Praktyki

I. Student Kierunku Administracja – studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązany jest zaliczyć studencką praktykę zawodową po II roku studiów (IV semestr). Wymiar czasu praktyk zawodowych wynosi 6 tygodni (30 dni roboczych po 6 godzin). Realizacja praktyk powinna być zaplanowana na dowolnie wybrany okres poza dniami, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

II. Celem praktyki jest m.in. zrealizowanie założonych efektów kształcenia, przez co należy rozumieć określone aspekty wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. W konsekwencji, po odbyciu praktyki zawodowej na kierunku Administracja student:

a) ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania administracji,

b) umie zastosować w praktyce podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i administracji,

c) umie zastosować wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji,

d) posiada umiejętność stosowania podstawowych metod i technik zarządzania w administracji,

e) posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej,

f) prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,

g) potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz uczestniczyć w przygotowaniu różnorodnych projektów społecznych,

h) poprzez pogłębianie wiedzy i dokształcanie potrafi dostosować się do nowych sytuacji i warunków,

i) potrafi rozwiązywać problemy zawodowe.

III. Przygotowanie do odbycia praktyki zawodowej przebiega w dwóch odrębnych trybach. Zasadniczo, Uczelnia uzgadnia z zakładami pracy dwa terminy praktyk w okresie wakacyjnym oraz limity miejsc w każdym z zakładów pracy w poszczególnych, uzgodnionych terminach. Lista zakładów pracy wraz z limitami miejsc jest przygotowywana każdego roku przez opiekuna praktyk zawodowych. Następnie studenci zapisują się na praktykę zawodową w jednym z wskazanych terminów w danym zakładzie pracy. Alternatywnie, student samodzielnie poszukuje i wybiera miejsce odbycia praktyki zawodowej wśród innych zakładów pracy; wówczas uzgadnia też z danym zakładem pracy konkretny termin odbycia praktyki zawodowej. Miejsce realizacji praktyki musi być zgodne z kierunkiem Administracja. Praktykę można zatem odbywać w podmiotach szeroko rozumianej administracji publicznej, w szczególnych przypadkach w innych jednostkach. Warunkiem podstawowym jest zapewnienie przez zakład pracy osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia przypisanych praktyce zawodowej w sylabusie przedmiotu, w tym zrealizowanie programu praktyki zawodowej.

IV. Podstawą rozpoczęcia praktyki zawodowej jest sporządzenie porozumienia pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy, ewentualnie skierowania studenta na praktykę zawodową. Porozumienie (skierowanie) jest przekazywane przez opiekuna praktyk bezpośrednio zainteresowanemu studentowi bądź też przesyłane do właściwego zakładu pracy pocztą. Porozumienie w sprawie praktyk przygotowywane jest w dwóch egzemplarzach. Porozumienia ze strony PWSZ w Tarnowie podpisuje Prorektor ds. współpracy i rozwoju. W przypadku studentów poszukujących miejsca praktyki samodzielnie, do przygotowania porozumienia w sprawie praktyki konieczne jest podanie następujących danych:

a) imię i nazwisko studenta, numer albumu,

b) nazwa zakładu pracy,

c) dane osoby kierującej zakładem pracy (osoby upoważnionej do podpisania porozumienia o prowadzenie praktyki zawodowej),

d) stanowisko osoby kierującej zakładem pracy,

e) dokładny termin praktyki.

V. Całość dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych obejmuje:

a) dwa egzemplarze porozumienia, po jednym dla każdej ze stron (PWSZ i zakładu pracy),

b) program praktyk zawodowych stanowiący załącznik do porozumienia,

c) wzór karty oceny praktyki zawodowej stanowiący załącznik do porozumienia,

d) dziennik praktyk zawodowych.

Student podczas odbywania praktyki zawodowej wypełnia dziennik praktyk zawodowych. Ponadto, bezpośrednio po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun praktyk z danego zakład pracy wypełnia indywidualną kartę oceny praktyki zawodowej. Każdy student na czas odbywania praktyki zawodowej jest ubezpieczony.

VI. Po odbyciu praktyki zawodowej przez studenta następuje zaliczenie praktyk zawodowych. Aby uzyskać zaliczenie student ma obowiązek przedłożyć opiekunowi praktyk PWSZ:

a) wypełniony i opatrzony podpisami i pieczątkami dziennik praktyk zawodowych,

b) kartę oceny praktyki zawodowej wypełnioną przez opiekuna praktyk z danego zakładu pracy.

Ponadto, po odbyciu praktyki studenci wypełniają (dobrowolnie) anonimową ankietę nt. efektów kształcenia osiągniętych przez studenta w wyniku odbytej praktyki.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do