Dziekani powołani na nową kadencję

Senat PWSZ w Tarnowie pozytywnie zaopiniował kandydatury osób, które kierować będą Wydziałami w ciągu najbliższej kadencji 2020-2024. W trzech przypadkach doszło do zmiany na stanowiskach dziekanów, a trzema Wydziałami pokierują ich poprzedni szefowie.

Wydziałem Humanistycznym nadal kierować będzie dr Joanna Graca, Wydziałem Politechnicznym – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. Uczelni, a Wydziałem Administracyjno-Ekonomicznym – dr Jarosław Mikołajczyk.

Pracę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prowadzić będzie dr Krzysztof Kleszcz, Wydziałem Ochrony Zdrowia pokieruje dr Monika Łabuzek, a Wydziałem Sztuki – dr Agnieszka Bartak-Lisikiewicz.

– Bardzo dziękuję – w imieniu swoim oraz całej społeczności akademickiej – Dziekanom, którzy zakończyli swoją działalność na tych stanowiskach. Ich praca i zaangażowanie w rozwój Uczelni są niepodważalne. Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a energia oraz kompetencje Pani Doktor Łabuzek, Pani Doktor Bartak-Lisikiewicz oraz Pana Doktora Kleszcza pomogą nam w realizacji naszych ambitnych planów – mówi Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Podczas tego samego posiedzenia, Senat Uczelni pozytywnie zaopiniował także kandydatury: dr Małgorzaty Martowicz na Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, dr. hab. Rafała Kurczaba, prof. Uczelni na Prorektora ds Współpracy i Rozwoju oraz dr. inż.  Kazimierza Barwacza na funkcję Kanclerza.

Dr Joanna Graca – Dziekan Wydziału Humanistycznego
Tarnowianka, absolwentka III LO w Tarnowie. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1985). Stopień doktora nauk humanistycznych ze specjalnością Literatura niemiecka uzyskała na Uniwersytecie Śląskim.

Po ukończeniu studiów pracowała w szkołach ponadpodstawowych jako nauczycielka języka niemieckiego. Od roku 1995 była zatrudniona w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie na stanowisku lektora języka niemieckiego, w latach 1995-1999 pełniła w tejże uczelni funkcję Kierownika Studium Języków Obcych, a w roku akademickim1999/2000 funkcję Prodziekana Wydziału Marketingu i Zarządzania.

Od października 2000 jest zatrudniona w PWSZ w Tarnowie, początkowo w Zakładzie Filologii Germańskiej, a następnie w Zakładzie Filologii Instytutu Humanistycznego/Wydziału Humanistycznego. W kadencji 2015-2019 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Humanistycznego, a w roku akademickim 2019/2020 funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego.

W latach 2011-2015 oraz 2015-2020 była członkiem Senatu PWSZ. Prowadzi zajęcia z literatury krajów niemieckojęzycznych, języka niemieckiego biznesu oraz korespondencji handlowej w języku niemieckim.

Współorganizowała spotkania z pisarzami w ramach autorskiej akcji „Spotkania z Humanistyką” (O. Tokarczuk, M. Rusinek, J. Małecki). Przez wiele lat współorganizowała wymianę studencką między PWSZ i Abendschule Unna (Niemcy), liczne wykłady gości zagranicznych, warsztaty językowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zainicjowała współpracę z Ambasadą Szwedzką i Instytutem Szwedzkim poprzez uruchomienie programu nauki języka szwedzkiego dla studentów filologii germańskiej. Reprezentuje PWSZ we współpracy z Goethe Institut oraz z Instytutem Francuskim w Krakowie. Jest współtwórczynią Centrum Egzaminacyjnego Języka Angielskiego Zawodowego (VEC) przy PWSZ.

W swojej karierze zawodowej ukończyła kilkadziesiąt szkoleń z dydaktyki języka niemieckiego oraz literatury niemieckiej organizowanych głównie przez Goethe Institut zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy). Uczestniczyła w programie Erasmus+ w Pädagogische Hoschschule w Wiedniu (2012 i 2014, zajęcia ze studentami filologii germańskiej) oraz na uniwersytecie Centria w Kokkoli, Finlandia (2019). Ukończyła półroczny kurs e-learningowy z zakresu projektowania i prowadzenia zajęć online organizowany przez Centrum e-Learningu AGH w Krakowie (2011).

Bierze aktywny udział w międzynarodowych konferencjach germanistycznych wygłaszając referaty, jest autorką publikacji z zakresu literatury niemieckiej oraz dydaktyki języka niemieckiego biznesu, a także tłumaczką przysięgłą języka niemieckiego.

Prodziekanem WH jest mgr Renata Kozioł.

Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. PWSZ – Dziekan Wydziału Politechnicznego
Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 1993. W 1997 obronił doktorat na tym samym Wydziale, i tam również podjął pierwszą pracę.

Przez ponad dwadzieścia lat związany był z przemysłem rafineryjnym pracując w instytutach branżowych. Współpracował w wieloma instytucjami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, m.in. AGH, UJ, Politechniką Krakowską, Politechniką Wrocławską.

W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej.

Na jego dorobek naukowo-badawczy składają się m.in. monografie, kilkadziesiąt publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o wysokim współczynniku wpływu, liczne publikacje w materiałach konferencyjnych, referaty i wystąpienia, uzyskane patenty i wzory użytkowe, ekspertyzy wykonane na zlecenie policji i prokuratury, ponad czterdzieści prac na zlecenie przemysłu, wdrożenie przemysłowe w rafinerii.

Brał udział w kilkunastu grantach pełniąc obowiązki kierownika lub głównego wykonawcy. Kierował zespołami badawczymi realizującymi zlecenia z przemysłu, w tym dla dużych firm zagranicznych (np. Shell, SüdChemie) i polskich koncernów naftowych.

Jest także współautorem dokumentów systemu KZR INiG do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE, jedynego systemu certyfikacji powstałego w krajach byłego bloku wschodniego, dopuszczonego decyzją Komisji Europejskiej do stosowania we wszystkich krajach UE.

Jest audytorem systemu certyfikacji KZR INiG, a także audytorem wiodącym systemu jakości ISO 9001:2015.

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadził zajęcia m.in. na AGH, wykłady, szkolenia. Był promotorem prac magisterskich i inżynierskich, a także opiekunem stażów.

Za swoją działalność naukowo-badawczą i innowacyjną uzyskał kilkanaście nagród na międzynarodowych wystawach i targach, m.in. w Chorwacji (AGRO ARCA), Iranie (FINEX), Tajwanie (TECHNOMART), Polsce (IWIS). Dwukrotnie został wyróżniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2016 uzyskał stopień inżyniera górniczego 1 stopnia. Od roku 2015 pełni funkcję eksperta Jury na międzynarodowych targach innowacji gospodarczych i naukowych INTARG. PWSZ w Tarnowie związany jest od roku 2018.

Prodziekanem WP jest dr inż. Paulina Bednarz

Dr Krzysztof Kleszcz – Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Tarnowianin, pracuje w PWSZ w Tarnowie od 2015 r.; obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii. W latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii.

W roku 2002 ukończył Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach (klasa o profilu „analiza chemiczna”). Tytuł licencjata chemii uzyskał w PWSZ w Tarnowie w roku 2006, a tytuł magistra w 2008 roku na Wydziale Chemii UJ.

W październiku 2008 r. podjął zatrudnienie w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, jednocześnie rozpoczynając studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła badania skażeń radioaktywnych środowiska i metod analizy śladowej. W październiku 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych.

W latach 2013-15 pracował, w ramach stażu podoktorskiego, na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (w grupie zajmującej się neutronową analizą aktywacyjną)

Autor i współautor artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Obecne zainteresowania naukowe to analiza śladowa i spektrometria atomowa w zastosowaniu do badań środowiskowych. Prywatnie pasjonat fotografii.

Dr Monika Łabuzek – Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
W 2001 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę doktorską pt. „Program edukacyjny Wczesnego Wykrywania Raka Piersi u 40-letnich mieszkanek Krakowa jako element profilaktyki powikłań wymagających rehabilitacji onkologicznej” obroniła na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie pielęgniarskie zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Klinicznym Kliniki Nefrologii – Oddział Hemodializ, w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej oraz w Hospicjum stacjonarnym Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2015r. kierowała Zakładem Pielęgniarstwa, a od 2019r. pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

Koordynator przedmiotu opieka paliatywna oraz opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: ból, rany przewlekłe. Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa.

Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działającego przy Zakładzie Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie w latach 2005-13, aktualnie V- ce przewodnicząca.

Brała udział w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyła w opracowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy PWSZ w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo”

Koordynator merytoryczny projektu pn. „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie-program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”

W swoim dorobku posiada ponad 30 publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jest promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich.

Prodziekanem WOZ jest mgr Eliza Smoła

Dr inż. Jarosław Mikołajczyk – Dziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego
Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie (kierunek Rolnictwo, specjalność Zarządzanie i marketing w rolnictwie i gospodarce żywnościowej), w której to Uczelni po studiach podjął pracę w 1997 r. jako asystent.

W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym AR w Krakowie, broniąc rozprawę pt. „Organizacja i efektywność inwestycji produkcyjnych w rolniczych gospodarstwach indywidualnych Małopolski”.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie związany od 2003 r. najpierw na stanowisku wykładowcy następnie starszego wykładowcy, a obecnie adiunkta w Katedrze Ekonomii.

W trakcie pracy w PWSZ pełnił funkcje Kierownika Zakładu Ekonomii, Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i jego Dziekana. Brał udział w pracach komisji uczelnianych. Był przewodniczącym zespołów przygotowujących wnioski o utworzenie studiów I stopnia kierunku Praca socjalna i II stopnia kierunku Ekonomia.

Działalność naukowa skoncentrowana jest na procesach inwestycyjnych w sektorze agrobiznesu. Obejmuje ocenę skali i kierunków inwestowania w ujęciu makro i mikroekonomicznym, dostosowanie i wykorzystanie metod oceny działalności inwestycyjnej w gospodarstwach osób fizycznych, a także w ocenie procesów inwestycyjnych w tych podmiotach.

Dorobek naukowy obejmuje także problematykę funkcjonowania podmiotów gospodarczych, struktur ekonomicznych gospodarki i wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Działalność naukowa ma swój wyraz także w uczestnictwie w projektach naukowych oraz dorobku publikacyjnym i popularyzatorskim. Jest autorem i współautorem ok. 70 publikacji.

Prodziekanem WA-E jest mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do