Wzory podań studenckich

Podjęcie studiów na drugim kierunku
§ 8 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie odpowiedniego instytutu/odpowiednich instytutów.

Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni
§ 12 ust. 1, 2 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie odpowiedniego instytutu.

Przeniesienie na inny kierunek studiów
§ 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz ust. 2, § 11 ust. 1, 2, 3 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie odpowiedniego instytutu/odpowiednich instytutów.

Studia w trybie IPS
§ 8 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 a także § 18 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie odpowiedniego instytutu.

Duplikat indeksu lub dyplomu ukończenia studiów
§ 9 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Duplikat legitymacji studenckiej
§ 9 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

Zmiana danych osobowych, nowa legitymacja studencka
§ 9 ust. 1 pkt 5 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
§5 ust. 4 oraz § 9 ust. 1 pkt 7 Regulaminu studiów. Student składa oświadczenie w sekretariacie właściwego instytutu.

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
§ 39 ust. 2 Regulaminu studiów. Student składa zaopiniowane przez Promotora podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Kolejne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
§ 39 ust. 5 Regulaminu studiów. Student składa zaopiniowane przez Promotora podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Przystąpienie do egzaminów/zaliczeń po zakończeniu sesji egzaminacyjnej (wpis warunkowy „krótkoterminowy”)
§ 25 ust. 3, § 35 ust. 1 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Wpis warunkowy z jednoczesnym powtarzaniem przedmiotu
§ 33 pkt 1 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu, wraz z podaniem należy złożyć indeks z uzupełnionymi wpisami z zaliczonych przedmiotów.

Urlop
Student może się ubiegać o urlop w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych. Prośbę o urlop student składa niezwłocznie po zaistnieniu jego przyczyny. W dniu potwierdzenia powrotu do zajęć po urlopie student składa wniosek o określenie różnic programowych i wyznaczenie terminu realizacji różnic – § 37 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Urlop i powtarzanie semestru
Student, który nie uzyskał zaliczenia semestru i nie spełnia kryteriów umożliwiających wpisanie go warunkowo z powtarzaniem przedmiotu na kolejny semestr, może zwrócić się z prośbą o powtarzanie niezaliczonego semestru (jest to możliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody na urlop na okres oczekiwania na rozpoczęcie semestru). § 33 pkt 2, § 36, § 37 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Powtarzanie semestru
§ 36 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Podanie o przepisanie ocen

§ 36 Regulaminu studiów ust. 2 i ust. 3. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Wznowienie studiów
§ 46 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Odpis dyplomu w języku angielskim
§ 9 ust. 4 Regulaminu studiów. Student składa podanie w sekretariacie właściwego instytutu.

Oświadczenie do pracy dyplomowej