Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego


Uwaga!
Przedłużamy rekrutację do dnia 15 października br.

ZAJĘCIA ZDALNE !

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej  i samorządowej) oraz służbach, inspekcjach i strażach. Celem proponowanych studiów jest także przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach,  powiatach i w województwach.
Studia przygotowują do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych m.in. poprzez:
– powiązanie kształcenia z aktualnymi sytuacjami faktycznymi, istniejącymi potrzebami i zagrożeniami bezpieczeństwa oraz związanymi z nimi zadaniami administracji publicznej,
– oparcie kształcenia na aktualnym stanie prawnym,
–  wprowadzenie zajęć specjalizacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego prowadzonych przez wykładowców-praktyków,
– dominację metod nauczania praktycznego, pracę w małych grupach.

Adresaci:
Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują lub planują zatrudnienie w organach administracji publicznej, w tym także na stanowiskach związanych  z zarządzaniem kryzysowym albo w  służbach, inspekcjach i strażach.
Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą albo zamierzają brać udział w rekrutacji na stanowiska w organach lub instytucjach administracji publicznej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć z modułu specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także wykładowcy – praktycy, na co dzień pracujący w instytucjach lub organach administracji publicznej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:
1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Opłata:
1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Administracja urzędów samorządowych i państwowych

Cel studiów:
Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej. Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie  w programie:
– aktualnego stanu prawnego,
– zajęć specjalizacyjnych z zakresu administracji publicznej oraz administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej,
– dominacji metod nauczania praktycznego.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób pracujących lub ubiegających się o pracę w administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, które pragną wzbogacić swoje kwalifikacje poprzez zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji publicznej. Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą lub zamierzają brać udział w rekrutacji na różne stanowiska urzędnicze.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć z bloku specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także urzędnicy – praktycy, sędziowie oraz doświadczeni pracownicy organów pomocy i ochrony prawnej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:
1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Opłata:
1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych


Rekrutacja:
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117  do 15 października 2021 r. r. od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@pwsztar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:
1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni
35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (w przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta osobowa – administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego.pdf

Ankieta osobowa – administracja urzędów samorządowych i państwowych.pdf

 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do