządu Francuskiego. Pod jego kierunkiem ponad 100. studentów przygotowało i obroniło prace magisterskie i licencjackie.

Należy do grona tych pracowników PWSZ, którzy związani są z uczelnią od jej powołania. Rozpoczynając pracę skupił się na tworzeniu Zakładu Języka Francuskiego, którego był wieloletnim Kierownikiem. W 2003 r. Francuzi, w dowód uznania za upowszechnianie kultury romańskiej mianowali dr. Wacława Rapaka Kawalerem Orderu Palm Akademickich. Osiągnięcia uhonorowano Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Józef Węglarz

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki - dr Józef WęglarzDr Józef Węglarz, doc. PWSZ pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, którą ukończył w 1978 r. Także w krakowskiej AWF, w 1986 r. ukończył studia podyplomowe. a w roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Pracę zawodową, od ponad 25 lat, wiąże ze szkołami kształcącymi nauczycieli – był wykładowcą Studium Nauczycielskiego w Tarnowie. W latach 1992-96 pracował jako doradca metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Tarnowie. Znalazł się w gronie współzałożycieli Tarnowskiego Towarzystwa Oświatowego. Dr Józef Węglarz związany z PWSZ od początku jej powstania, w latach 1998-2005 zajmował stanowisko zastępcy kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego, a od 2005 r. – kierownika tej jednostki.

W swoim dorobku posiada ponad 20 publikacji naukowych i metodycznych dotyczących głównie aksjologii ciała i jej wdrażania w proces fizycznej edukacji. Za dotychczasową pracę dydaktyczną, naukową i społeczną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.

Jest instruktorem kilku dyscyplin sportowych i rekreacyjnych.

Kanclerz – mgr Roman Żok

Kanclerz - mgr Roman ŻokUkończył Wydział Filologiczny UJ w zakresie filologii romańskiej w 1980 roku. W latach 1980-82 był Kierownikiem Ośrodka Nauczania Języków Obcych przy Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Tarnowie.

Od września 1982 do 1990 był nauczycielem j. francuskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tarnowie w latach 1990-93, a następnie pracował jako nauczyciel języka francuskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Odbył staże metodyczne i językowe w Grenoble, Paryżu i Neuchael w Szwajcarii. W latach 1996-1998 roku pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu Miasta ds. utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 1.09.1998 r. jest kanclerzem PWSZ. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Senat kadencja 2011 – 2015
W skład Senatu PWSZ w Tarnowie wchodzą:
prof. dr hab. Stanisław Komornicki – Przewodniczący Senatu – Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis- Przedstawiciel Rektora AGH w Krakowie
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz – Przedstawiciel Rektora UJ w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Cempla – Przedstawiciel Rektora AWF w Krakowie
dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Przedstawiciel Rektora UR w Krakowie
dr hab. Wacław Rapak, prof. n. PWSZ – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
dr Józef Węglarz, doc. PWSZ – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
mgr Roman Żok – Kanclerz
prof. dr hab. Ryszard Żarów – Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Humanistycznego
prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski – Dyrektor Instytutu Politechnicznego
dr Anna Gądek, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Administracyjno- Ekonomicznego
dr hab. Edward Tutaj, prof. n. PWSZ – Dyrektor Instytutu Matematyczno – Przyrodniczego
dr hab. Jacek Kucaba, prof. n. PWSZ – Dyrektor Instytutu Sztuki
dr hab. Zygmunt Mazur, prof. n. PWSZ – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Małgorzata Martowicz – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
prof. dr hab. inż. Witold Byrski – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Joanna Graca – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Janusz Orzech, doc. PWSZ – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr hab. Piotr Dobosz, prof. n. PWSZ – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr inż. Józef Ligęza – Przedstawiciel pozostałych pracowników
Aleksandra Szmist – Przedstawiciel studentów
Dariusz Chrabąszcz – Przedstawiciel studentów
Michał Dyngosz – Przedstawiciel studentów
Mateusz Michalik – Przedstawiciel studentów
Arkadiusz Michalik – Przedstawiciel studentów
Jakub Kajmowicz – Przedstawiciel studentów

Konwent kadencja 2012 – 2015
W skład Konwentu PWSZ w Tarnowie wchodzą:
mgr Roman Ciepiela – Przewodniczący Konwentu – Prezydent Miasta Tarnowa
dr hab. Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego
mgr Andrzej Cyganowski – Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
prof. dr hab. Stanisław Komornicki – Rektor
dr hab. Wacław Rapak, prof. PWSZ – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
dr Józef Węglarz, doc. PWSZ – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
mgr Roman Żok – Kanclerz
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz – Przedstawiciel Rektora UJ w Krakowie
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Przedstawiciel Rektora AGH w Krakowie
prof. dr hab. Aleksander Szmigiel – Przedstawiciel Rektora UR w Krakowie
prof. dr hab. Ryszard Żarów – Przedstawiciel Rektora AWF w Krakowie
mgr Roman Łucarz – Starosta Tarnowski
mgr inż. Aleksander Grad – Prezes Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A.
lek. med. Marcin Kuta – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie
mgr Anna Czech – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie
mgr Wiesław Kozioł – Przedstawiciel Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
mgr inż. Bogdan Pastuszko – Przedstawiciel Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie